РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 137/2010 НЧХД Д.Й.К. М.Х. Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ  Определение от 30.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави, при следните условия:
ПОДСЪДИМИЯТ М.Х. се задължава да заплати на тъжителят Д.К., действащ със съгласието на своя баща Й.В.К. в срок до 20.05.2010 година сумата 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, както и направените от него съдебно- деловодни разноски в размер на 262.00 /двеста шестдесет и два/ лева. Освен това подсъдимият Х. поднася извиненията си към тъжителя във връзка с извършеното деяние.

 
2 НОХД No 183/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.П.Г.
Д.Д.В. Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Споразумение от 30.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
НА осн. чл.194. ал.1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т.2, буква "Б" от НК - ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:
" задължителна регистрация по настоящ адрес:***, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от шест месеца;
" задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от шест месеца;

Д.Д.В.