Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 1136 / 17.5.2010г.

 

         Димитър Маринов, съдия-докладчик по гр.д. 738/2009 г. по описа на КРС, в закрито заседание на 17.05.2010 г. по повод на подадената въззивна жалба от  ЗК Ц. село Ц. , Община К. , обл. Б.,     подадена чрез процесуалния му представител адв.Тодор Байчев      против решение № 42 от 29.03.2010 г. по гр.д.738/2009 г. по описа на КРС

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл. 263 ал. 1 от ГПК  препис от жалбата против решение № 42 от 29.03.2010 г. по гр.д.738/2009 г. по описа на КРС и приложенията към нея да се изпратят на ищеца   по делото     на когото указвам, че в 14-дневен срок от получаването й може да подаде писмен отговор по жалбата, респ. да направи писмени възражения срещу същата и да посочи доказателства за тях, като представи писмени такива, като му указва, че отговора следва да отговаря на разпоредбите на чл. 259 ал. 2 – 4 , чл. 260 т. 1,2,4 и 7 и чл. 261 от ГПК.

След изтичане на горепосочения срок делото заедно с жалбата и евентуално подадения писмен отговор, респ. писмени възражения срещу нея да се изпратят на БОС по компетентност .

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: