Р Е Ш Е Н И Е

 

№59  /4.5.2010 г.    град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и осми април две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер..........126....по описа за............2010…...............година

 

         Правното основание на първоначално предявения иск е чл.49 ал.1 от СК за развод, който иск е бил предявен от  Н.И.Т. ***, срещу ответника по него Р.П.Т. ***, ведно с обективно предявения от ищцата друг небрачен иск, с който същата моли съда да прекрати брака й с ответника  по вина на същия и да бъде уважена исканата от нея промяна на брачното й фамилно име от Т. на предбрачното й такова- И..

След получаването на исковата молба ответника по исковете Р.П.Т. е подал писмен отговор по повод на предявените срещу него брачен иск и свързания с него небрачен иск, като същия заявява, че иска за развод е изцяло основателен, понеже и той иска развод, но твърди, че не е негова вината за непоправимото разстройство на брака им, а ищцата има основна вина за това, като изразява становище, че е съгласен ищцата да възстанови предбрачното си фамилно име И. и също, че е съгласен той и ищцата да постигнат споразумение за прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие.

Поради представяне в съдебно заседание на подписано споразумение между страните по делото и по тяхно искане съдът е прекратил производството по настоящото дело като е преминал към разглеждане от настоящия иск  на иск за развод по взаимно съгласие.

В тази същата връзка съдът е приел всички събрани по делото доказателства и след тяхната цялостна преценка приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните по делото, а е видно от приетото като доказателство по настоящото дело удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 10.06.2009г. от Община К., обл. Б., че страните по делото Н.И.Т. и Р.П.Т. са действително съпрузи, като са сключили граждански брак на 17.10.1971г.  в същото населено място- гр. К., обл. Б. с акт за граждански брак №0154 от същата дата – 17.10.1971г., който брак е първи поред и за двамата. Видно от приетите като доказателство по настоящото дело удостоверения за раждане, издадени от Община К. на 10.06.2009г. и от Община Б. на 03.08.2005г. е, че страните по настоящото дело са родители на С. Р. Т. с ЕГН ********** и И. Р. И. с ЕГН **********, които понастоящем са пълнолетни. Съдът намира, че  първоначално след сключването на брака страните са се устроили да живеят в жилище, собственост на родителите на ищцата, находящо се в гр. К., като впоследствие  са си купили собствено жилище- апартамент, находящо се в гр. К., ул. „М.” №163, вх. Б. След това са го продали и парите са разделили между двете им деца.

Семейният живот на страните по делото още от самото начало не  протичал нормално, поради различни разбирания за семейството, различни интереси и навици. Постепенно чувствата им един към друг охладнели и конфликтите между тях се задълбочили, което пък довело до това, че съпрузите  престанали  да поддържат нормални отношения помежду си и от 2007г. същите са във фактическа раздяла. Прекъснали са каквито и да било духовни и физически връзки помежду си и брака им не може да изпълнява предназначението си, тъй като семейната връзка е изцяло изпразнена от нужното й съдържание. Затова съдът приема, че фактическата им раздяла е настъпила през 2007г. и не е прекъсвана и оттогава са прекъснати всякакви икономически, духовни и физически връзки между съпрузите. Съдът намира в тази връзка, че по този начин брака между страните се е разстроил дълбоко и непоправимо изцяло.

   Страните по настоящото дело са представили писмено споразумение по реда на чл.49, ал.4 от СК, с което са уредили всички лични и имуществени отношения между тях и съдът намира, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала и поради това следва да бъде утвърдено изцяло.

   Съобразно и материалното състояние на страните по делото, за което те са представили писмени доказателства- декларации по настоящото дело, съдът намира, че същите понеже за здрави- съпругата е безработна, но в трудоспособна възраст, а съпруга е пенсионер и получава лична пенсия в размер на 333.80 лв., следва да бъдат осъдени да заплатят на Държавата и съответните държавни такси, като те не претендират една спрямо друга за направените от тях съдебни разноски по настоящото дело.

   Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

 

Р    Е    Ш    И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 17.10.1971г. с акт за граждански брак №0154 от 17.10.1971г. на Община К., обл. Б. между Н.И.Т. с ЕГН ********** *** и Р.П.Т. с ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.И.Т. и Р.П.Т. споразумение, както следва:

     1.Относно упражняването на родителските права и задължения , лични отношения  и дължима издръжка спрямо деца родени през време на брака : Родените от брака им деца са вече пълнолетни, поради което не уреждат отношения относно упражняване на родителски права, издръжка и лични отношения.

     2. Относно ползуването на семейното жилище: Съпрузите нямат семейно жилище по смисъла на чл.56 от СК.

     3.Относно имуществените отношения между съпрузите: Страните не притежават недвижими имоти, както и движими вещи и влогове, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, поради което нямат каквито и да било взаимни претенции в тази връзка от същия имуществен характер.

     4. Относно дължимата издръжка между съпрузите: Такава не се определя, тъй като те двамата са здрави и трудоспособни и нямат претенции за издръжки един към друг.

     5. Разноските направени от съпрузите по настоящото дело: ще се поемат от всяка една от страните по делото, така както са ги направили, като по този начин те са уредили всички свои лични и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им и нямат каквито и да било претенции един към друг в бъдеще.

     8. Относно фамилното име на съпругата след прекратяването на гражданския брак между съпрузите: След прекратяването на брака между страните по делото съпругата Н.И.Т. ще възстанови предбрачното си фамилно име „И.” и за в бъдеще ще се именува Н.И.И..

     ОСЪЖДА Р.П.Т. с ЕГН ********** *** заплати на Държавата държавна такса в размер на 20 лв., както и такава в размер на по 5 лв. за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочената сума , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К..

     ОСЪЖДА Н.И.Т. / И. /  с ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 35 лв., както и такава в размер на по 5 лв. за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочената сума , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: