Р Е Ш Е Н И Е

№ 112 / 22.7.2010 г.

                       22.07- 2010 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    КАРНОБАТСКИ районен съд ,                                ІІ състав

На  четиринадесети юни  две хиляди и десета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   129   по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :

        Предявеният иск е с правно основание чл. 108 от ЗС.

        Производството по делото е образувано по повод исковата молба от А.Д.А. и Д.А. ***  против С.Д.Т. ***.Твърдят, че са собственици на недвижим  имот – нива в местността ***** с площ  от *** дка  втора категория ,  съставляващ поземлен имот № ***** по плана за земеразделяне  на *********.Твърдят,  че собствеността  придобили  въз основа на покупко-продажба  и наследство , - нот.акт № ***/*********г. на  нотариус Т. В. с рег.№ ***  с район на действие РС- ***.Твърдят, че ответницата владее имот  без каквото и да било правно основание. Молят съдът да постанови решение, с което да  осъди ответницата да им предаде владението  на гореописания недвижим имот .Молят, съдът на основание чл. 537, ал.2 от ГПК  да обезсили договор за доброволна делба .

Претендират на разноски по делото.Представят доказателства.

       В съдебно заседание претенцията се  поддържа чрез процесуален представител адв.Т.Б. АК  **********.Прави искане за прилагане на разпоредбата на чл. 237, ал.1 от ГПК предвид направеното признание  на иска от ответницата  С.  Д.Т.  с писмен отговор на исковата молба.

С протоколно определение от 14.06-2010г.  съдът е допуснал  доказателства, приложени към исковата молба .

      След преценка на събраните по делото доказателства,  съдът от фактическата страна намира  за установено следното : Предявен е иск с правно основание чл. 108 от ЗС и за неговото уважаване  следва да са налице изискуемите от закона предпоставки.На първо място ищците  следва да докажат  , че са собственици  на спорния недвижим имот , а именно : нива в местността***** с площ  от *** дка  втора категория ,  съставляващ поземлен имот № **** по плана за земеразделяне  на *****, както и , че той се владее  от ответницата С.Д.Т.  без правно основание .От събраните по делото доказателства  се установява, че  ищците А.Д.А. с ЕГН  ********** и Д.А.А. с ЕГН  ********** *** , са законни наследници на общата им наследодателка М. С. А. , с ЕГН  **********,***, починала на *****г. – удостоверение за наследници № **** от *****г. на Община ***** , прието като доказателство. Видно , по делото от приет като доказателство нот.акт№ ************г. на  нотариус Т. В. с рег.№ **** на НК с район на действие РС-****, че  на *****г.  наследодателката на ищците М. С. А.  с ЕГН  ********** е закупила от  наследодателя на ответницата Д. ***, починал на  *****г. , недвижим имот- обработваема земеделска земя , находяща се в землището на ************ , ЕКАТТЕ ***** , а именно : нива в местността********“ , с площ от ***** дка, втора категория , съставляваща поземлен имот № ***** по плана за земеразделяне , при граници /  съседи : имот № *****- нива на ********* , имот № **** – нива  на  *******, № ****-полски път  на Община ***** , имот № *******- нива на *********** , без  ограничения при ползването.Видно по делото  от приет като доказателство   договор за доброволна делба на съсобствени земеделски земи  , че на ******г.  наследниците на продавача по нот.акт№ *** -С.Д.  Т. с ЕГН  ********** и  ответницата С.Д.  Т. с ЕГН  **********,***  извършили доброволна делба на  съсобстевин земеделски земи , оставени им в наследство  от  общият наследодател  Д. ***, починал на *****г., находящи се в землището на***** ,ЕКАТТЕ  **** , възстановени с решение № ** от ****г.  на ОСЗ  ****  по преписка № *****г. , а именно : 1. нива от **** дка , втора категория , в местността “***** “ , образуваща  поземлен имот № ***** по плана на землището  на****** .

2. нива от ***** дка , трета категория , в местността “***** “ , образуваща  поземлен имот № ***** по плана на *****, с нотариална заверка на подписите  на съделителите ,  *****г.  на нотариус Т. В.  с рег.№******************************** .

Видно, че    дял първи от същият договор за доброволна делба от *****г.  съделителката С. Д. Т.  получи в дял и стана собственик  на  земеделски имот  , находящ се в  землището на *****************************, а именно : нива от **** дка , трета категория , в местността “***** “ , образуваща  поземлен имот № ***** .Като  дял втори   по договор за доброволна делба от *****г.  съделителката – ответницата С.Д.  Т. с ЕГН  **********,***  получи в дял и стана собственик на земеледски имот , находящ се в  землището ****************** а именно : нива от***** дка , втора категория , в местността “****** “ , образуваща  поземлен имот № *****.Съдът счита, че  по делото се установява по безспорен начин , че  с нотариален акт № *****************г. на  нотариус Т. В. с рег.№ *** на НК с район на действие РС-******* наследодателят на ответницата С.Д.Т.  продал  един от имотите си , предмет на  доброволна делба  -  нива от ***** дка , втора категория , в местността “****** “ , образуваща  поземлен имот № *****.При така  събраните  доказателства и  установена фактическа обстановка  , съдът  направи извод , че ищците са доказали при условията на пълно доказване  по смисъла на чл. 154, ал.1 от ГПК , правото си на собственост  върху претендираният имот  на ответницата  -  нива от ****** дка , втора категория , в местността “***** “ , образуваща  поземлен имот № *****, поради което предявеният  от тях  ревандикационен иск  относно процесният  имот  се явява основателен и доказан.

Видно по делото, че  с  представен по делото писмен отговор на исковата молба  вх.№******г.  ответницата  С.  Д.Т. с ЕГН  ********** признава изцяло  предявеният иск  от ищците А.Д.А. с ЕГН  ********** и Д.А.А. с ЕГН  ********** ***  иск  по гр.дело № *****г. по описа на**** ,с правно основание чл. 108 от ЗС .

Ищците чрез пълномощника си адвокат Т.Б.  са направили искане  съдът да  постанови решение по реда на чл. 237, ал.1 от ПК.

С оглед събраните по делото доказателства, съдът намира предявеният иск  за основателен и  доказан.Съдът счита, че  в случая  не може да се постанови по делото решение  при признание на иска  по реда на чл. 237 от ГПК, тъй като  законодателят  изрично предвижда и в случая    ответницата не може да се разпорежда с признатото   от нея  право .

При това положение , съдът счита, че основание чл. 108 от ЗС  ответницата С.  Д.Т.  следва да бъде осъдена да предаде на ищците  А.Д.А. с ЕГН  ********** и Д.А.А. с ЕГН  **********   недвижим имот- обработваема земеделска земя , находяща се в землището на **************** , а именно : нива в местността “****** “ , с площ от ***** дка, втора категория , съставляваща поземлен имот № ****** по плана за земеразделяне , при граници /  съседи : имот № *****- нива На*********** , имот № **** – нива  на  ******* , № ****-полски път  на******** , имот № ********- нива на ****************, без  ограничения при ползването.

Съдът счита, че  предвид  гореизложеното , на основание чл. 537, ал.2 от ГПК  следва да бъде отменен Договор за  доброволна делба на съсобствени земеделски земи   от  *****г.  с нотариална заверка на подписите  на съделителите  на  ****г.  на нотариус Т. В.  с рег.№***** на НК с район на действие РС-****, вписан  под*************** на същият нотариус ,  а  в Служба по вписванията при *** вписан  под   вх.№ ********** .

Предвид искането и на основание чл.  78, ал.1 от ГПК съдът счита, че ответницата С.Д.Т.   следва да бъде осъдена да заплати на ищците направените по делото разноски в размер на 359,96 лв. или на всеки един да заплати по 179,98 лв. / сто седемдесет и девет лева и  98 стотинки /.

           Мотивиран от горното, съдът

                                    Р  Е   Ш  И   :

            ОСЪЖДА С.Д.  Т. с ЕГН  **********,***  да предаде на    А.Д.А. с ЕГН  ********** и Д.А.А. с ЕГН  ********** ***   недвижим имот- обработваема земеделска земя , находяща се в землището на************************ , а именно : нива в местността “****** “ , с площ от ***** дка, втора категория , съставляваща поземлен имот № ***** по плана за земеразделяне , при граници /  съседи : имот № *****- нива на****** , имот № ***** – нива  на ********** , № *****-полски път  на ********* , имот № ****- нива на ******* , без  ограничения при ползването, на основание чл. 108  от ЗС.

        ОТМЕНЯ Договор за  доброволна делба на съсобствени земеделски земи  от   *****г.,  с нотариална заверка на подписите  на съделителите ,  на  ****** г. с рег.№*******  на  нотариус Т. В.  с рег.№*****  на НК с район на действие РС-****, вписан в Служба по вписванията при****   под  вх.№ ***************, на основание чл. 537, ал.2 от ГПК.

        ОСЪЖДА  С.Д.  Т. с ЕГН  **********,***   да заплати на на    А.Д.А. с ЕГН  ********** и Д.А.А. с ЕГН  ********** ***  направените по делото разноски в размер на 359,96 лв./ триста петдесет и девет лева и  96 стотинки / или на всеки един да заплати по 179,98 лв. / сто седемдесет и девет лева и  98 стотинки /.

        Решението може да се обжалва пред ********* окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните , че е изготвено.

 

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ  :