РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 828/2009 Изменение на издръжка Х.С.Х. Н.Х.Х.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "-КАРНОБАТ
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Решение от 15.04.2010г.
 
2 ЧНД No 129/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ С.В.К. Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Определение от 15.04.2010г.
ДА СЕ СЧИТА, че на осъдения С. К. по влязло в законна сила споразумение № 38/17.03.2010год., постан.по НОХД № 107/2010 г. по описа на РС-Карнобат, влязла в законна сила на 17.03.2010 г., КРС е наложил наказание на основание чл. 55, ал.1, т.1, б.Б от НК, във връзка с чл. 42А, ал.2, т.1 от НК, във връзка с чл. 42Б, ал.1 от НК - пробация - задължителна регистрация на осъдения по настоящия му адрес за срок от една година, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на същия осъден пред проб.служител или определено от него длъжностно лице при период. два пъти седмично, като същото опред. следва да се тълкува и прилага, респективно привежда в изпълнение по този начин.
 
3 ЧНД No 130/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.К.К. Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Определение от 15.04.2010г.
ДА СЕ СЧИТА, че на осъдения С.К.К., по влязло в законна сила споразумение № 38/17.03.2010год., постановено по НОХД № 107/2010 г. по описа на КРС, влязла в законна сила на 17.03.2010 г., КРС е наложил наказание на основание чл. 55, ал.1, т.1, б.Б от НК, във връзка с чл. 42А, ал.2, т.1 от НК, във връзка с чл. 42Б, ал.1 от НК - пробация при следната пробационна мярка - задължителна регистрация на осъдения по настоящия му адрес за срок от 1 година, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на същия осъден пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично, като същото определение следва да се тълкува и прилага, респективно привежда в изпълнение по този начин.