Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 40  / 22.3.2010 г.              град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На седемнадесети март две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер..........101....по описа за............2010…...............година

 

Правното основание на предявения иск е чл.50 от СК, като с нарочна писмена молба подадена от съпрузите, същите като страни в настоящото бракоразводно производство, са направили искане да бъде прекратен сключения между тях граждански брак по взаимно съгласие, като са представили и съответното споразумение по чл. 51 ал.1 от СК относно всички отношения помежду им и родените от брака им малолетни деца, което и съдът е приел за разглеждане като напълно допустимо и основателно.

В тази същата връзка съдът е приел всички събрани по делото доказателства и след тяхната цялостна преценка приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните по делото, а е видно от приетото като доказателство по настоящото дело удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 30.04.1999г. от Община К., обл. Б., че страните по делото В.Й.К. и К.Н.К. са действително съпрузи, като са сключили граждански брак на 02.05.1999г. в същото населено място- гр. К., обл. Б. с акт за граждански брак №0028 от същата дата – 02.05.1999г., който брак е първи поред и за двамата. Видно от приетите като доказателство по настоящото дело преписи от удостоверения за раждане, издадени от Община Ямбол на 09.09.1999г. и 21.01.2002г. е, че страните по настоящото дело са родители на малолетните деца Н.К. К.- родена на ***г. и Й.К. К.- роден на ***г.

Съдът намира, че  първоначално след сключването на брака страните са се устроили да живеят на свободен наем в гр. Е., а от 2002г. са заживели в гр. К., в жилище, собственост на родителите на съпругата. След сключването на брака семейният живот на страните по делото протичал нормално като отношенията между съпрузите се изграждали на основата на взаимно уважение, общи грижи за семейството и разбирателство. Постепенно чувствата им охладнели и те се отчуждили един към друг, което пък довело до това, че съпрузите  престанали  да поддържат нормални отношения помежду си и от месец декември 2009г. същите са във фактическа раздяла. След тази дата страните не са правили каквито и да било опити или действия да се съберат и да заживеят отново като съпрузи, както и затова съдът приема, че фактическата им раздяла е настъпила на горепосочената дата и не е прекъсвана и оттогава са прекъснати всякакви икономически, духовни и физически връзки между съпрузите. Съдът намира в тази връзка, че по този начин брака между страните се е разстроил дълбоко и непоправимо изцяло. От момента на фактическата раздяла между страните по настоящото дело основните грижи за отглеждането и възпитанието на родените през време на брака малолетни деца Н.К. К. и Й.К. К. полага съпругата В.Й.К., която с помощта на родителите си е осигурила много добри битови условия за тяхното отглеждане и възпитание. В тази връзка съдът се съобразява и със становището на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. К., приложено към настоящото дело, в което точно е описана и горепосочената така приета за установена от съда фактическа обстановка по настоящото дело и е предложено настоящия съд да постанови решение, с което да предостави упражняването на родителските права и задължения спрямо малолетните деца Н. и Й. на майка им, тъй като това е изцяло в защита на интересите на децата и съдът следва да се съобразява с него в тази насока, обективирано в същото становище.

   Страните по настоящото дело са представили писмено споразумение по чл.51 от СК, с което са уредили всички лични и имуществени отношения между тях и относно отношенията им с родените през брака малолетни деца, които сега живеят заедно с майка си в гр. К., обл. Б., в жилище собственост на родителите на съпругата /както е посочено от нея в исковата молба и както е посочено в писменото становище на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. К./, което жилище представлява масивна двуетажна постройка, от която семейството ползва три стаи от втори жилищен етаж- хол, кухня трапезария и спалня, баня и тоалетна. За децата предстои да се обособи детска стая. В приземния етаж на сградата се помещават родителите на г- жа К., които й помагат за отглеждането на децата. Създадени са наистина добри битови условия за отглеждането и възпитанието на малолетните деца на страните по делото, като затова и съдът намира, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала и е в интерес изцяло на децата и поради това следва да бъде утвърдено изцяло, понеже и допринася за напълно нормалното физическо и психическо израстване на малолетните деца.

   Съобразно и материалното състояние на страните по делото, за което те  са представили писмени доказателства по настоящото дело, а именно удостоверение от „МБАЛ- К.” ЕООД с рег. №91-00-21/ 26.01.2010г. издадено на В.Й.К., където тя работи като мед. сестра в отделение по хемодиализа, удостоверяващо, че тя получава средно брутно месечно трудово възнаграждение в размер на 459 лв. и  удостоверение от МВР- ОДМВР- БУРГАС с рег. №294/ 25.01.2010г., издадено на К.Н.К., където той работи като полицейски инспектор и получава средно брутно месечно трудово възнаграждение в размер на 1124 лв. и с оглед на това страните  по делото следва да бъдат осъдени да заплатят на Държавата и съответните държавни такси, като те не претендират една спрямо друга за направените от тях съдебни разноски по настоящото дело.

   Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

 

Р    Е    Ш    И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 02.05.1999г между К.Н.К. с ЕГН ********** *** и В.Й.К. с ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Н.К. и В.Й.К. споразумение, както следва:

     1.Относно упражняването на родителските права и задължения: Упражняването на родителските права и задължения спрямо малолетните деца Н.К. К. с ЕГН ********** и Й.К. К. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката на малолетните деца В.Й.К..

     2.Личните отношения спрямо същите малолетни деца ще се осъществяват както следва: Бащата К.Н.К. има право на лични контакти с децата Н.К. К. с ЕГН ********** и Й.К. К. с ЕГН **********  всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09 часа в съботния ден до 19 часа в неделния, един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и в режим на свободно договаряне между родителите при предварително телефонно съгласуване помежду им.

     3.Относно дължимата издръжка на малолетните деца: Бащата К.Н.К. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Н.К. К. с ЕГН ********** в размер на 100 /сто/ лева и месечна издръжка на детето Й.К. К. с ЕГН **********  в размер на 100 /сто/ лева, считано от датата на одобряване от съда на настоящата спогодба до възникване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, чрез майката на малолетните деца В.Й.К..

     4.Относно ползуването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в гр. К., обл. Б., представляващо къща, собственост на родителите на съпругата се предоставя за ползване на съпругата В.Й.К..

     5.Относно имуществените отношения между съпрузите: Страните не притежават недвижими имоти, както и други движими вещи и влогове, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, поради което нямат каквито и да било взаимни претенции в тази връзка от същия имуществен характер.

     6.Относно дължимата издръжка между съпрузите: Такава не се определя, тъй като те двамата са здрави и трудоспособни и нямат претенции за издръжки един към друг.

     7.Разноските направени от съпрузите по настоящото дело: Ще се поемат от всяка една от страните по делото, така както са ги направили, като по този начин те са уредили всички свои лични и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им и нямат каквито и да било претенции един към друг в бъдеще.

     8.Относно фамилното име на съпругата след прекратяването на гражданския брак между съпрузите: След прекратяването на брака между страните по делото съпругата В.Й.К. ще

възстанови предбрачното си фамилно име „Й.” и за в бъдеще ще се именува В.Й.Й..

     ОСЪЖДА К.Н.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 154 лв. , както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочените суми, които суми следва да се преведат по сметка***.

     ОСЪЖДА В.Й.Й. /К./ с ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 25 лв., както и такава в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума, които суми следва да се преведат по сметка***.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: