Р Е Ш Е Н И Е

№ 113 / 22.7.2010г.                 град Карнобат

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    VІ състав

На дванадесети юли 2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Грънчев

АНХД № 219 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано жалба на С.Д.К., ЕГН-**********,*** против наказателно постановление  № 22-0000359/23.04.2010 г. година на  началника на Областен отдел „КД-ДАИ” гр. Бургас при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” гр.София за нарушение на чл.15, параграф 2 от Регламент 3821/85 г., вр. чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози и на основание чл.95, ал.1 от ЗАПр. му е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.

Във въззивната жалба се излагат основания за материална незаконосъобразност на наказателното постановление относно санкционирането по чл.95, ал.1 от ЗАПр. и се претендира отмяната му.  Алтернативно в съдебно заседание се иска преквалификация на деянието по чл. 93, ал.2 от ЗАПр. и налагане на санкция по този текст.

Административнонаказващият орган не изпраща процесуален представител. В съпроводителното писмо към административно- наказателната преписка изразява становище за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на наказателното постановление.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от

лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

           Същата е допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 13.04.2010 година около 12.00 часа жалбоподателят С.К., управлявал товарен автомобил марка „Волво” ФН 12 420 ВА с регистрационен номер СН 26 91 НС с прикачено полуремарке с рег. № СН 18 87 ЕЕ по пътя град Карнобат – град Айтос. На входа на гр.Карнобат бил спрян за проверка от служителите ИА „Автомобилна администрация”-ОО „КД-ДАИ” Бургас Н.Ч. и Д.Ш.. При проверката се установило, че водачът С.К. работи като шофьор към “Тачи” ЕООД и превозвал тухли от Република Гърция за гр.Варна. При извършване на превоза същият е поставил тахографски лист в монтирания на превозното средство тахограф. Представил на инспекторите от агенцията и 28 тахографски листи за  дните преди проверката, като служителите на ИА „Автомобилна администрация”-ОО „КД-ДАИ” Бургас установили, че използвал тахографски лист за по-дълъг период от време, вместо за 24 часа е използван за времето от 07.04.2010 година до 10.04.2010 година. Жалбоподателят обяснил, че през този период управлявания от него автомобил е бил на паркинг в Република Гърция и е пропуснал да извади тахографската шайба от уреда. При проверката не представил необходимото в този случай удостоверение за дейности, попадащи в обхвата на регламент № 561/2006 година.

В хода на съдебното производство процесуалният представител на жалбоподателя представя 3 броя тахографски шайби за периода от 07.04.2010 г. до 12.04.2010 г., 2 броя пътни листи за времето от 06.04.2010 г. до 11.04.2010 г., серия Т, № 0406598/06.04.2010 г. и серия Т, № 0406599/11.04.2010 г., заедно с приложени към тях ЧМР, удостоверение за дейности попадащи в обхвата на регламент 561/2006 г. изх. № 35/10.04.2010 г., изд. „Тачи” ЕООД гр.Сливен.

Описаната фактическа обстановка се потвърждава безпротиворечиво от събраните по делото доказателства: акт за установяване на административно нарушение № 095383/13.04.2010 г., 4 броя тахографски шайби за периода от 07.04.2010 г. до 12.04.2010 г., 2 броя пътни листи за времето от 06.04.2010 г. до 11.04.2010 г., серия Т, № 0406598/06.04.2010 г. и серия Т, № 0406599/11.04.2010 г., заедно с приложени към тях ЧМР, удостоверение за дейности попадащи в обхвата на регламент 561/2006 г. изх. № 35/10.04.2010 г., изд. „Тачи” ЕООД гр.Сливен, показанията на свидетелите Ч. и Ш..

На основание съставеният акт директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация”-град Бургас издал, атакуваното наказателно постановление  № 22-0000359/23.04.2010 г., с което санкционирал нарушителя за извършеното от него нарушение на чл.95, ал.1 от ЗАПр.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят К. формално е извършил нарушение  на  чл.78, ал.1 от ЗАПр., според който :  При извършване на превози на пътници с автобуси и превози на товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5 тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите спазват изискванията на: ...  т.2. Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт, наричан по-нататък "Регламент 3821/85". Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета регулира отношенията, свързани поставянето на контролни  уреди за регистриране на данните за движението при автомобилния транспорт при превоз на пътници и товари. През 2006 година регламентът е бил изменен с Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 март 2006 година.

Изискванията на регламента са въведени с Наредба № Н-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на регламент (еио) № 3821/85 на съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и регламент (ео) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (еио) № 3821/85 и (ео) № 2135/98 на съвета и за отмяна на регламент (еио) № 3820/85 на съвета /издадена от Министерството на транспорта и обн. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г./

Жалбоподателят е бил длъжен според чл.78 от ЗАПр. във връзка с чл.15, §2 от Регламент 3821/85 г. да поставя тахографски лист в записващото устройство всеки ден, през който управлява превозното средство. Този лист не може да бъде изваждан преди края на дневното работно време. К. е изпълнявал това си задължение в деня на проверката и 28 дни назад. Служителите на ИА „Автомобилна администрация”-ОО „КД-ДАИ” Бургас, обаче констатирали, че водачът на товарния автомобил е използвал тахографски лист от 07.04.2010 г. до 10.04.2010 г. за период от време по-дълъг, за който е предназначен. Това им дало повод да съставят срещу жалбоподателя акт за административно нарушение, за това, че неправилно използва записващото устройство. За това нарушение бил санкциониран от директора на ИА „Автомобилна администрация”-ОО „КД-ДАИ” Бургас с наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.

Жалбоподателят К. формално е осъществил състава на нарушението по чл.95, ал.1 от ЗАПр. Същият като водач на моторно превозна средство неправилно е използвал монтирания на превозното средство тахограф, като е поставил тахографския лист на 07.04.2010 година и не го е извадил след като е преустановил работата си. Този пропуск, обаче се дължи не на умишлено действие. В жалбата си той заявява, че на 08 и 09 април 2010 година е почивал, което се установява от приложените пътни листи и удостоверение за дейности. Това удостоверение, обаче жалбоподателят не е представил на контролните органи. Същото замества тахографските листи през дните, когато водачът на автомобила е в почивка и не е в движение. По този начин жалбоподателят К. е осъществил състава на административното нарушение по чл. 93, ал.2 от ЗАПр., като при извършване на проверка не е представил необходимите за извършване на обществен превоз на товари документи, за което същият следва да бъде санкциониран с глоба от 50 /петдесет/ лева.

Съдът, като въззивна инстанция в административнонаказателното производство разполага с правомощията да измени наказателното постановление и да приложи спрямо нарушителя закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение. Правомощията на съда произтичат от разпоредбата на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.337, ал.1, т.2 от НПК. Извършеното от жалбоподателя деяние следва да се преквалифицира от нарушение по чл. 95, ал.1 от Закона за автомобилните превози в нарушение по чл. 93, ал.2 от Закона за автомобилните превози и спрямо него да се приложи закон за по-леко наказуемо нарушение. Съответно на К. следва да се наложи наказанието, предвидено в закона, а именно - глоба в размер на 50 лева.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 84, вр. чл. 337, ал.1, т.2 от НПК, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

        

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000359/23.04.2010 г. година на  началника на Областен отдел „КД-ДАИ” гр. Бургас при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” гр.София,, с което на С.Д.К., ЕГН-**********,*** на основание чл.95, ал.1 от ЗАПр. му е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева,  като преквалифицира деянието от нарушение по чл.95, ал.1 от Закона за автомобилните превози в нарушение по чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози,  прилага закон за по-леко наказуемо нарушение и му налага глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.

ОСЪЖДА С.Д.К., ЕГН-**********,*** да заплати сумата от 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: