П Р О Т О К О Л

 

22.03.2010 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д , І    състав

На двадесет и втори март две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

       Съдебни заседатели: 1.

                              2.

 

Секретар ……………………В.Х.…..........................................

Прокурор................................Х.К.………........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията......ПЕТКОВ.......…………….

Наказателно общ характер дело номер….31….по описа за 2010 година ……

На именното повикване в ..................09.30…………….................часа се явиха:

         Подсъдимите С.М.С. и М.М.С., редовно призовани се явяват лично.

За подс. С.С. се явява адв. Р. - служебен защитник.

За подс.М.С. се явява адв. Р., редовно упълномощен.

За Районна Прокуратура се явява прокурорът К..

Не се явяват свидетелите В.П. и Д.Г., редовно призовани.

         ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

         АДВ. Р. – Да се даде ход на делото.

         Подс. С.С.– Моля да се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен  защитник адв. Р..

         Под. М.С. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на подсъдимите:

С.М.С **********;***

М.М.С **********,***

 

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Прокурорът – няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Адв.Р.  – няма да правим отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ С.С. –  Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни. Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ М.С. –  Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни. Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ.

 

ПРОКУРОРЪТ прочете обвинителния акт.

ПРОКУРОРЪТ– г-н съдия, на основание чл. 384, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представяме в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

        Адв. Р. – г-н председател, на основание чл. 384, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ С.М.С. –  разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ М.М.С. –  разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

         СЪДЪТ по доказателствата

 

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 162/2009 г. на РУ на МВР Сунгурларе и справки за съдимост № 120 и 121/17.02.2010 г. на РС Карнобат.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

   ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

   Х.К. – зам.на адм. ръководител- зам.районен прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат.

   ПОДСЪДИМИ:

С.М.С **********;***

М.М.С **********,***

   ЗАЩИТНИК НА ДВАМАТА ПОДСЪДИМИ:

   Адвокат - В.М.Р. ***, адрес ***

     Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

    Спазвайки изискванията на чл.384 ал.1 вр.чл.381 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

     1.ПОДСЪДИМИЯТ С.М.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление за това, че  на 28.08.2009  г в землището на гр.Сунгурларе, обл. Бургас употребил сила-изразяваща се в удар с камшик по лицето на В.П.П. и заплашване-като заплашил с удар с брадва и с убийство В.П.П. и Д.Т.Г. с цел да принуди орган на властта-служителите на РУ на МВР Сунгурларе, старши полицаите В.П.П. и Д.Т.Г. да пропуснат нещо по служба-да задържат и отведат в РУ на МВР лицето С.М.С.- престъпление по чл.269, ал.1 от НК

2. Престъплението е  извършено при форма на вината „пряк умисъл”.

          3.ПОДСЪДИМИЯТ М.М.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление за това, че  на 28.08.2009  г в землището на гр.Сунгурларе, обл. Бургас употребил заплашване изразяващо се в закана за удар с брадва с цел да принуди орган на властта-служителите на РУ на МВР Сунгурларе, старши полицаите В.П.П. и Д.Т.Г. да пропуснат нещо по служба-да задържат и отведат в РУ на МВР лицето С.М.С.- престъпление по чл.269, ал.1 от НК

4. Престъплението е  извършено при форма на вината „пряк умисъл”.

 5. За посоченото в точка 1- ва престъпление при условията на чл.55 ал.1 т.2 буква „б” от НК,на подсъдимия С.М.С. се определя наказание – пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят  следните пробационни мерки :

     - задължителна  регистрация по настоящ  адрес-*** за срок от 1 година изразяваща се явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност-два пъти седмично.

    - задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за

срок  от  1 година.

     - безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа  за срок от 1 година.

6. За посоченото в точка 3- ра престъпление при условията на чл.55 ал.1 т.2 буква „б” от НК,на подсъдимия М.М.С.  се определя наказание – пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят  следните пробационни мерки :

     - задължителна  регистрация по настоящ  адрес-*** за срок от 1 година изразяваща се явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност-два пъти седмично.

    - задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за

срок  от  1 година.

     - безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа  за срок от 1 година.

     7. Веществени доказателства - няма

     8. Разноски по делото-няма 

     9.Причинени с престъплението имуществени вреди – няма

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     РАЙОНЕН ПРОКУРОР  Х.К. –___________________

 

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на подсъдимите адв.Р.– __________________

 

 

 

3.ПОДСЪДИМ С.М.С. -__________________

 

 

 

4.ПОДСЪДИМ М.М.С. -__________________

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И:  

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

 

         1.ПОДСЪДИМИЯТ С.М.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление за това, че  на 28.08.2009  г в землището на гр.Сунгурларе, обл. Бургас употребил сила-изразяваща се в удар с камшик по лицето на В.П.П. и заплашване-като заплашил с удар с брадва и с убийство В.П.П. и Д.Т.Г. с цел да принуди орган на властта-служителите на РУ на МВР Сунгурларе, старши полицаите В.П.П. и Д.Т.Г. да пропуснат нещо по служба-да задържат и отведат в РУ на МВР лицето С.М.С.- престъпление по чл.269, ал.1 от НК

2. Престъплението е  извършено при форма на вината „пряк умисъл”.

          3.ПОДСЪДИМИЯТ М.М.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление за това, че  на 28.08.2009  г в землището на гр.Сунгурларе, обл. Бургас употребил заплашване изразяващо се в закана за удар с брадва с цел да принуди орган на властта-служителите на РУ на МВР Сунгурларе, старши полицаите В.П.П. и Д.Т.Г. да пропуснат нещо по служба-да задържат и отведат в РУ на МВР лицето С.М.С.- престъпление по чл.269, ал.1 от НК

4. Престъплението е  извършено при форма на вината „пряк умисъл”.

 5. За посоченото в точка 1- ва престъпление при условията на чл.55 ал.1 т.2 буква „б” от НК,на подсъдимия С.М.С. се определя наказание – пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят  следните пробационни мерки :

     - задължителна  регистрация по настоящ  адрес-*** за срок от 1 година изразяваща се явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност-два пъти седмично.

    - задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за

срок  от  1 година.

     - безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа  за срок от 1 година.

6. За посоченото в точка 3- ра престъпление при условията на чл.55 ал.1 т.2 буква „б” от НК,на подсъдимия М.М.С.  се определя наказание – пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят  следните пробационни мерки :

     - задължителна  регистрация по настоящ  адрес-*** за срок от 1 година изразяваща се явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност-два пъти седмично.

    - задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за

срок  от  1 година.

     - безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа  за срок от 1 година.

     7. Веществени доказателства - няма

     8. Разноски по делото-няма 

     9.Причинени с престъплението имуществени вреди – няма

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна

сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 31/2010 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 10.10 часа.

 

 

 

 

           СЕКРЕТАР:                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

         След като одобри споразумението на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложените на подсъдимите мерки за неотклонение и намира, че същите следва да бъдат отменени, поради което

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ наложената на подсъдимият С.М.С. мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.

 

         ОТМЕНЯ наложената на подсъдимият М.М.С. мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.

 

                                              

 

                                                                                                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: