Р Е Ш Е Н И Е

 

 № 60 / 4.5.2010г.                                                                  град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,          състав

На четвърти май две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар …………………В.Х...…….........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ….……….ГРЪНЧЕВ…….…….……

А Н Х дело номер................186.........по описа .............2010…................година

Производството е образувано по реда на чл. 4-7 УБДХ по внесения в съда акт за констатиране проява на дребно хулиганство от 03.05.2010г., съставен от Ф.И.Б. *** срещу Ж.М.Т..

         В съдебно заседание нарушителят Ж.Т.  заявява, че не е извършил действията, описани в акта за констатиране проява на дребно хулиганство. Признава, че влязъл в пререкание със свидетелката К.. Твърди, че не и е нанасял удари с крак и юмрук, а ритнал пейката.

Карнобатският районен съд като взе предвид обясненията на нарушителя, показанията на свидетелката К., писмените сведения на свидетелите К. и Х., приложената към делото докладна записка, намира за установено следното:

На 03.05.2010 година около 16.00 часа нарушителят Ж.Т. отишъл в магазина в центъра на село В. Пред него до една от масите седяла свид. Ш.К., с която той живеел на съпружески начала от осем години. Около седмица преди датата на деянието двамата се скарали и разделили, като К. отишла да живее в бащината си къща. Т. влязъл в магазина и си закупил бутилка безалкохолно. На излизане посегнал да удари свид. К., след което я ритнал с крак и ударил с юмрук в областта на корема. Нарекъл я с обидните думи „курва и мастия”. 

Свидетелката К. влязла в магазина за да се скрие от Т.. Междувременно за възникналия инцидент бил уведомен дежурния на РУ на МВР Сунгурларе, който разпоредил да се извърши съответната проверка. В резултат на проверката полицейският служител Ф.Б. преценил, че се касае за проява на дребно хулиганство от страна на Ж.Т. и съставил срещу нарушителя акт за констатиране проява на дребно хулиганство.

         Описаната фактическа обстановка се установява частично от обясненията на нарушителя и от показанията на свидетелката К., писмените сведения на К. и Х. и докладната записка на мл.районен инспектор Ф.Б., които са приложени към делото, като писмени доказателства.

Карнобатският районен съд счита, че с деянието си нарушителят Ж.Т. е осъществил състава на чл. 1, ал. 2 УБДХ,  като на 03.05.2010 г. около 16.00 часа пред магазин в центъра на село В., извършил непристойни прояви, изразяващи се в употреба неприлични, обидни изрази по отношение на свидетелката Ш.К., като я нарекъл „курва и мастия”, нанесъл и удар с крак и юмрук в областта на корема на публично място пред повече хора, с което нарушил общественият ред и спокойствие и предизвикал намесата на органите на полицията. Извършеното от Т. не съставлява престъпление по чл. 325 от НК, поради своята по-ниска степен на обществена опасност.

         Съдът като взе предвид личността на нарушителя и смекчаващите отговорността обстоятелства намира, че Т. следва да се санкционира по втората алтернатива на чл.1 от УБДХ, а именно да му се наложи наказание глоба в минималния размер от 100 лева. Към този извод съдът се мотивира от следното: Нарушителят не е осъждан и не е наказван по УБДХ. Същият работи като горски стражар в ДГС-С. С пострадалата от неговото деяние живее на съпружески начала в продължение на осем години. От тяхното съжителство имат седемгодишен син. Настоящата проява е резултат на влошени семейни отношения и не цели нарушаване на обществения ред и спокойствие. Поради това съдът прецени, че минималната глоба от 100 лева ще въздейства предупредително и възпиращо срещу нарушителя да спазва законите и добрите нрави и ще изпълни целта, предвидена в закона. 

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б.”а”, във връзка с чл. 1, ал. 2 от УБДХ, Карнобатският районен съд

Р   Е   Ш   И:

НАЛАГА на Ж.М.Т., ЕГН-**********,*** административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева.

ОСЪЖДА Ж.М.Т., ЕГН-**********,*** да заплати сумата 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист.

         РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

 

 

        

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: