П Р О Т О К О Л

 

17.05.2010 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д , VІ    състав

На седемнадесети май две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

 

       Съдебни заседатели: 1. ................................

                               2..................................

 

Секретар …………………В.Х.….…..........................................

Прокурор..............................Г.Д..………........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията......ГРЪНЧЕВ.....…………….

Наказателно общ характер дело номер….150….по описа за 2010 година ……

На именното повикване в ..................13.40…………….................часа се явиха:

         Подсъдимият И.Т.И. редовно призован се явява лично и с адв.Л.Т., служебен защитник.

За Районна Прокуратура се явява прокурорът Д..

         ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

         Подс. И.– Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Т..

АДВ. Т.– Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на подсъдимия:

И.Т.И., с ЕГН **********, ***.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Прокурорът – няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ.Т. – няма да правим отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ И. –Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ.

ПРОКУРОРЪТ прочете обвинителния акт.

ПРОКУРОРЪТ Д.– г-н съдия, на основание чл. 384, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

        Адв. Т. – Ваша чест, на основание чл. 384, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ И.Т.И.   разбрах в какво

съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

         СЪДЪТ по доказателствата

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 07-210/2009 г. на РУ на МВР Карнобат и справка за съдимост № 380/23.04.2010 г. на РС Карнобат.

ПРИЕМА като доказателство НОХД № 107/2010 г. по описа на РС-Карнобат.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: Г.Д.– Прокурор  при Районна прокуратура гр. Карнобат;

ПОДСЪДИМ: И.Т.И., с ЕГН **********, ***

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК– АДВОКАТ Л.Т., вписана в Адвокатска колегия – град Бургас, със служебен адрес ***

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 384 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Подсъдимият И.Т.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.197, т.3, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно:

На неустановена дата в началото на месец май 2009 година в село Детелина, община Карнобат, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.К.К., И. Х.Й.и С.В.К.и тримата от село ***, Бургаска област, чрез използване на МПС – лек автомобил „ Ланчия ”, с рег. № А 9712 КВ, отнели чужди движими вещи – един брой агне на стойност 120. 00 лева и два броя ярета на обща стойност 72.50 лева, всички вещи на обща стойност 192.50 / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки / от владението на Я.И.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били заместени.

2. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1, престъпление, на подсъдимия И.Т.И. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „ б ” от НК се определя наказание  ПРОБАЦИЯ  при следните пробационни мерки:

·       задължителна регистрация по настоящ адрес:***  за срок от една година и шест месеца, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;

·      задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца ;

·       триста часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

4. Имуществени вреди  в размер на 192. 50 лв.са възстановени изцяло.

5. Веществените доказателства – няма

6. Разноските по делото в размер на 30. 00 / тридесет / лева присъдени по НОХД № 107/2010 г. на КРС.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     РАЙОНЕН ПРОКУРОР  Г.Д.–___________________

 

 

 

 

 

2. СЛ.ЗАЩИТНИК на подсъдимия адв.Т.– ________________

 

 

 

 

3.ПОДСЪДИМ И.Т.И. -___________________________

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И:  

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Подсъдимият И.Т.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.197, т.3, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно:

На неустановена дата в началото на месец май 2009 година в село Детелина, община Карнобат, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.К.К., И. Х.Й.и С.В.К.и тримата от село ***, Бургаска област, чрез използване на МПС – лек автомобил „ Ланчия ”, с рег. № А 9712 КВ, отнели чужди движими вещи – един брой агне на стойност 120. 00 лева и два броя ярета на обща стойност 72.50 лева, всички вещи на обща стойност 192.50 / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки / от владението на Я.И.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били заместени.

2. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1, престъпление, на подсъдимия И.Т.И. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „ б ” от НК се определя наказание  ПРОБАЦИЯ  при следните пробационни мерки:

·       задължителна регистрация по настоящ адрес:***  за срок от една година и шест месеца, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;

·      задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца ;

·       триста часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

4. Имуществени вреди  в размер на 192. 50 лв.са възстановени изцяло.

5. Веществените доказателства – няма

6. Разноските по делото в размер на 30. 00 / тридесет / лева присъдени по НОХД № 107/2010 г. на КРС.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 150/2010 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

След като постанови определението, с което се одобрява

споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ наложената на И.Т.И. ЕГН-**********,***  мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                     

СЕКРЕТАР:                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: