РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 570/2009 Други дела Я.Т.В.,
И.С.В.
М.П.В.,
Я.Т.В.,
И.Т.В.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Решение от 12.04.2010г.
РАЗВАЛЯ сключения на 05.02.1991 година договор за прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка с нотариален акт № 53 том І по н.д. № 194/1991 г. по описа на Районен съд гр. К., с който двамата съпрузи Я.Т.В. с ЕГН ********** *** и И.С.В. с ЕГН ********** *** са прехвърлили на сина си Т.Я. В. бивш жител *** починал през 2007 година, правото си на собственост върху следния недвижим имот, находящ се в гр. К., обл. ., а именно: 1 / 4 идеална част от дворно място цялото от 270 кв.м. образуващо УПИ І -2172 в квартал 132 по плана на град К. , при граници : от две страни улица , Стоян Атанасов и Сашо Янчев , заедно с 1 / 2 идеална част от построената в югозападната част на парцела и разположена на двете улици жилищна сграда от две мази в избения етаж и три стаи и салон в първия етаж , срещу задължението което Т.Я. В. е поел спрямо двамата ищци като негови родители да им дава необходимите грижи от всестранно естество и да им доставя необходимата издръжка докато са живи, заедно или поотделно, като им осигури спокоен и нормален живот, какъвто те са водили, поради виновното изпълнение на същото поето договорно задължение от страна на М.П.В. ***- десен / , Я.Т.В. ***- десен и И.Т.В. ***- десен .
 
2 Гражданско дело No 152/2010 Развод по взаимно съгласие К.Н.Л.,
Т.Г.Л.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КАРНОБАТ Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Решение от 12.04.2010г.
 
3 НАХД No 111/2010 По ЗД по пътищата Г.В.Г. РУ НА МВР ГР.КАРНОБАТ,
И.Й.Ж.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ  Решение от 12.04.2010г.