Р Е Ш Е Н И Е

№ 57 / 4.5.2010 г.

                                04.05 - 2010 година               град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      Карнобатски районен съд                                                         ІІ състав

На  девети април  две хиляди и десета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 777  по описа за 2009 година, и за да се произнесе взе предвид :

        Предявената жалба е  с правно основание чл. 14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

        Производството по делото е образувано по повод жалба  от Н.Д.Н. с ЕГН  ********** *** против  решение №***** от  *****г.  по преписка вх.№ ***** от *****г. на ********   *************** , с която  моли съдът да постанови решение, с което  да отмени  същото решение и да върне делото като преписка за определяне  на равностойно  имотно обезщетение.Твърди, че  обжалваното от него решение  е неправилно  и незаконосъобразно.Представя доказателства.

    В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуален представител – адв.Д.В. *** от *********.Сочи доказателства.

      Представител на ********* по  ************* , въпреки редовно призоваване, не се явява.

Представят по делото възражение  в смисъл, че жалбата неоснователна и молят съдът да  потвърди решение на Общинска служба  по ******************** , като правилно и  законосъобразно. Твърдят, че решение № ***** от  ******г.  по преписка вх.№ ****  НА *******  е постановено на основание чл. 27а от ППЗСПЗЗ , въз основа на решения № **** от *****г. по чл. 19, ал.8 от ППЗСПЗЗ  за определяне  правото на обезщетение и решение № ****  от *****г. по чл. 19, , ал.17, т.1  от ППЗСПЗЗ.Твърдят, че  според разпоредбата на чл. 27а от ППЗСПЗЗ, въз основа  на обявения план  по чл. 19, ал.18 ********** постановява решение  за обезщетяване със земя.Твърдят, че планът за  обезщетяване се изработва  за територията на  общината върху определените за обезщетяване  имоти от  общинския и държавния поземлен фонд .Твърдят, че ********* правилно приложила и разпоредбите на чл. 19, ал.8  и  чл. 19, ал.17, т. 1 .

 

 

   След  преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното :

С  обжалваното решение № ****** от ******г. **************, на основание чл. 27а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/ , въз основа на решения № **** от *******г. по реда на чл. 19, ал.8  от ППЗСПЗЗ за определяне правото на обезщетение  и № *****  от *****г.  по реда на чл. 19, ал.17,  т.1 от ППЗСПЗЗ  за определяне   начина  на обезщетяване и плана  за обезщетяване  по чл. 19, ал.18  от ППЗСПЗЗ / Дв. Бр.33 от 30.04-2009г. / по преписка № **** от ********г., с което са  обезщетени наследниците на Д. Н. *** , чрез предоставяне  в собственост  на ****** дка земеделски  земи  , съгласно плана за обезщетяване в землището на ***** , ЕКАТТЕ  ************** с ****** дка , представляващи *****/***** идеални части  на стойност***** лв. /**********лева /  от поземлен имот  от **** № ***** по плана за обезщетяване, представляващ нива  целият  от**** дка /********  кв.м. / , пета категория , местност “******* , на стойност *****лв. / ******************** / , при граници / съседи :

№*****-нива на  наследниците на А. Ю. М. ;

№***** – полски път на ******* ;

№ ***** – нива на наследниците на И. Х. М.;

№ ***** – залесена територия на ********;

Имотът е съсобственост  с наследниците на И. А. П. , б.ж. на ***** , собственик на ***** дка , представляващи**/****** идеални части  на стойност **** лв..

 

Видно по делото, че жалбата подадена в срок и същата е допустима.

Обжалваното решение № *****от *****г. **************** , на основание чл. 27а, ал.1 от ППЗСПЗЗ постановено въз основа на решения № **** от *******г. по реда на чл. 19, ал.8  от ППЗСПЗЗ за определяне правото на обезщетение  и № *****  от ******г.  по реда на чл. 19, ал.17,  т.1 от ППЗСПЗЗ  за определяне   начина  на обезщетяване и плана  за обезщетяване  по чл. 19, ал.18  от ППЗСПЗЗ по преписка № ***** от *****г., с което завършва обезщетителната процедура по ЗСПЗЗ, като се определя  конкретна земя  в замяна на тази , върху която  е признато  правото на собственост.

Видно, че  предходните , влезли в сила решения  на ****************** приключват  други етапи на тази процедура. В случая спорът  единствено – съответствието  между признатото и получено  обезщетение. Съдът уважил искането и назначил по делото съдебно-техническа експертиза.Вещо лице Д.П.Ч. ***, извършило единична съдебно-техническа експертиза по делото , със заключението си от  ******г.  твърди, че  стойността на процесният  недвижим имот , представляващ  част от имот №****** , пета категория , местност ***** , по плана за  обезщетяване в землището на ********, съгласно Наредбата за  условията и реда  за установяване на текущи пазарни  цени на земеделски земи /Обн.Дв. бр. 64/ 1998г. /  състави сумата от ******** лв..Съдът приема и цени заключението на вещото лице, тъй като няма основания да се съмнява в компетентността и безпристрастието на вещото лице.Още повече, че същото заключение не е било оспорено от страните по делото. С оглед заключението  на вещо лице , съдът счита, че не може да игнорира  законовата разпоредба на чл. 27а , ал.1 от ППЗСПЗЗ , според която “ въз основа на  обявения план по  чл. 19, ал.18  общинската служба  по земеделие и гори  постановява решение за обезщетяване със земя...”.Съдът счита, че в настоящото производство е задължен само  да установи  дали е налице съответствие или несъответствие в стойността  на имота. Предвид заключението на вещото лице , съдът приема, че  след като с решение № ***** от *****г. *********** , на основание чл. 27а, ал.1 от ППЗСПЗЗ обезщетява  наследниците на Д. Н. Н. с *****дка , представляващи ***/***** идеални части  на стойност **** лв. /********** /  от поземлен имот  от*** № ******* по плана за обезщетяване, а  вещо лице със заключението си определя стойността на ******* дка представляващи ****/**** идеални части   оценка в размер на  *******лв. / **************** / , съдът  счита, че  решение № ***** от *******г. на**********************  е законосъобразно и следва да  бъде потвърдено.

    Мотивиран от горното, съдът

                                                Р   Е  Ш  И   :

     ПОТВЪРЖДАВА  решение № ****** от******г. ****************** , с което  на основание чл. 27а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/ , въз основа на решения № **** от ******г. по реда на чл. 19, ал.8  от ППЗСПЗЗ за определяне правото на обезщетение  и № *****  от *******г.  по реда на чл. 19, ал.17,  т.1 от ППЗСПЗЗ  за определяне   начина  на обезщетяване и плана  за обезщетяване  по чл. 19, ал.18  от ППЗСПЗЗ   / Дв. Бр.33 от 30.04-2009г. / по преписка № **** от ******г., с което наследниците на Д. Н. *** ,  са обезщетени чрез предоставяне  в собственост  на ******* дка земеделски  земи  , съгласно плана за обезщетяване в землището на ********** , ЕКАТТЕ  ***** *********  с ***** дка , представляващи ****/***** идеални части  на стойност **** лв. /******************/  от поземлен имот  от *** № ********** по плана за обезщетяване, представляващ нива  целият  от ***** дка /*********** кв.м. / , пета категория , местност “***** “ , на стойност******* лв. / ************************** / , при граници / съседи :

№******-нива на  наследниците на А. Ю. М. ;

№***** – полски път на ********* ;

№ ****** – нива на наследниците на И. Х. М.;

№ ****** – залесена територия на *******;

Имотът е съсобственост  с наследниците на И. А. П. , б.ж. на ******** , собственик на ***** дка , представляващи ****/**** идеални части  на стойност ****** лв., на основание чл. 14 , ал.3 от ЗСПЗЗ.

       Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Бургаския административен съд  в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ  :