П Р О Т О К О Л

 

27.04.2010 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д , V І    състав

На двадесет и седми април две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

       Съдебни заседатели: 1. ................................

                               2. ...............................

 

Секретар ……………………В.Х.….........................................

Мл.Прокурор.......................Г.Г...….....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ..ГРЪНЧЕВ.......…………..

Наказателно общ характер дело номер 173 по описа за 2010 година ………….

На именното повикване в ...................15.20…………….................часа се явиха:

         Обвиняемият А.И.И., редовно призован се явява лично и с адв. Т., служебен защитник.

За Районна Прокуратура се явява младши прокурор Г..

         ПРОКУРОРЪТ Г. - Да се даде ход на делото.

         Обвиняемият И. – желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Л.Т.. Да се даде ход на делото.

АДВ. Т.- Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на обвиняемия:

А.И.И., ЕГН **********,***.

Прокурорът Г. – представям справка за български гражданин от 20.04.2010 година, заедно със снимка от 20.04.2010 година и карта за полицейска регистрация на лицето А.И.И. по прякор „Ч.”. За установяване самоличността на обвиняемият моля на основание чл. 272, ал.2 от НПК да бъдат взети сведения от Ж.Т.П., който е съсед на обвиняемия.

Сне се самоличността на Ж.Т.П.:

Ж.Т.П.–ЕГН-**********,***

Ж.Т.П.– Познавам А.И.И. от деца. Той е на 28 години. Съседи сме.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ.Т. - Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ И. - Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

Приема като доказателства справка за български гражданин от 20.04.2010 година, ведно със снимка от 20.04.2010 година и карта за полицейска регистрация на лицето А.И.И. по прякор „Ч.”.

ПРОКУРОРЪТ Г. - Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ.Т. -  Ваша чест, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ И. - Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:  Г.Г. –  МЛ. ПРОКУРОР при Районна прокуратура – гр.Карнобат;

ОБВИНЯЕМ:  А.И.И., ЕГН **********, ***   

 СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК: адв. Л.А.Т.,***, с адрес ***.     

        Б. ПРЕДМЕТ  НА  СПОРАЗУМЕНИЕТО

          Страните спазвайки разпоредбите на чл. 381 и следващите от  НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие относно следните въпроси:

          1. Обвиняемият А.И.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 354 а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК за това, че на 03. 11. 2009 година без надлежно разрешително държал в дома си в град Карнобат, * високорискови наркотични вещества46, 107 грама канабис /коноп, марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 25 % .

         2. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.И.И. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

4. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното в т. 3 наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

         5. На основание чл. 55, ал.3 от НК на обвиняемия не се налага по-лекото наказание – глоба, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

6. Имуществени вреди – няма.

7. На основание чл. 53, ал. 2, буква ”а” от НК, веществените доказателства- 46, 107 грама канабис / коноп, марихуана /, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 25 %  се отнемат в полза на държавата.

8. Разноските по делото в размер на 42. 00 / четиридесет и два / лева ще бъдат изплатени от обвиняемия в 14 - дневен срок от подписване на настоящото споразумение.                    

 

                        С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.МЛ.ПРОКУРОР Г.Г.-____________________

 

 

 

2.СЛ.ЗАЩИТНИК на обвиняемия–

 адв.Л.Т.______________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ А.И.И. ______________________

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

                   Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

          1. Обвиняемият А.И.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 354 а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК за това, че на 03. 11. 2009 година без надлежно разрешително държал в дома си в град Карнобат, * високорискови наркотични вещества46, 107 грама канабис /коноп, марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 25 % .

         2. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.И.И. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

4. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното в т. 3 наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

         5. На основание чл. 55, ал.3 от НК на обвиняемия не се налага по-лекото наказание – глоба, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

6. Имуществени вреди – няма.

7. На основание чл. 53, ал. 2, буква ”а” от НК, веществените доказателства- 46, 107 грама канабис / коноп, марихуана /, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 25 %  се отнемат в полза на държавата.

8. Разноските по делото в размер на 42. 00 / четиридесет и два / лева ще бъдат изплатени от обвиняемия в 14 - дневен срок от подписване на настоящото споразумение.                    

         НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемият А.И.И., ЕГН **********,***, да заплати направените по делото разноски в размер на 42.00 лева, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД “Полиция” Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се

произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото – 46, 107 грама канабис / коноп, марихуана /, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 25 % , принадлежащи на обвиняемия и предмет на умишленото престъпление, притежаването на което е забранено, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.53, ал.2, б. “а” от НК отнема в полза на държавата вещите принадлежащи на обвиняемия и предмет на умишленото престъпление, притежаването на което е забранено, а именно – 46, 107 грама канабис / коноп, марихуана /, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 25 % .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

         След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници”.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

След като постанови определенията си, с които се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство и въпроса за веществените доказателства съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия А.И.И., ЕГН **********,*** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 173/2010 година по описа на КРС в частта, с която се одобрява споразумението между обвиняемия А.И.И. ***.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 16.00 часа.

 

        

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

                                               СЕКРЕТАР: