Р Е Ш Е Н И Е

            № 50 / 22.4.2010г.      град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       І състав

На двадесет и първи април                                     2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

АНХ дело № 76 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият В.Г.Д. ЕГН ********** *** извършено престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и налагане на административно наказание на основание чл. 78 а от НК.

Представител на Карнобатската районна прокуратура редовно призована не се явява и не взема становище по постановлението.

Обвиняемият Д. не се явява в съдебно заседание.Видно от справка за пътувания от ОДП-Бургас същият на 01.01.2010г. е напуснал пределите на РБ посока Гърция.

Назначеният му служебен защитник пледира за налагане на наказание към минимума.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното.

   На 14.09.2006 г. свидетелят В. К. Р.-началник район „В и К” гр.Карнобат и свидетелят М. И. И.-водомайстор с.Зимен са извършили проверка в частен имот-къща и двор собственост на обвиняемият В.Г.Д.. При проверката са констатирали, че в двора  има опънат маркуч, с който се е поливало. При проверка на водомера е било установено, че същия не  отчита потребената вода, с която се е поливало в момента. Незаконното отклонение е било изведено до стопанска постройка на къщата, като е било пуснато при проверката  и самото отклонение е било маскирано, като се е виждал само маркуча. След установяване на нарушението е бил съставен констативен протокол № 124 от 14.09.2006 г. и е била съставена облагателна сметка на стойност 247.97 лева и незаконното отклонение е било премахнато.

Собственик на имота и титуляр на сметката е обвиняемият В.Г.Д.. Сумата по облагателната сметка е била заплатена с фактура № 16227218 от 17.11.2006 г., видно от справка за издадените фактури и плащанията по тях, представена от обвиняемият В.Г.Д..

        От изложеното е видно, че с деянието си обвиняемият  Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 234в, ал.1 от НК - като в периода 05.07.2006 г.-14.09.2006 г. в село Зимен, община Карнобат, Бургаска област сам е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.

Обвиняемият Д. е извършил престъплението при форма на вината- пряк умисъл.

За престъплението по чл.234в, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева.Към момента на извършване на деянието обвиняемият Д. е бил пълнолетен, не осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. Причинените от престъплението  имуществени вреди са възстановени. При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78 а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия Д. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието, съдът съобрази  смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно: самопризнания, искрено разкаяние за извършеното деяние,  работи в чужбина. С  оглед на горните обстоятелства съдът счита, че целите на наказанието могат да бъдат изпълнени с налагането на наказание към минимума, предвиден в закона. Наказание глоба в размер на 500/петстотин/ лева ще бъде съобразено с материалното състояние на обвиняемия и ще изпълни целите на наказанието, а именно да се превъзпита обвиняемия и да въздейства предупредително спрямо него.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

         ОСВОБОЖДАВА обвиняемият В.Г.Д. ЕГН ********** *** наказателна отговорност по чл. 234в, ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

         ОСЪЖДА В.Г.Д. ЕГН ********** *** заплати сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: