ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 236 / 22.4.2010г.

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и втори април две хиляди и десета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                                Съдебни заседатели: 1...................................

                                                                                   2..................................

 

Секретар …………………….............................. …….....................................

Прокурор............................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ………….…

Ч. Гр. дело № 406 по описа за 2009 година, установих следното:

 

Настоящото Ч.гр.д. № 406/2009 г. по описа на КРС е образувано по повод заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено от  МУЛТИЛИЗИНГ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. Филип Македонски № 51 представлявано от П. Н. Г. – управител , чрез пълномощника С.А.К. *** – партер – КРЕДИТЕН ЦЕНТЪР за издаване на заповед за изпълнение солидарно  срещу длъжниците М.А.С. *** и С.И.Р. *** за общата сума от 869 лв. представляваща  задължение за неизплатен заем , от която: сумата от 561 лв. представляваща главница и мораторна лихва върху същата сума в размер на 308 лв. дължима се за периода от 25.09.2008 година до 26.02.2009 година  , ведно с законната лихва върху същата сума , начиная от датата на подаването на горепосоченото заявление – 05.03.2009 година   до изплащане на същото вземане, както и направените по делото съдебни разноски в размер на 25 лв. .

Съдът е разгледал така подаденото заявление и е издал заповед № 277 от 16.06.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, като е разпоредил горепосочените длъжници да заплатят СОЛИДАРНО на кредитора „ МУЛТИЛИЗИНГ „ ООД гр. Пловдив   горепосочената обща сума от 869 лв. представляваща  задължение за неизплатен заем , от която: сумата от 561 лв. представляваща главница и мораторна лихва върху същата сума в размер на 308 лв. дължима се за периода от 25.09.2008 година до 26.02.2009 година  , ведно с законната лихва върху същата сума , начиная от датата на подаването на горепосоченото заявление – 05.03.2009 година   до изплащане на същото вземане, както и направените по делото съдебни разноски в размер на 25 лв.

Солидарно осъдения длъжник С.И.Р. *** посочен по- горе е направил възражение против издадената срещу него респективно и срещу другия длъжник   заповед за изпълнение , че не дължи горепосочените суми  и не дължи изпълнение на горепосочената заповед за изпълнение , което възражение ползва и другия длъжник М.А.С. поради неделимото и солидарно задължение по отношение на тях двамата срещу които и за което е издадена и процесната заповед за изпълнение , като съдът е разгледал същото възражение  и в закрито съдебно заседание е постановил разпореждане № 2219 от 07.07.2009 година по настоящото частно гражданско дело като със същото е указал на заявителя , че на основание чл. 415 ал.1 от ГПК може да предяви иск по чл. 422 от ГПК за съществуването на горепосоченото си вземане срещу длъжниците  в едномесечния  срок по чл. 415 ал.1 от ГПК . Същото разпореждане на КРС е връчено на  заявителя „ МУЛТИЛИЗИНГ „ ООД гр. Пловдив на 15.07.2009 година , затова съдът намира, че същото е връчено редовно на основание чл. 39 ал.1 от ГПК във вр. с чл. 50 ал.3 от ГПК и затова съдът намира, че макар и да е уведомен за горепосоченото разпореждане на КРС чрез специално посоченото от него лице- съдебен адресат   ,  заявителят не го е изпълнил и в преклузивния срок по чл. 415 ал.1 от ГПК не е предявил указания му от КРС установителен иск за вземанията си срещу длъжниците посочени по- горе респективно не е представил доказателства в тази насока и затова съдът намира, че издадената в полза на кредитора заповед за изпълнение № 277 от 16.06.2009 г. на парично задължение по чл. 410 от ГПК следва да бъде обезсилена изцяло,  а като последица от същото производството по делото следва да бъде прекратено.

          В тази връзка следва да се спомене , че съдът следва да разгледа и  настоящата  молба от заявителя по настоящото ч.гр.д. № 406 / 2009 година по описа на КРС  от 14.04.2010 година  с която този заявител чрез законният си представител  Мая Николова Георгиев в качеството й на Управител на дружеството – заявител моли съда да не назначава особен представител на другия солидарен длъжник М.А.С.  тъй като процедурата по призоваването му и редовното му уведомяване за издадената и срещу него заповед за изпълнение , посочена по- горе е спазена  съгласно разпоредбите на ГПК – и специално разпоредбите на чл. 47 ал.1 – 5 вкл. от ГПК  тъй като същата молителка твърди, че съгласно новата редакция и промяна на чл. 47 ал.7 от ГПК горепосочените разпоредби на ГПК – чл. 47 ал.1 до ал.5 от ГПК  се прилагат по отношение на същият солидарен длъжник за връчването на същия на процесната заповед за изпълнение и на същия солидарен длъжник не следва да му се предоставя съответна правна помощ и да му се назначава особен представител  по чл. 47 ал.6 от ГПК , тъй като той се счита за редовно уведомен за издадената срещу него Заповед за изпълнение и понеже не е постъпило в законният 14- дневен срок от уведомяването  на същия за процесната заповед за изпълнение възражение срещу нея , то дружеството – заявител моли съдът да издаде изпълнителен лист само срещу него за процесното вземане на дружеството, тъй като заповедта за изпълнение е влязла в законна сила  спрямо същия длъжник и съдът следва да се произнесе с определение по тази молба.         

          Действително съдът намира, че издадената заповед за изпълнение на процесното парично  задължение срещу двамата солидарни длъжници  М.А.С. и С.И.Р. , не е била съобщена на първия солидарен длъжник- М.А.С. , като в този случая направеното възражение от солидарния длъжник С.Р. ползва и този длъжник  с оглед на неделимостта на солидарното задължение по отношение на всеки един от длъжниците , а и с оглед на това , че това възражение ползва и ненаправилия го длъжник М.С. . Действително с оглед изменената редакция на разпоредбата на чл. 47 ал.7 от ГПК предвижда , че същият длъжник е редовно уведомен за издадената и срещу него заповед за изпълнение на солидарното задължение в полза на  заявителя- кредитор , ако съдът е спазил разпоредбите на уведомяването му по смисъла на разпоредбите на чл. 47 ал.1 до ал. 5 вкл. , което съдът е спазил и намира, че същият солидарен длъжник е редовно уведомен за издадената  срещу него горепосочена заповед за изпълнение .С оглед на това намира, че с оглед формиралата се практика в тази насока от страна на ВКС гр. София съдът намира, че действителна по отношение на него не следва да се предоставя правна помощ и да му се задължително назначава особен процесуален представител за сметка на заявителя – кредитор / дружеството – молител /  , което съдът е указал на заявителя с постановеното от него определение № 185 от 24.3.2010 г. постановено по настоящото частно гражданско дело , като в тази връзка съдът намира, че същото следва да бъде отменено от КРС изцяло. Съдът намира, че този длъжник е редовно уведомен за издадената срещу него заповед за изпълнение на процесното парично задължение, но същата не е влязла в сила срещу него по повод подаденото от другия длъжник С.Р. възражение срещу същата заповед за изпълнение на парично задължение, понеже това възражение ползва и същия солидарен длъжник. Затова и съдът намира, че не следва да издава и съответен изпълнителен лист по процесната заповед за изпълнение на парично задължение срещу този длъжник .Тази подадена молба следва да не бъде уважавана в същата й част.

Мотивиран от гореизложеното, КРС

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ изцяло определение № 185 от 24.3.2010 г. по описа на КРС постановено по настоящото частно гр.д. 406 / 2009 година по описа на КРС .

ОБЕЗСИЛВА ИЗЦЯЛО издадената заповед № 277 от 16.06.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с която е разпоредено длъжниците М.А.С. С ЕГН ********** *** и настоящ ***  и С.И.Р. с ЕГН ********** ***    да заплатят СОЛИДАРНО на кредитора „ МУЛТИЛИЗИНГ „ ООД гр. Пловдив   общата сума от 869 лв. представляваща  задължение за неизплатен заем , от която: сумата от 561 лв. представляваща главница и мораторна лихва върху същата сума в размер на 308 лв. дължима се за периода от 25.09.2008 година до 26.02.2009 година  , ведно с законната лихва върху същата сума , начиная от датата на подаването на горепосоченото заявление – 05.03.2009 година   до изплащане на същото вземане, както и направените по делото съдебни разноски в размер на 25 лв..

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Ч.гр.д. № 406/2009 г. по описа на КРС.

НАСТОЯЩОТО определение може да се обжалва с частна жалба пред БОС в 7-дневен срок, считано от съобщаването на кредитора МУЛТИЛИЗИНГ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. Филип Македонски № 51 представлявано от Пламен Николов Георгиев – управител , чрез пълномощника С.А.К. *** – партер – КРЕДИТЕН ЦЕНТЪР.

ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на  кредитора МУЛТИЛИЗИНГ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. Филип Македонски № 51 представлявано от Пламен Николов Георгиев – управител , чрез пълномощника С.А.К. *** – партер – КРЕДИТЕН ЦЕНТЪР за сведение.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: