Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 58  / 4.5.2010 г.              град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и първи април две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер..........204....по описа за............2010…...............година

 

Правното основание на предявения иск е чл.50 от СК, като с нарочна писмена молба подадена от съпрузите, същите като страни в настоящото бракоразводно производство, са направили искане да бъде прекратен сключения между тях граждански брак по взаимно съгласие, като са представили и съответното споразумение по чл. 51 ал.1 от СК относно всички отношения помежду им и роденото от брака им малолетно дете, което и съдът е приел за разглеждане като напълно допустимо и основателно.

В тази същата връзка съдът е приел всички събрани по делото доказателства и след тяхната цялостна преценка приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните по делото, а е видно от приетото като доказателство по настоящото дело удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 15.06.1996г. от Община К., обл. Б., че страните по делото Й.С.А. и И.А.А. са действително съпрузи, като са сключили граждански брак на 15.06.1996г. в същото населено място- гр. К., обл. Б. с акт за граждански брак №55 от същата дата – 15.06.1996г., който брак е първи поред и за двамата. Видно от приетото като доказателство по настоящото дело удостоверение за раждане, издадено от Община К. на 17.03.1997г. е, че страните по настоящото дело са родители на малолетното дете А.И.А., роден на ***г.

Съдът намира, че  първоначално след сключването на брака семейството е живяло при родителите на г- жа А. ***998г. заживели на квартира в жилище, находящо се в гр. К., ул. „Х.С.” №17, вх.2, ет.1, а през 2002г. са го закупили, за което притежават нот. акт №115, том 1, рег. №310, дело №9/ 2002г., съгласно който двамата молители притежават по равни части от правото на собственост спрямо същият недвижим имот. Семейното жилище представлява апартамент със застроена площ 72.33 кв.м., състоящ се от три стаи, баня-  тоалетна и две антрета и принадлежащото му избено помещение №7 със застроена площ 10.60 кв.м. След сключването на брака семейният живот на страните по делото протичал нормално като отношенията между съпрузите се изграждали на основата на взаимно уважение, общи грижи за семейството и разбирателство. Постепенно чувствата им охладнели и те се отчуждили един към друг, което пък довело до това, че съпрузите  престанали  да поддържат нормални отношения помежду си и от месец януари 2010г. същите са във фактическа раздяла. След тази дата страните не са правили каквито и да било опити или действия да се съберат и да заживеят отново като съпрузи, като и затова съдът приема, че фактическата им раздяла е настъпила на горепосочената дата и не е прекъсвана и оттогава са прекъснати всякакви икономически, духовни и физически връзки между съпрузите. Съдът намира в тази връзка, че по този начин брака между страните се е разстроил дълбоко и непоправимо изцяло. От момента на фактическата раздяла между страните по настоящото дело основните грижи за отглеждането и възпитанието на роденото през време на брака малолетно дете А.И.А. полага съпругата Й.С.А., като те живеят в семейното жилище в гр. К., където са създадени много добри битови условия за неговото отглеждане и възпитание. В тази връзка съдът се съобразява и със становището на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. К., приложено към настоящото дело, в което точно е описана и горепосочената така приета за установена от съда фактическа обстановка по настоящото дело и е предложено настоящия съд да постанови решение, с което да предостави упражняването на родителските права и задължения спрямо малолетните дете Александър на майка му, тъй като това е изцяло в защита на правата и  интересите на детето и съдът следва да се съобразява с него в тази насока, обективирано в същото становище.

   Страните по настоящото дело са представили писмено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, с което са уредили всички лични и имуществени отношения между тях и относно отношенията им с роденото през брака малолетно дете, което сега живее заедно с майка си в семейното жилище в гр. К., обл. Б..  Създадени са наистина добри битови условия за отглеждането и възпитанието на малолетното дете на страните по делото, като затова и съдът намира, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала и е в интерес изцяло на детето и поради това следва да бъде утвърдено изцяло, понеже и допринася за напълно нормалното физическо и психическо израстване на малолетното дете.

   Съобразно и материалното състояние на страните по делото, за което те са представили писмени доказателства по настоящото дело, а именно: декларации за семейно и материално положение и имотно състояние и от становището на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. К., е видно, че И.А.А. работи в ЕООД „Локомотиви Пловдив”, район Бургас, като машинист и декларира месечен доход в размер на 600 лв., а Й.С.А. работи като начален учител към ОУ „Христо Ботев” с. Екзарх Антимово и декларира месечен доход в размер на 495 лв. и с оглед на това страните  по делото следва да бъдат осъдени да заплатят на Държавата и съответните държавни такси, като те не претендират една спрямо друга за направените от тях съдебни разноски по настоящото дело.

   Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

 

Р    Е    Ш    И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 15.06.1996г. с акт за граждански брак №55 от 15.06.1996г. на Община К., обл. Б. между И.А.А. с ЕГН ********** *** и Й.С.А. с ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.А.А. и Й.С.А. споразумение, както следва:

     1.Относно упражняването на родителските права и задължения: Упражняването на родителските права и задължения спрямо малолетното дете А.И.А. с ЕГН ********** , се предоставят за упражняване на майката на малолетното дете Й.С.А..

     2.Личните отношения спрямо същите малолетни деца ще се осъществяват както следва: Бащата И.А.А. има право на лични контакти с детето  А.И.А. с ЕГН ********** всяка първа и трета събота от месеца от 08 часа до 18 часа, както и един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск.

     3.Относно дължимата издръжка на малолетните деца: Бащата И.А.А. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето А.И.А. с ЕГН ********** в размер на 120 /сто и двадесет/ лева чрез пощенски запис, до 30 число на месеца, считано от 01.04.2010г. до възникване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване.

     4.Относно ползуването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в гр. К., обл. Б., ул. „Х.С.”, представляващо апартамент със застроена площ 72.33 кв.м., състоящ се от три стаи, баня-  тоалетна и две антрета и принадлежащото му избено помещение №* със застроена площ 10.60 кв.м. се предоставя за ползване на съпругата Й.С.А..

     5.Относно имуществените отношения между съпрузите: Страните са придобили по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност следния недвижим имот, находящ се гр. К., обл. Б., ул. „Х.С.”, представляващ апартамент със застроена площ 72.33 кв.м., състоящ се от три стаи, баня-  тоалетна и две антрета и принадлежащото му избено помещение №* със застроена площ 10.60 кв.м. и той ще се притежава поравно от Й.С.А. и И.А.А. в обикновена дялова съсобственост.

     6.Относно дължимата издръжка между съпрузите: Такава не се определя, тъй като те двамата са здрави и трудоспособни и нямат претенции за издръжки един към друг.

     7.Разноските направени от съпрузите по настоящото дело: Ще се поемат от всяка една от страните по делото, така както са ги направили, като по този начин те са уредили всички свои лични и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им и нямат каквито и да било претенции един към друг в бъдеще.

     8.Относно фамилното име на съпругата след прекратяването на гражданския брак между съпрузите: След прекратяването на брака между страните по делото съпругата Й.С.А. ще

възстанови предбрачното си фамилно име „С. и за в бъдеще ще се именува Й.С. С..

     ОСЪЖДА И.А.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 106, 40 лв. , както и държавна такса в размер по на 5 лв. за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочените суми , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К. .

     ОСЪЖДА Й.С. С. /А./ с ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 35 лв., както и държавна такса в размер по на 5 лв. за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочените суми , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К. .

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: