Р Е Ш Е Н ИE

         102 / 7.7.2010г.           град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       VІ състав

На седми юни                                                             2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Грънчев

АНХ дело № 188 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на К.М.И., ЕГН-**********,*** против наказателно постановление № 32/20.04.2010 година на директора на Държавно горско стопанство-Садово, с което на жалбоподателя на основание чл.102, ал.1 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 1000 лева.

С въззивната жалба се претендира незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице,

имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата

е допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят К.И. и свидетелят А.С. са колеги. Свидетелят С. помолил жалбоподателя да превози дърва за огрев със собствения си микробус марка „Фолксваген” с рег . № А 17 05 ВМ от дома на свако му в село Грозден до гр.Карнобат, където живеел със семейството си. И. попитал С. дали дървата са законни и дали имат съответен документ. Получил утвърдителен отговор. При тази ситуация жалбоподателят се съгласил да услужи на колегата си. След обяд на 02.02.2010 г. жалбоподателят И. и свид. А.С. отишли с микробуса на И. ***. От дома на роднината на свидетеля натоварили в микробуса около 2.5 кубика дърва, нарязани за огрев. Жалбоподателят отново попитал С. дали дървата имат документ. С. му отговорил, че децата някъде са забутали превозния билет и в момента не могат да го намерят. И. се доверил и потеглили към град Карнобат. При излизане от село Грозден в посока град Сунгурларе микробусът бил спрян за проверка от служители на РУ на МВР-Сунгурларе и ДГС-Садово. Съответните служители извършили проверка и се установило, че дървата се превозват без документ. Микробусът бил откаран в двора на РУ на МВР-Сунгурларе, а на жалбоподателя, горският надзирател към ДГС-Садово Г.М. съставил акт за установяване на административно нарушение №  32/02.02.2010 година.

Описаната фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства: акт за установяване на административно нарушение № 32/02.02.2010 година, обясненията на жалбоподателя И., показанията на свидетелите М., Х., Ч..

На основание съставения акт директорът на ДГС-Садово издал, атакуваното наказателно постановление № 32/20.04.2010 г., с което санкционирал нарушителя за извършеното от него нарушение на чл.102, ал.1 от Закона за горите.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановления не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административнонаказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН.

Жалбоподателят И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 102, ал.1 от ЗГ, като е транспортирал дървени материали - дърва за огрев, непридружени с документ, доказващ законния им произход. Налице са признаците от обективната страна на нарушението – превозване с микробус на дървени материали-дърва за горене; тези дърва не са били  придружени с документ, доказващ законния им произход; това превозване е извършено в нарушение на чл. 80, ал.16 от ЗГ, която забранява транспортирането на дървен материал без документ за произход. От субективна страна нарушението е извършено по непредпазливост, тъй като жалбоподателят не е предвиждал, че вършейки услуга на свой колега ще извърши нарушение на Закона за горите и ще превозва дървен материал без документ за законния му произход. Той е бил длъжен и е могъл да предвиди тези общественоопасни последици, но се е предоверил на своя колега, който го е убеждавал, че дървата са законно придобити и имат съответните документи.

За извършеното нарушение на чл.102, ал.1 от ЗГ законодателят е предвидил наказание глоба от 50 до 3000 лева. Административнонаказващият орган е определил санкцията в размер на 1000 лева – под средния размер. С наказателно постановление № 12/08.02.2010 г. на жалбоподателя И. за нарушение на чл.101, ал.1 от ЗГ е определено наказание глоба в размер на 300 лева. Нарушенията по наказателно постановление № 12/2010 г. и наказателно постановление № 32/2010 година са извършени при условията на идеална съвкупност. С едно деяние, превозвайки дървен материал, който не е бил маркиран с експедиционна горска марка и не е придружаван с документ, доказващ законният му произход жалбоподателят е извършил две нарушения на закона. За тези две нарушения административнонаказващият орган е определил в единия случай санкцията в размер на 300 лева, а за другото нарушение глобата е определена в размер на 1000 лева. В наказателното постановление не са посочени аргументи защо санкцията по наказателно постановление № 32/20.04.2010 г. е завишена трикратно. Съдът не намира, че нарушението по чл. 102, ал.1 от ЗГ е с по-голяма обществена опасност и се налага определянето на по-тежка санкция. Логично е и справедливо на жалбоподателя за двете нарушения, извършени в условията на идеална съвкупност да бъдат наложени еднакви по размер санкции, а именно – глоба в размер на 300 лева. Предвид на това наказателното постановление в частта, в която се определя наказанието следва да бъде изменено, като размера на глобата се намали от 1000 лв. на 300 лева.

Съдът съобразно разпоредбата на чл.189 от НПК обсъди и въпроса за разноските, като възложи на жалбоподателя направените по делото разноски в размер на 8.00 лева пътни разноски за свидетел.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 32/20.04.2010 година на директора на Държавно горско стопанство-Садово, с което на К.М.И., ЕГН-**********,*** на основание чл.102, ал.1 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 1000 лева, като намалява размера на глобата от 1000 /хиляда/ лв. на 300 /триста/ лева.

ОСЪЖДА К.М.И., ЕГН-**********,*** да заплати направените по делото разноски в размер на 8.00 лева, както и сумата 10 лева държавна такса за издаване на изпълнителни листи.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: