РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 873/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ Л.А.З. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СУНГУРЛАРЕ Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Решение от 10.06.2010г.
 
2 Гражданско дело No 900/2009 Вещни искове А.Й.Й.,
Д.С.Й.
ОБЩИНА КАРНОБАТ Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Решение от 10.06.2010г.
 
3 Гражданско дело No 66/2010 Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БУРГАС К.Г.Б. Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Решение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
 
4 Гражданско дело No 198/2010 Развод и недейств. на брака С.Д.М. Г.М.М. Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Решение от 10.06.2010г.
К.ският районен съд

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 04.06.1994г. с акт за граждански брак № 0041 от 04.06.1994г. на Община К., обл. Б. между С.Д.М. с ЕГН ********** *** и Г.М.М. с ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Д.М. и Г.М.М. споразумение, както следва:
1.Относно упражняването на родителските права и задължения: Упражняването на родителските права и задължения спрямо непълнолетното дете М.Г. М. с ЕГН **********, родена на *** година се предоставят за упражняване на бащата Г.М.М. .
2.Личните отношения спрямо същото непълнолетно дете ще се осъществяват както следва: Майката С.Д.М. има право на лични контакти с детето М.Г. М. с ЕГН ********** като взема същото дете от дома й при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа на съботния ден до 18 часа на съответния неделен ден , през пролетните ваканции и коледните ваканции – през година , начиная от 2010 година , както и един месец през лятната ваканция , когато бащата на същото дете не е в платен годишен отпуск .
3.Относно дължимата издръжка на непълнолетното дете М.Г. М. : такава не се определя по настоящото дело, тъй като издръжката на непълнолетното дете М.Г. М. с ЕГН **********, родена на *** година е определена вече по гр.д. № 759 / 2009 година по описа на Районен съд К. .

4.Относно ползуването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в гр. К., обл. Б. на ул.Е. А. . № 52 представляващо жилищна сграда - постройка на един етаж , състояща се от три стаи и коридор , кухня и сервизно помещение построена в дворно място с площ от 330 кв.м.за което е отреден парцел ХХІV с пл. № 235 от квартал 57 А по плана на гр. К. при граници на същото : * се предоставя за ползване на Г.М.М. .
6.Относно дължимата издръжка между съпрузите: Такава не се определя, тъй като те двамата са здрави и трудоспособни и нямат претенции за издръжки един към друг.
7.Разноските направени от съпрузите по настоящото дело: Ще се поемат от всяка една от страните по делото, така както са ги направили, като по този начин те са уредили някои от техните лични и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им и нямат каквито и да било претенции един към друг в бъдеще по отношение на същите , посочени в споразумението между тях..
8.Относно фамилното име на съпругата след прекратяването на гражданския брак между съпрузите: След прекратяването на брака между страните по делото съпругата С.Д.М. ще възстанови предбрачното си фамилно име „С.” и за в бъдеще ще се именува С.Д. С. .
5 НАХД No 170/2010 Административни дела Г.С.К. РИОСВ ГР.БУРГАС,
Т.Д.К.
Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ  Решение от 10.06.2010г.
НП-отменено
 
6 НОХД No 249/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Х.К.К.
И.Д.Х. Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Споразумение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
На основание чл. 197, т.3 във връзка с чл. 195, ал.1, т.3 и т.4, предл. първо и т.5, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, на основание чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК /в сила към момента на извършването на деянието/,на обвиняемия И.Д.Х. се определя наказание ГЛОБА в размер на 600.00 (шестстотин лева).
И.Д.Х.