Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         № 64 / 4.5.2010г.

 

                                   град Карнобат,04.05.2010 година

 

                                        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

    Карнобатският районен съд,……….колегия,в публичното си заседание

на четвърти май през две хиляди и десета година,в състав :

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                   2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора………..,като

разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ

ЧНД № 120 по описа за 2010 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл.24а,във връзка с чл.

21,ал.1,т.2  от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Направено е предложение от местната комисия за борба срещу противооб-ществените прояви на малолетните и непълнолетните за налагане на възпи-тателната мярка по чл.13,ал.1,т.13 от ЗБППМН,а именно-“настаняване във възпитателно училище-интернат” по отношение непълнолетния В. А. Х.,ЕГН-**********,*** а.В тази връзка се сочи,че наложените преди това възпитателни мерки спрямо същото лице се оказали неефективни за него-вото превъзпитание,а освен това по отношение непълнолетния Х. липсвала подходящата социална среда за нормалното му възпитание. Неговият баща не бил в  състояние да полага необходимите за възпита-нието му грижи. Непълнолетният Х. усвоил трайни престъпни нави-ци,а освен това въпреки оказваното му съдействие от отдел “Закрила на детето” и кмета на населеното място,в което живеел,същия отказвал да упражнява общественополезен труд,въпреки че нямало откъде да получава доходи за издръжката си,което пък  създавало реална предпоставка за осъществяването от негова страна на нови престъпления.

Твърди се в молбата,че налагането на възпитателната мярка “настаняване във възпитателно училище-интернат” е изключително в интерес на непъл-

нолетния Х.,тъй-като по този начин би могла да бъдат постигната ефективна промяна в нагласите и поведението му

В писменото си становище,представено в съдебно заседание процесуалния представител на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните -град Карнобат поддържа напра-веното предложение,позовавайки се на представените писмени доказател-ства.

Непълнолетният Х. изразява становище в смисъл,че желае да не бъде настаняван във ВУИ,но същевременно  предоставя на съда да реши дали да му бъде налагана посочената по-горе възпитателна мярка,твърдейки съще-временно,че не може да прецени би ли могла  да настъпи положителна промяна в поведението му със или без нейното прилагане.

От своя страна бащата на същия А.С.Х. намира,че нала-гането на тази мярка ще допринесе за превъзпитанието на детето му.

В този смисъл е и становището на назначения от съда процесуален пред-ставител на непълнолетния.

Районния прокурор изразява категорична убеденост,че определянето на

възпитателната мярка “настаняване във възпитателно училище-интернат”

е единствената възможност за постигане превъзпитателен ефект по отно-

шение непълнолетния Х..

Първоинстанционният съд,след  като прецени поотделно и в тяхната съв-купност събраните по делото писмени доказателства,доводите и посочени-те в предложението основания,намира за установено от фактическа и прав-на страна следното :

Предложението, като подадено от надлежна страна е процесуално допусти-мо.

Същото,разгледано по същество на наведените в него основания е напълно

основателно,поради следните съображения.

От събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин,че

 непълнолетния В.Х. многократно е извършвал кражби на движими вещи,макар и с невисока стойност.По тази причина на същия са били наложени  от МКБППМН възпитателните мерки “предупреждение за настаняване на лицето във ВУИ” и “последно “предупреждение за наста-няване на лицето във ВУИ” .Въпреки това обаче не бил постигнат никакъв превъзпитателен ефект с налагането на посочените по-горе възпитателни мерки по отношение на същия.Неговият баща не е в състояние да полага необходимите грижи за възпитанието му,а освен това не проявява желание да направи нужните усилия за превъзтанието на детето си.???Освен това със своите противообществени  Х. застрашава обществения ред в населеното място,в което живее.

Именно горепосоченото е наложило изготвянето на настоящото предло-жение от страна на МКБППМН на основание чл. чл.24а,във връзка с чл.21, ал.1,т.2  от Закона за борба срещу противообществените прояви на мало-

 

                                                           -  2  -

 

летните и непълнолетните за налагане възпитателната мярка по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН,а именно-“настаняване във възпитателно училище-интер-

нат” по отношение непълнолетния В.Х..

 От изложеното по-горе следва извода,че е налице достатъчно основание за

постановяване на посочената по-горе възпитателна мярка спрямо непълно-летния В.Х.,която ще бъде само и единствено в негов интерес и по този начин ще бъде заместена липсващата за нормалното му възпитание подходяща социална среда.В случая е наложително той да бъде настанен в интернат,където ще се осъществява по-строг контрол върху него,с оглед възпирането му от извършване на престъпления,още повече,че нуждата от тази тежка мярка по отношение на същия произлиза и от липсата на роди-телски контрол.

Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

 

                                      

 

                                                  Р    Е    Ш    И    :

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.24а,ал.4,т.1,във връзка с чл.21,ал.1,т.2  от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолет-ните НАЛАГА на непълнолетния В.А.Х.,ЕГН-**********,*** а , възпитателната мярка  “настаняване във възпитателно училище-интернат”.

Настоящото решение може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от днес.

Препис от същото,след влизането му в законна сила, да се изпрати на председателя на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-град Карнобат,с оглед привежда-нето му в изпълнение.

 

 

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :