Р Е Ш Е Н И Е

№ 55 / 27.4.2010г..                                                                  град Карнобат

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На  четиринадесети април 2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

АНХД № 140 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по повод жалба на Г.В.Г., ЕГН-**********,*** против наказателно постановление № 9/26.02.2010 г. година на Началника на РУ МВР Карнобат за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ. На основание чл.26 от ЗКВВООБ му е наложена глоба в размер на 500.00 лева.

Жалбоподателят, редовно призован се явява в съдебно заседание и моли наказателното постановление да бъде отменено.

РПУ Карнобат редовно уведомени не изпращат представител.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът установи от фактическа и правна страна следното:

При извършена проверка на 10.12.09г. актосъставителят В. констатирал,че жалбоподателят Г. съхранява лична си ловна пушка  „Пипер Баярд” кл.12 №67629 с изтекъл срок на разрешение обр.4 от 14.11.2009.Порди което е съставил акт №9/19.02.2010г.На основание акта е издадено и атакуваното НП.

При служебна проверка на доказателствата по делото съдът констатира следното:Видно от представеното по делото разрешение същото е издадено на 28.08.2007г. и е със срок на действие до 14.11.2009г.Съгласно чл.5ал.1 от ППЗКВВООБ разрешенията за дейностите с огнестрелно оръжие се издават за определен срок, който в конкретния случай е 3 г.Тъй като разрешителното  в конкретния случай е издадено на 28.08.2007г. неговия срок изтича на 28.08.2010г.  а не на 14.11.2009. както е записано в самото разрешително.Едва след изтичането на срока по чл.5ал.1 правното действие на разрешението за носене на огнестрелно оръжие се прекратява,а правата на адресата се погасяват.Или към  10.12.2009г. срока на разрешителното за адресата е бил още валиден.

Хипотезата на чл.16ал.1 от ЗКВВООБ е основание за отнемане на издадено разрешение,преди да е изтекъл срока на неговото действие,ако се установят наличие на обстоятелства по чл.12ал.1т.1 от ЗКВВООБ.По делото не са налице доказателства в тази насока.

Предвид горното съдът намира ,че обжалваното НП следва да бъде отменено,тъй като органа издал разрешителното е допуснал нарушение на материалния закон като е издал такова за по къс срок от този предвиден в закона и от там издаденото НП се явява незаконосъобразно .

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

                                               Р      Е     Ш     И   :                       

  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9/26.02.2010 г. година на Началника на РУ МВР Карнобат с което на Г.В.Г., ЕГН-**********,*** за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ  на основание чл.26 от ЗКВВООБ му е наложена глоба в размер на 500.00 лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: