РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 06.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 676/2009 Издръжка С.Р.С. К.Б.С.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "-КАРНОБАТ
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Решение от 06.04.2010г.
 
2 Гражданско дело No 751/2009 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ К.П.Б. КОНСУЛТА ООД Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Решение от 06.04.2010г.
ОСЪЖДА " К. " ООД със седалище и адрес на управление гр. К., обл. Б. ул. И.В. № 14 с ЕИК / БУЛСТАТ № 102135179 представлявано от управителите Г.М.И. с ЕГН ********** и С.Г.И. с ЕГН ********** да заплати на К.П.Б. с ЕГН ********** *** общата парична сума в размер на 4273 лв. представляваща неизплатени и дължими му се трудови възнаграждения за периода от месец септември 2008 година до месец май 2009 година включително , ведно с мораторната лихва върху същата сума в размер на 625 лв. дължима се за периода от 01.10.2008 година до завеждането на исковата молба в КРС - 26.10.2009 година ,ведно със законната лихва върху същата сума от 4273 лв. , начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС - 26.10.2009 година до окончателното й изплащане , както и сумата от 516, 67 лв. представляваща обезщетение за неизползваните от ищеца К.П.Б. платени годишни отпуски за календарните 2007 г. , 2008 г. и 2009 година, които се дължат за периода от 01.10.2007 година до 01.06.2009 година и които са в общ размер на 31 дни, ведно с мораторната лихва върху същата сума в размер на 25, 40 лв.дължима се за периода от 01.06.2009 година до завеждането на исковата молба в КРС - 26.10.2009 година , ведно със законната лихва върху същата претендирана сума от 516, 67 лв. начиная от датата на завеждането на исковата молба в КРС - 26.10.2009 година до окончателното й изплащане , както и сумата от 176, 50 лв. представляваща направените от ищеца К.П.Б. съдебни разноски по настоящото дело .
На основание чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в тази му осъдителна част на присъдени трудови възнаграждение и обезщетения за неползвани платени годишни отпуски.
ОСЪЖДА " К. " ООД със седалище и адрес на управление гр. К., обл. Б. ул. И.В. № 14 с ЕИК / БУЛСТАТ № 102135179 представлявано от управителите Г.М.И. с ЕГН ********** и С.Г.И. с ЕГН ********** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 321 лв., както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаване на всеки един изпълнителен лист за горепосочените суми , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К.

 
3 ЧНД No 108/2010 Съдебни поръчки МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - ГР.СОФИЯ Х.А.Ч.Б. Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ  Определение от 06.04.2010г.
Уважава