РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 08.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 485/1994 Делби И.П.П.М.,
Р.П.Р.,
Г.П.Г.,
С.Д.Т.,
М.М.,
Р.Е.М.,
П.Е.М.,
А.Е.М.
Г.Б.К.,
П.Б.М.
Докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Определение от 08.06.2010г.
 
2 Гражданско дело No 354/2009 Вещни искове К.П.Г. А.Б.К.,
С.А.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Решение от 08.06.2010г.
К.ският районен съд
Р Е Ш И:
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА А.Б.К. с ЕГН ********** *** и с други адреси /гр. Т. ул. 34-ти Т.ски полк № 18 и гр. Т. ул. Ген. К. № 13 / и С.А.К. с ЕГН ********** *** и с други адреси /гр. Т. ул. 34-ти Т.ски полк № 18 и гр. Т. ул. Ген. К. № 13 / , че К.П.Г. с ЕГН ********** *** е собственик на 1 / 6 идеална част от следния недвижим имот находящ се в гр. К., обл. Б. ул. Е. П. № 81 , а именно:1/ 2 идеална част от осъщественото право на строеж върху държавно / общинско / дворно място с площ от 375 кв.м. , образуващо УПИ Х- 2748 от квартал 142 по действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на града , при следните граници : изток- улица , запад- УПИ ХІІ – 2750, север – УПИ ІХ – 2751, юг- УПИ ХІ- 2747 , ведно с построената в западната част на същото дворно място жилищна сграда , състояща се от две стаи, кухня и салон, както и подобренията в същата западна част на дворното място .
На основание чл. 537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ нотариален акт № 118 том V н.д. № 3015 / 11.11.1997 година по регистъра на Районен съд К. в частта му с която М. Ж. И.и Ж. М.. И.са прехвърлили на А.Б.К. с ЕГН ********** *** правото на собственост върху 1 / 6 идеална част от следния недвижим имот находящ се в гр. К., обл. Б. ул. Е. П. № 81 , а именно:1/ 2 идеална част от осъщественото право на строеж върху държавно / общинско / дворно място с площ от 375 кв.м. , образуващо УПИ Х- 2748 от квартал 142 по действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на града , при следните граници : изток- улица , запад- УПИ ХІІ – 2750, север – УПИ ІХ – 2751, юг- УПИ ХІ- 2747 , ведно с построената в западната част на същото дворно място жилищна сграда , състояща се от две стаи, кухня и салон, както и подобренията в същата западна част на дворното място.
ОСЪЖДА А.Б.К. с ЕГН ********** *** и с други адреси /гр. Т. ул. 34-ти Т.ски полк № 18 и гр. Т. ул. Ген. К. № 13 / и С.А.К. с ЕГН ********** *** и с други адреси /гр. Т. ул. 34-ти Т.ски полк № 18 и гр. Т. ул. Ген. К. № 13 / да заплатят на К.П.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 300 лв. представляваща направените от нея съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 
3 НАХД No 507/2009 Административни дела С.И.С. ОД НА МВР ГР.БУРГАС,
П.И.С.,
РУ НА МВР ГР.КАРНОБАТ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ  Решение от 08.06.2010г.
НП-отменено
 
4 НАХД No 34/2010 Административни дела С.И.С. ОД НА МВР ГР.БУРГАС,
С.А.И.
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ  Решение от 08.06.2010г.
НП-отменено