О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 235 / 22.4.2010 г.                                      

                                        22.04-2010г., гр.Карнобат

 

       КАРНОБАТСКИЯТ районен съд,                                                ІІ състав

На   двадесет и втори април   две хиляди и  десета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА ………………………

Частно гражданско дело № 223 по описа за 2010г. за да се произнесе, взе предвид следното:

       Предявената молба е с правно основание чл. 165, ал.4 от СК, вр. чл. 130, ал.3 от СК.

         Производството по делото е образувано  по повод  молба от  Директор  на ДДУИ ”*********** “ ************  И.Г.Г.  с ЕГН  ********** *** А, в качеството й на  настойник на  поставена под пълно запрещение К. Д. П. с ЕГН **********, с която моли съдът да разреши  да изтегли от  спестовен влог  в **********  на К. Д. П.  сумата в размер на *****лв..

 

С разпореждане  № *** от ********г.  производството по настоящото дело било оставено без движение, като на молителката  била предоставена възможност  да отстрани нередовностите на молбата.

Видно по делото , че в законния срок молителката Директор  на ДДУИ ”******“ **********  И.Г.Г.  с ЕГН  ********** *** А , в качеството й на  настойник на  поставена под пълно запрещение К. Д. П. с ЕГН ********** представя мнение  на настойнически съвет   от  ******г. , по реда на чл. 165, ал.4 от СК.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното :Установява се, че с решение №***** от ****** г. по гр.дело № *** по описа  за ****г. на Бургаския окръжен съд  лицето  К.  Д. П. с ЕГН ********** *** , а понастоящем  в “Дом  за деца с умствена изостаналост  “******* “ ***********ПОСТАВЕНА  под пълно запрещение , като страдаща от “Фиброплазия ретроленталис .Окул.утр.Умерена умствена изостаналост І –дебилитас гравис.ИК- 46 “. В изпълнение на  горепосоченото решение, със заповед №*******от *******г.  на орган по настойничеството и попечителство на община *******  за настойник  на поставената под пълно запрещение К.  Д. П. с ЕГН **********, била назначена – молителката И.Г.Г.  с ЕГН  ********** *** А, както и учреден настойнически съвет в състав : зам.настойник – К. Д. Д.  с ЕГН  ********** *** ,  и  съветници – В. Б. М. с ЕГН  ********** *** и П. Д. С. с ЕГН  ********** ***.

По делото се установява, че  поставената под пълно запрещение К.  Д. П. с ЕГН ********** има спестовен влог  по сметка № ******** / серия************ /  от *******г.  в *******  ЕАД  клон ****** в размер на  ****** лв./ ***** лева /  към ******г..

С  молба от *****г. настойнически съвет – К. Д. Д. , В. Б. М. и П. Д. С.  дават съгласието си  и желаят съдът да разреши  да бъде изтеглена   сумата от **** лв.  от спестовния влог  на К. Д. П. .Твърдят, че  сумата е необходима  за заплащане на пролетен  лагер в курортен  комплекс *******  и разходи за  закупуване на облекло : пролегно яке,обувки , панталон , пола , екип анцунг и блуза.

Съдът намира молба за ненапълно основателна , тъй като счита, че  настойнически съвет на  сочи  стойността  на всеки  вид разходи , а именно : – не сочи  стойността  на пролетен лагер  в курортен комплекс ******* като  период , стойността на нощувка , броя но нощувки, стойността на храна , стойността на транспортните разходи за  К. Д., молбата в тази й част се явява  недоказана. От друга страна ,  настойнически съвет   дава  само съгласието си  за закупуване на  облекло за поставената под  пълно запрещение .В съгласието си  настойнически съвет  не сочи  размера на евентулни разходи  за това облекло , като не сочи  нито стойността на номерацията на поставената под пълно запрещение Катя Димитрова ,  нито стойност  на всеки  посочен вид  облекло. При това положение , съдът счита , че няма възможност да се направи преценка за  наличието на реалните разходи  , както и да направи преценка за  действителната  нужда  от средства , поради което и приема, че в случая  исканото разпореждане със спестовни средства на поставената под пълно  запрещение К. Д.  П.  противоречи на нейните интереси и молбата следва да бъде оставена без уважение.

  Мотивиран от горното, съдът

                                         О   П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

   ОСТАВЯ  без уважение молбата на Директор  на ДДУИ ”***“ ***********  И.Г.Г.  с ЕГН  ********** *** А, в качеството й на  настойник на  поставена под пълно запрещение К. Д. П.с ЕГН **********, с която моли съдът да разреши  да изтегли от  спестовен влог  в ******** спестовен влог  по сметка № ******  / серия ***** /  от ******г. на К. Д. П.  сумата в размер на ***лв./ ****** лева / в размер на  ***** лв./ ********* лева /  , с правно основание чл. 165, ал.4 от СК, вр. чл. 130, ал.3 от СК.

    Определението не подлежи на обжалване.  

 

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ  :