Р Е Ш Е Н И Е

№ 59 / 4.5.2010г.       град Карнобат

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На  двадесет и осми април                                                   2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

 

                                                        Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                                      Съдебни заседатели :   1.

                                                                           2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

АНХД № 151  по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по повод жалбата на А.С.М., ЕГН-**********,*** 86 против наказателно постановление № 24/25.03.2010 г. година на Директора на ДГС-Садово за нарушение на чл. 80, ал.16 от Закона за горите и на основание чл.102, ал.1 от ЗГ му е наложено наказание глоба в размер на 500.00 лева.

Жалбоподателят редовно призован се явява лично в съдебно заседание и моли съда наказателното постановление да бъде отменено .

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на наказателното постановление.

ДГС-Садово, редовно уведомени изпращат представител. Процесуалният представител на административнонаказващия орган счита, че жалбата е неоснователна, наказателното постановление е законосъобразно издадено и моли същото да бъде потвърдено.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът установи от фактическа и правна страна следното:

На 23.01.2010 година актосъставителят М. и свидетелите К. и Г. спрели за проверка лек автомобил марка „Ф г.” с ДК №…, управляван от жалбоподателят М.. Свидетелите констатирали, че автомобила е натоварен с 1 м3 нарязани дърва за печка от цер. Поискали от жалбоподателя документи доказващи законния произход на дървата, на което жалбоподателят отговорил, че дървата ги е закупил от друго лице, а не ги е сякъл той, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение № 24/25.03.2010 година.  На основание акта е издадено и атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание бяха разпитани актосъставителят М. и свидетелите К. и Г.. Актосъставителят М. заявява, че е спрял процесният автомобил за проверка, който е бил натоварен с нарязани дърва от цер. Поискал е документи доказващи законния произход на дървата, като жалбоподателят е отговорил, че не притежава такива. Същото заявяват и свидетелите К. и Г..

В жалбата си жалбоподателят навежда доводи за наличието на процесуални нарушения при съставянето на акта и на наказателното постановление. При проверка съдът констатира, че както акта така и наказателното постановление са редовни от външна страна и не съдържат пороци, водещи до наличие на процесуално нарушение при издаването им.

При определяне размера на наказанието административнонаказващият орган не е съобразил разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, като не е отчел имотното състояние на нарушителя, както и размера на отнетите дърва, поради което съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде изменено, като размера на глоба бъде намален от о 500 лева на 250 лева.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р      Е     Ш     И   :     

ИЗМЕНЯ наказателно постановление  наказателно постановление № 24/25.11.2010 г. година на Директора на ДГС-Садово, с което на А.С.М., ЕГН-**********,*** 86 за нарушение на чл. 80, ал.16 от Закона за горите и на основание чл.102, ал.1 от ЗГ му е наложено наказание глоба в размер на 500.00 лева, като намалява размера на глобата от 500 /петстотин/ лева на 250 /двеста и петдесет/ лева..

ОСЪЖДА А.С.М., ЕГН-**********,*** 86 да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 16.00 лева, както и сумата 10.00 лева, държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на КРС.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: