Р Е Ш Е Н ИE

52 / 22.4.2010г.     град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       VІ състав

На двадесет и пети януари                                          2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Грънчев

АНХ дело № 488 по описа за 2009 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.Г.Г., ЕГН-********** *** против наказателно постановление № 45/25.11.2009 г. на началника на РУ на МВР-Карнобат, с което на жалбоподателя  на основание чл.275 от ЗМВР е наложено наказание глоба в размер на 500 лева.

Във въззивната жалба се твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно и се моли за неговата отмяна. 

Административнонаказващият орган не изпраща представител и не изразява становище по основателността на жалбата.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице,

имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата

е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На полицейският служител С.Д. било възложено да изпълни решение № 1086/23.10.2009 година по КНАХ № 886/2009 г. на Административен съд-Бургас, с което е потвърдено решение по АНХД № 178/2009 г. на РС-Карнобат. С решението на въззивния съд е потвърдено наказателното постановление на началника на РУ на МВР Карнобат, с което на жалбоподателя са наложени наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП и лишаване от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца по чл.174, ал.3 от ЗДвП. В изпълнение на задълженията си актосъставителят Д. призовал жалбоподателят Г. да се яви в полицейското управление, на което той не се отзовал. Полицейските служители Д. и К. посетили Г. по местоработата му и го поканили да отиде с тях в РУ на МВР Карнобат. Жалбоподателят отишъл с полицаите до управлението. Там му било разяснено, че в изпълнение на съдебното решение трябва да предаде свидетелството си за правоуправление и контролния талон. Жалбоподателят Г. отказал да предаде документите си. След отказа на Г. да предаде свидетелството за правоуправление и контролния талон полицейският служител С.Д. на 17.11.2009 година съставил срещу него акт за установяване на административно нарушение № 45 за нарушение на чл. 275 от ЗМВР, за това, че Г. противозаконно е попречил на орган на МВР да изпълни функциите си във връзка с решение № 1086/23.10.2009 г. на Административен съд-Бургас.

Фактическата обстановка по делото се приема въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 45/17.11.2009 г. решение № 1086/23.10.2009 г. по КНАХ № 886/2009 г. на АС-Бургас, което е служебно известно на съда, показанията на свидетелите С.Д. и К.К..

На основание съставеният акт началникът на РУ на МВР - Карнобат издал, атакуваното наказателно постановление № 45/25.11.2009 г., с което санкционирал нарушителя за извършеното от него нарушение, като му наложил глоба в размер на 500 лева.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Актът за установяване на административно нарушение № 45/25.11.2009 г. е съставен и препис от него е връчен на нарушителя, според изискванията на чл.40 и 43 от ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Жалбоподателят подписал акта без възражения. Такива не са постъпили и в законния 3-дневен срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Наказателното постановление, издадено на основание акт № 45/27.11.2009 година е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН.

         Жалбоподателят Н.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.275 от ЗМВР, действал към момента на извършване на нарушението – 17.11.2009 година. Той не е предал свидетелството за правоуправление на МПС и контролния талон при поискване от съответния полицейски служител и по този начин попречил да се изпълни съдебното решение на Административен съд-Бургас. Наказанието лишаване от право да се управлява МПС, съгласно чл. 190 от ЗДвП тече от датата на изземването на свидетелството за правоуправление. Като не е върнал свидетелството си за правоуправление жалбоподателят е попречил на орган на МВР да изпълни функциите си, а именно - да изземе свидетелството за правоуправление и да го изпрати за съхранение в съответната служба на МВР.

На жалбоподателя е наложено минималното предвидено в закона наказание, а именно – глоба в размер на 500 лева. Наказанието е определено в специалния минимум и не подлежи на промяна при провеждане съдебен контрол върху актовете на административнонаказващия орган.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 45/25.11.2009 г. на началника на РУ на МВР-Карнобат, с което на Н.Г.Г., ЕГН-********** *** с което на основание чл.275 от ЗМВР е наложено наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.

ОСЪЖДА Н.Г.Г., ЕГН-********** *** да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на Районен съд Карнобат.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: