Р Е Ш Е Н И Е

№ 63 / 17.5.2010 г.   

                           17.05- 2010 г.,    град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      КАРНОБАТСКИ районен съд ,                              ІІ състав

На  дванадесети април    две хиляди и десета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  М.П.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   663  по описа за 2009 година, и за да се произнесе взе предвид : Предявеният иск е  с правно основание чл. 26, ал.2 , пр.2 от ЗЗД,  чл. 108 от ЗС .

         Производството по делото е образувано по повод исковата молба от „ ************* „ ЕООД  със  седалище и адрес на управление*******, представлявано от  Х.П.Б.  чрез пълномощника адвокат С.Г.- Т. ***  против „***************** със седалище и адрес на управление  *******************, представлявано от Ж.Г.Ж., с която моли съдът да постанови решение, с което да обяви за  нищожен на основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД- поради  липса на съгласие , договор за замяна на земеделски недвижими имоти , сключен  на ********г. с нотарилен акт***************г. по регистъра  на Нотариус  рег.№ *****на НК , действащ в района на ******* , по  силата на който ***************  със седалище и адрес на управление ****** прехвърля на„ ************  със  седалище и адрес на управление ****** земеделски земи , находящи се в землището на *********************************** :

   -нива от***** дка , *************, в  местността „*********** „, ********* по плана на землището на  селото , при граници : № ******** – нива на наследници на *********** , № ******* – нива на наследници на *********, № ******-  нива на ******** „ , №********- нива на ********** , № ******-  нива на наследници на ************** , № ******* – полски път , №  ****** – нива на ************* ;

   - нива от ***** дка , *************, образуваща поземлен имот № ****** по плана на землището  на селото ,  при граници : № ******* – нива на ********** , № ******* – нива на ********** и др., № ****** – полски път , № *** – ********;

   - нива от****** дка , **************** , образуваща поземлен имот № *******  по плана на землището  на селото , при граници : №  ******* – нива на наследници на ********* , № ******* – ******** , № ***** – нива на наследници на************ , № ******** – нива на наследници на *******, а в ЗАМЯНА*************** ****************** прехвърля на********************* земеделски земи в землището на  *******************:

   -НИВА  от ******* дка , *****************„ , образуваща поземлен имот *************  по плана на землището  на селото , при граници : №************ , № ************ , № *************** № **************, №******************* ;

   - НИВА от  **** дка , **************, ********** по плана на землището на селото , при граници :************* , № ************ ,  № ************** , № *****************, № ********************,

КАКТО И 

ДА приеме за установено спрямо   ****************, че****************  е собственик на земеделски земи в землището на ************************:   -НИВА  от ***** дка ,*****************  по плана на землището  на селото , при граници : *********, № ************** , № ************, № ************* , № *************** ;

-              НИВА от********** дка , ******** , образуваща*********** по плана на землището на селото , при граници :****** ********** , № ************* ,  *********** , № **********, № ************

 И ДА ОСЪДИ *************да предаде на***************    собствеността и владението  на същите имоти, с правно основание чл. 26, ал.2 , пр.2 от ЗЗД,  чл. 108 от ЗС . Претендира на разноски по делото.Представя доказателства.

      В съдебно заседание претенцията се поддържа чрез процесуален представител- адв.С.Г.-Т. ***.

       Ответната страна чрез пълномощниците си адв.Л. Г. и П. В. АК  *********** с отговора си на исковата молба твърди , че  искът неоснователен .

       Слуд преценка на събраните по делото доказателства, съдътот фактическата страна намира за установено следното  : Безспорно е по делото , че с нотариален акт********** по описа на нотариус  *********, с район на действие  - съд*************, който акт  е вписан в служба по вписванията  при **************. , ***********,  ответното дружество ************ , със седалище и адрес на управление *************** , представлявано от  изпълнителния директор Ж.Г.Ж.  , чрез пълномощника си ************  прехвърли  на  ищцовото дружество ******** , представлявано от *********, действаща чрез  пълномощника си адвокат *************** , надлежно упълномощена  с пълномощно ************ с район на действие**********  ,земеделски земи , находящи се в землището на **************** , а именно :1. нива  от ****** дка , ************* , *********, при граници:

 имот № *****************;

Имот № ********************************* ;

Имот №*****************

Имот №  **************************************** ;

Имот № ********************** ;

Имот №  **************************

 Имот № **************;

2. нива  от *********** дка******************, при граници :

имот № ***********************;

имот № ******************.

имот №******************;

 имот №*****************;

 и 3. нива  от ******** дка , ***************** , при граници :

 имот******************;

имот № ***************** ;

имот № *****************;

имот № ********************.

Като в замяна  на прехвърлените и описани по-горе земеделски земи  , ищцовата страна - *********** , представлявано от **********, действаща *******************, надлежно упълномощена  с пълномощно  ******* с район на **********  прехвърли на *-************************* , представлявано от  изпълнителния директор Ж.Г.Ж.  , чрез пълномощника си **************   собствената земеделска земя, находяща се в землището************ а именно : 1. нива от***** дка , *************** при граници :

 Имот № ****************;

Имот № **************;

Имот № *****************;

Имот № ***************;

Имот № ***************;

и 2. нива  от *************дка , **************, при граници :

имот № ***************;

имот № ******************;

имот № ************;

 имот № **********;

имот № **************,

При изповядване на сделката  пълномощникът на  ищцовото дружество - ***********, представлявано от **************, действаща чрез  пълномощника ************* , надлежно упълномощен*************** с район **************  се е легитимирал  пред Нотариуса с пълномощно  ***********************  .От материалите на  приложеното  нотариално дело  се налага недвусмисленият  извод, че  пълномощникът  на ищеца е действал добросъвестно и в рамките  на правата , делегирани му с процесното пълномощно.Съгласно чл. 39, ал.1 от ЗЗД , обемът на  представителната власт  на пълномощника  спрямо третите  лица се определя , според  това , което упълномощителят  е заявил .Пълномощното е едностранна сделка , в която е материализирана волята  на упълномощителя , като упълномощеният  е длъжен  да действа  в рамките на тази воля. Недобросъвестността  не се предполага, а следва да се докаже от онзи,  който я твърди.

От  процесното пълномощно  на пълномощника на  ищцовото дружество****************, надлежно упълномощена  с пълномощно  ****************    се установява, че  управител на ищцовото  дружество - ******************* с ЕГН **********  упълномощи************** с ЕГН  **********, член на адвокатскат************ , но не   и***************  с ЕГН  ********** , както   изписано в  нот.акт************г..В кориците на  нот.дело******************  няма  нотариален акт за поправка  на имената на   пълномощника на ищеца.

Предвид  констатираното , съдът приема, че  налице е особен случай на  прикрита сделка , по-скоро   привидна сделка, тъй като налице е  фигура на подставено лице , наричано сламен човек.  Съдът счита, че в случая пълномощникът на ищеца  по   нот.акт № ***   не прави нищо , освен да се  съгласява да изпълнява  ролята на страна, дава съгласие  да се използва  името му  по сделката. Съдът счита , че  привидната  сделка се извършва само  за да се  даде вид  , но всъщност  страната, която  я извършва , не иска  тя да породи правни последици. Съдът счита, че  при процесната  привидната сделка , сключена с нот.акт №  ***  е налице  съзнателно несъответствие  между желаното и изразеното .

Съдът счита, че  привидната сделка  е нищожна , по аргумент на чл. 26, ал.2 от ЗЗД  и същата няма  действие не само  за страните  , но и за трети лица .Съдът е задължен да  следи служебно, същата няма правно действие  и  тя не може да бъде санирана, поради което и счита, че   сделка, сключена с  нот.ак********************** следва да бъде  обявена за нищожна , на основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД , като на основание чл. 34 , ал.3 от ЗЗД ,  всяка от страните  трябва да  върне на другата страна  всичко,  което е получила по нея.   

           От друга страна ,  с исковата молба се твърди, че  упълномощителят -  ************, представлявано от*************  упълномощи   пълномощника си адвокат ***********   да представлява дружеството при  извършване на замяна на  земеделски земи , собственост на дружеството , находящи се в землището на ************ , а именно  : 1. нива от **** дка , ********************* и 2. нива  от************* дка , *******************,  само  при условие , че  се приеме,че  имотите са равностойни  и не се дължи  доплащане , от която и да е страните , притежаваните от дружеството  гореописаните  недвижими имоти  за долуописаните  недвижими имоти , всички находящи се в землището на***************,  собственост на************ , а именно : - поземлен имот – нива с площ от  ******* дка , в местността ************ по плана  за земеразделяне  на****************;

1.поземлен имот – нива с площ от *****дка , в местността Биволарски път  , съставляващ имот ************************ по плана  за земзеразделяне  на ******;

2.поземлен имот -  нива с площ от  ******************** /, в мест*********, съставляващ имот  с пл. *********** по плана за земеразделяне на **********;

3. поземлен имот – мера с площ от ******дка, в местността ********* , съставляващ  имот с ********* по плана за земеразделяне на ********* ;

4.поземлен имот -  нива с площ от ****** дка , в местността ********* по плана за земеразделяне на *******;

5.поземлен имот -  нива с площ **********дка , в местонстта*************  по плана за земеразделяне  на *************. Твърди се , че въпреки уговорките, дадени в  пълномощно , ответното дружество***********  и пълномощникът на дружеството са изготвили и сключили пред нотариус  *********  договор за замяна  на недвижими имоти  на**********, с който  ищецът ***********   в замяна  за собствените  - 1.нива от****** дка   в местнос************  и 2. нива  от ****** дка  в*************** получи от ************* , земи , находящи се в землището на ********** : 1.нива  от ******дка , в м***********, 2. нива от ******** дка в м************** и 3.  нива от ***** дка в м.*********** вместо  изрично посочените в пълномощно- по т.1- 5 , описани подробно по-горе. Съдът счита, че обемът на  пълномощника спрямо третите  лица , в случая  спрямо  приобретателя – *****************  се определя според  това , което  упълномощителят е изявил  - чл. 39 от ЗЗД , поради което и счита, че  следва да се приеме , че  пълномощникът на   ************ – адвокат ************  по пълномощно  с рег.№ *****  не е била упълномощена  писмено  от  ищцовото дружество ************* , от чието име  е действала , съобразно  разпоредбата на  чл. 37 от ЗЗД , поради което и  счита, че същата  е действала като страна  по договор  за замяна , сключен с нот.ак*****  без представителна власт  - чл. 42 от ЗЗД. Съгласно разпоредбата на чл.  42, ал.2 от ЗЗД лицето ,от името  на което е сключен договорът без представителна власт   може да го потвърди.Обаче , липсата на представителна власт  за лице , което действа  от чуждо име , е равна на липса на предпоставка за сключване  на сделката , затова тя  е нищожна. При волеизявление  за потвърждаване  на договора от страна на ищеца – ************, дадено в предписаната от закона форма , нищожната сделка , сключена с нот.акт ****** , ще се трансформира  автоматично  в действителна  от момента  на нейното  сключване , което и ще бъде основанието за отхвърляне на настоящият иск . Съдът  счита, че след като в хода на производството по делото не се представят данни  за потвърждаване на договора , сключен с  процесният нот.акт******г.  от ищцовата страна , поради което съдът и приема, че  нищожността  на нот. акт *************  по описа на нотариус **************************** от висяща  става окончателна и пълна , поради което съдът и намира иска  с правно основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД за  основателен и счита, че следва  да се уважи. При тези обстоятелства , съдът приема, че  ищцовата страна е доказала , че е собственик  на имотите ,  придобити  от ответното дружество  не на валидно правно  основание , поради което и  счита, че искът  за ревандикирането им  в патримониума  на ищцовото дружество **********************  се явяват основателни  и следва да се уважи .

       Предвид искането и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК съдът  счита, че ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищцовата страна направените по делото разноски в размер на ****************** лв..

        Мотивиран от горното , съдът

                                          Р  Е  Ш  И   :

 ПРОГЛАСЯВА  за НИЩОЖЕН    нотариален акт **********  по описа на нотариус ********** , с район на действие  - съдебният  район н**********, който акт  е вписан в служба по вписванията  при****************  с който:  І**********************, със седалище и адрес на управление ***********************, представлявано от  изпълнителния директор Ж.Г.Ж. , чрез пълномощника си***************  прехвърли  на  ищцовото дружество *********** , представлявано от******* действаща чрез  пълномощника си адвокат ****************  ,земеделски земи , находящи се в землището н**************** , а именно :

1. нива  от ****** дка , ***************** по плана на землището на  селото, при граници :

имот № *******************************;

Имот № *************************** ;

Имот №  ********************* “ ,

Имот №  ****************** ;

Имот № **********************;

Имот №  **************** ;

 Имот № ******************;

2. нива  от **************************** , по плана  на землището на селото , при граници :

имот №******************;

имот № *********************

имот ********************;

имот № *************;

 и 3. нива  от ****** дка ,****************** по плана на землището на селото , при граници :

имот № *******************;

имот № ***************** ;

имот № ***********************;

имот № *******************.

ІІ. В замяна  на прехвърлените и описани по-горе земеделски земи  , ищцовата страна - ************** , представлява************************** , надлежно упълномощена   *****************************   прехвърли на *************************** , представлявано от  изпълнителния директор Ж.Г.Ж.  , чрез пълномощник******************   собствената земеделска земя, находяща се в землището на  ****************, а именно : 1. нива от ******* дка , ********************* по плана  на землището на селото , при  граници :

Имот № ****************;

Имот № ******************;

Имот № **********************;

Имот №*******************************;

Имот № *****************;

 и 2. нива  от **************** дка , ********** по плана на землището на селото, при граници :

имот № ******************;

имот № ********************;

имот № ************* ;

 имот № ****************;

имот № **************, на основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД.

       ПРИЕМА   за установено по отношение на **************** , *******************, представлявано от  изпълнителния директор Ж.Г.Ж. ***  , че „***************  ****************** , представлявано от  Х.П.Б.   е собственик на земеделски земи  , находящи се в землището на ******************:

1. нива от************** дка ,*****************, при граници :

 Имот № *******************;

Имот № ******************;

Имот № ************************;

Имот № *********************;

Имот №***********************;

и 2. нива  от ************* дка , ******************, при граници :

имот № *********************;

имот № ********************;

имот №*************** ;

 имот № ********************;

имот № *******************, на основание чл. 108 от ЗС.

      ОСЪЖДА  *********  ******************** , представлявано от  изпълнителния директор Ж.Г.Ж. *** да предадат  на**************  със  седалище и адрес на управление *********** , представлявано от  Х.П.Б.    собствеността и владението на  земеделски земи  , находящи се в землището на*******************:

1. нива от ****** дка , *************************, при граници :

 Имот №*****************;

Имот № ****************************;

Имот № ********************;

Имот № **************************;

Имот № ************************;

и 2. нива  от ************* дка , ****************, при граници :

имот № ******************;

имот № ************************;

имот № ************* ;

 имот № ******************;

имот № **************, на основание чл. 108 от ЗС.

        ОСЪЖДА  **************  със седалище и адрес на управление  ****************************** , представлявано от  изпълнителния директор Ж.Г.Ж. *** да заплати   на****************  със  седалище и адрес на управление *********************, представлявано от  Х.П.Б.  направените по делото разноски в размер на ********** ********************лева /.

    Решението може да се обжалва  пред Бургаския окръжен съд  в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните , че е изготвено.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ  :