Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                  

 

                                                 № 63 / 4.5.2010 г.

 

                                        град Карнобат,04.05.2010 година

 

 

                                       В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

     Карнобатският районен съд,……….. колегия,в публичното си заседание

на четвърти май през две хиляди и десета година в състав :

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                    2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора………,като

разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ АНХД № 153 по описа за 2010 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 18/26.01.2010 година  на началника на РУ  на МВР-град Карнобат,на жалбоподателя З.К.З. ***,ЕГН-**********,на основание чл.315,ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането за нарушение разпоредбата на чл.259,ал.1, т.1 също от КЗ  е наложено наказанието глоба в размер на 400 лева.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление жалбоподателя атакува същото с оплакване за неговата незаконосъобразност,като е изло-

жил и конкретни доводи в тази връзка.На тази основа искането му е за цялостна отмяна на атакуваното постановление.

Въззиваемата страна,въпреки редовното й  призоваване,не изпраща свой представител в съдебно заседание и не е изразила становище по жалбата.

Въззивният съд,след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност съб-раните по делото писмени и гласни доказателства,доводите на страните

и посочените основания в жалбата,намира за установено от фактическа и

правна страна следното.

Жалбата,като подадена от надлежна страна и в законоустановения срок,е

процесуално допустима.

Разгледана по същество на наведените в нея основания същата е напълно  основателна,поради следните съображения :

    От приложения към делото АУАН № 18/2010 от 15.01.2010 година про-тив жалбоподателя,изготвен от сержант И.П.-на длъжност “поли-цай”към РУ  на МВР -град Карнобат, се установява,че същия е съставен за това,че на 15.01.2010 година около 14.40 часа в град Карнобат,по булевард “България”,нарушителя управлявал лек автомобил марка “Опел Вектра” с регистрационен №  “А 62 15 АМ”,собственост на Цветан З.З., ЕГН-**********,без да притежава задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за 2010 година.В АУАН било посочено че с това си деяние жалбоподателя извършил нарушение разпоредбата на чл.249,т.1 от КЗ.

   Въз основа на така съставения акт било издадено и процесното НП № 18/10 от 26.01.2010 година на началника на РУ на МВР-град Карнобат,в което е посочено,че нарушителя притежава МПС,което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение,но не е сключил договор за застраховка “Гражданска отговорност”на автомоби-листите във връзка с чл.249,т.1 от КЗ,с което на основание чл.315,ал.І,т.1 от КЗ за нарушение  разпоредбата на ал.259,ал.1,т.1 от същия кодекс му било наложено наказанието глоба в размер на 400 лева.

   При така изложената фактическа обстановка,настоящата инстанция до-стигна до следните правни изводи:

Съдът констатира при извършената от него служебна проверка на обжалва-ното наказателно постановление наличието на съществено процесуално нарушение при издаването на същото постановление, обуславящо неговата незаконосъобразност и неговата отмяна само на това процесуално основа-ние,без да се разглежда спора по същество,тъй-като по-конкретно в НП като нарушена е отразена правна норма, която се различава от упоменатата норма в АУАН.

Така в АУАН се сочи,че с деянието си жалбоподателя е нарушил нормата на чл.249,т.1 от КЗ,а в НП-нормата на чл.259,ал.1,т.1 също от КЗ. Същевре-менно жалбоподателя е бил санкциониран въз основа на двете предложе-ния,залегнали в разпоредбата на чл.315,ал.1 от КЗ,без обаче това да е отра-зено изрично в НП, като му е определено едно наказание,при което пък не е ясно за кое от нарушенията е то-по първата или втората алтернатива. Та-кова разминаване в правната квалификация на нарушението в АУАН и в НП е недопустимо,тъй-като в такъв случай привлеченото към администра-тивнонаказателна отговорност лице не може да разбере точните правни рамки на обвинението,което му се вменява,за да организира своята защи-та.При това посоченото нарушение само по себе си представлява основа-ние за отмяна на наказателното постановление.

Нужно е обаче да се подчертае,че АНО не разполага с процесуалната въз-можност да сочи нови фактически обстоятелства или нови нарушени зако-                                                           

нови норми в издаваното НП,непосочени в АУАН,тъй-като това води до                                                            

                                                         -  2  -

 

нарушаване  правото на защита на нарушителя,който при това не би могъл да упражни правата си по чл.44,ал.І от ЗАНН.

В процесния случай несъобразеността на акта за установяване на админи-стративно нарушение с разпоредбата на чл.42,т.5 от ЗАНН е довела до

несъответствие и на издаденото наказателно постановление с нормата на чл.57,ал.І,т.6 от ЗАНН.Последната разпоредба също изисква в наказател-

ното постановление да бъде направено описание на конкретно наруше-ните законови норми.

Неспазване изискването на разпоредбата на чл.57,ал.І,т.6 от ЗАНН за описание на законните разпоредби,които са били нарушени  виновно от нарушителя влече след себе си нарушаване правото на защита на послед-

ния и обуславя отмяна на атакуваното постановление.

   Като цяло всичко изложено по-горе мотивира извода за отмяна на обжал-

ваното НП,като незаконосъобразно от процесуалноправна страна,което не налага обсъждането на спора по същество,тъй-като нередовността на НП-предмет на обжалване в настоящото производство,от процесуалноправна страна води до невъзможност същия акт да породи последиците,към които е насочен,защото се явява незаконосъобразен. Поради това не следва да се обсъждат и доводите по същество на страните,тъй-като въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина,трябва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл процес на админи-стративно наказване,но не и когато самото производство е водено и завър-шено порочно.

Тъй-като се касае за особено съществени нарушения,допуснати от админи-стративнонаказващия орган,довели до нарушения на императивни разпо-редби на ЗАНН,наличието на тези нарушения обуславя отмяна на атакува-

ното постановление.

Ерго-на това основание процесното наказателно постановление следва изцяло да бъде отменено.

   Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.63,ал.І, изречение “първо” от ЗАНН,съдът

 

 

                                                        

                                             Р    Е    Ш    И     :

 

 

      ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 18/26.01.2010 година  на началника на РУ  на МВР-град Карнобат,на жалбоподателя З. КолевЗлатев ,ЕГН- **********,на основание чл.315,ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането за нарушение разпоредбата на чл.259,ал.1, т.1 също от КЗ  е наложено наказанието глоба в размер на 400 лева.Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургас-

кия административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

                                                 

 

                                                 

                                                         

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :