О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 229/22.4.2010г.

 

                                               22.02.2010 г., гр.Карнобат

 

Карнобатският районен съд, граждански състав,

на двадесет и втори април две хиляди и десета година, в закрито заседание в следния състав:

                                                                                     Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията Иванова частно гражданско дело № 266 описа за 2010година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.130,ал.3 от СК и е образувано по повод постъпила молба от Т.Х.В., ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на детето Д.Р.В., ЕГН ********** ****. В молбата се посочва, че детето е собственик на следния недвижим имот, а именно: лозе от 4.550дка е местността „ДО ДФГ-Дъбравите” с номер *** по плана за земеразделяне на с.Невестино. Тъй като доходът от този имот е нерентабилен, родителят смята, че е в полза на детето да се извърши продажбата му, а средствата от сделката да отидат за обзавеждане на детска стая. Предвид изложеното е направено искане на основание чл. 130,ал.3 СК да се издаде разрешение за разпоредителна сделка с имуществото.

Карнобатският районен съд, като взе предвид доводите на молителя и съобрази закона, намира молбата за основателна по следните съображения:

Видно от представения договор за продажба, обективиран в н.а. за покупко-продажба на недвижим имот ***. по нот.дело ***. Д.Р.В. е придобил собствеността върху следния недвижим имот, а именно лозе от 4.550дка е местността „ДО ДФГ-Дъбравите” с номер 030032 по плана за земеразделяне на с.Невестино.

Дирекция Социално подпомагане”- Карнобат изразява становище, че продажбата на описания имот е в интерес на детето. Посочено е, че средствата от продажбата ще се използват за закупуването на лаптоп и подходящо детско обзавеждане.

С оглед наличието на конкретна нужда, за която ще се разходват средствата от продажбата на имота, съдът счита, че молбата е основателна, тъй като се касае за сделка, която е в очевидна полза за молителя.

Мотивиран от горното и на основание чл.130, ал.3 от СК, Карнобатският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗРЕШАВА на Т.Х.В., ЕГН **********, действаща в качестовото си на майка и законен представител на детето Д.Р.В.,ЕГН ********** *** да продаде следния недвижим имот: лозе с площ от 4.550дка в местността „ДО ДГФ-Дъбравите”, шеста категория, образуващо имот  с **** по плана за земеразделяне на с.Невестино, при граници: ****

Определението окончателно.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: