Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 41  / 22.3.2010 г.                град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На осемнадесети март две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер..........509....по описа за............2009…...............година

 

Правното основание на първоначално предявения иск е чл.99 ал.1 от СК / отм. /- за развод, който иск за развод е бил предявен от Л.А.М. *** срещу ответницата по него С.Д.М. ***, ведно с обективно предявените от същия ищец други небрачни искове, с които ищецът М. моли съда да прекрати брака му с ответницата  по вина на същата, като изразява съгласие  евентуално да сключи споразумение с ответницата за прекратяването на брака им без съдът да се произнася по въпроса за вината за прекратяването на брака, да бъде присъдена издръжка на малолетното им дете А.Л. М. до размер на 70 лв. ежемесечно, да бъде определен посочения от него режим на лични отношения с това му малолетно дете, като на ищеца М. бъде предоставено правото на ползване на семейното жилище  находящо се в с.К., Община Х., обл. П., като същият ответник моли съда да промени сегашното брачно фамилно име на ответницата от М. на Д..  

След получаването на исковата молба ответницата С.Д.М. е предявила насрещен иск по реда на чл.211 ал.1 от ГПК срещу  ответника Л.А.М., който иск е за развод по чл.49 ал.3 във връзка с ал.1 от СК и свързаните с него небрачни искове, като с тях ищцата С.М. моли съда да постанови решение, с което да прекрати  брака й с Л.М. чрез развод поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина изцяло  на съпруга М., съдът да предостави на нея упражняването на родителските права спрямо малолетното им дете А.Л. М. и съдът да определи искания от нея режим на лични отношения на съпруга й с това малолетно дете, както и съдът да осъди ответника Л.М. да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното дете А.М. в размер на 80 лв. начиная от датата на предявяването на този иск в Районен съд К. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, както и съдът да й предостави правото на ползване на семейното жилище, находящо се в гр. К.,  обл. Бургаска и освен това претендира съдът да не променя носеното от нея сега брачно фамилно име на предбрачното й такова Д., ако ответника Л.М. се съгласи на това.

Поради представяне в съдебно заседание на подписано споразумение между страните по делото и по тяхно искане съдът е прекратил производството по настоящото дело по отношение на предявения от ищцата С.М. насрещен иск за развод и свързаните с него обективно съединени небрачни искове, като е преминал към разглеждане от настоящия иск  на иск за развод по взаимно съгласие.

В тази същата връзка съдът е приел всички събрани по делото доказателства и след тяхната цялостна преценка приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните по делото, а е видно от приетото като доказателство по настоящото дело удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 29.01.2009г. от Община Пловдив, обл. П., че страните по делото Л.А.М. и С.Д.М. са действително съпрузи, като район Източен, с акт за граждански брак №0007 от същата дата – 09.01.2000г., който брак е първи поред и за двамата. Видно от приетото като доказателство по настоящото дело удостоверение за раждане, издадено от Община Бургас на 26.05.2000г. е, че страните по настоящото дело са родители на малолетното дете А.Л. М.- роден на ***г.

Съдът намира, че около три години преди да сключат брак съпрузите са живели на семейни начала в различни жилища под наем в гр. Пловдив,  където ищеца е работел, а ответницата е била студентка, а от 2000г. са заживели в с.К., общ. Х., в жилище собственост на родителите на ищеца. Семейният живот на страните по делото още от самото начало не  протичал нормално. Постепенно чувствата им охладнели и те се отчуждили един към друг, като по този начин конфликтите между тях се задълбочили, което пък довело до това, че съпрузите  престанали  да поддържат нормални отношения помежду си и от 07.07.2007г. същите са във фактическа раздяла. След тази дата страните не са правили каквито и да било опити или действия да се съберат и да заживеят отново като съпрузи, както и затова съдът приема, че фактическата им раздяла е настъпила на горепосочената дата и не е прекъсвана и оттогава са прекъснати всякакви икономически, духовни и физически връзки между съпрузите. Съдът намира в тази връзка, че по този начин брака между страните се е разстроил дълбоко и непоправимо изцяло. От момента на фактическата раздяла между страните по настоящото дело основните грижи за отглеждането и възпитанието на роденото през време на брака малолетно дете А.Л. М.  полага съпругата С.Д.М., която с помощта на родителите и брат си е осигурила много добри битови условия за неговото отглеждане и възпитание. В тази връзка съдът се съобразява и със становището на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. К., приложено към настоящото дело, в което точно е описана и горепосочената така приета за установена от съда фактическа обстановка по настоящото дело и е предложено настоящия съд да постанови решение, с което да предостави упражняването на родителските права и задължения спрямо малолетните дете Ангел на майка му, тъй като това е изцяло в защита на интересите на детето и съдът следва да се съобразява с него в тази насока, обективирано в същото становище.

Страните по настоящото дело са представили писмено споразумение по чл.49 ал.4 от СК, с което са уредили всички лични и имуществени отношения между тях и относно отношенията им с роденото през брака малолетно дете, което сега живее заедно с майка си в гр. К., обл. Бургаска, в наследствено жилище собственост на брата на съпругата /както е посочено от нея в исковата молба и както е посочено в писменото становище на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. К./, което жилище се състои от пет стаи, кухня, и баня с тоалетна. Г- жа М. и детето ползват една стая. В същото жилище живеят и майката на г- жа М.- Б. Д. К. и нейния брат- Г. Д. Д., който е пълнолетен. Създадени са наистина добри битови условия за отглеждането и възпитанието на малолетното дете на страните по делото, като затова и съдът намира, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала и е в интерес изцяло на детето и поради това следва да бъде утвърдено изцяло, понеже и допринася за напълно нормалното физическо и психическо израстване на малолетното дете.

   Съобразно и материалното състояние на страните по делото, за което съпругата е представила писмени доказателства по настоящото дело, а именно удостоверение от ПГССЛП- К. с изх. №195/ 15.10.2009г. издадено на С.Д.М., където тя работи като учител по английски език, удостоверяващо, че тя получава средно брутно месечно трудово възнаграждение в размер на 524 лв. и по данни от Д „СП” Х.я и от приетите като доказателства по делото трудов договор №29 от 18.05.2005г., допълнително споразумение към трудов договор №85 от 30.11.2005г., допълнително споразумение към трудов договор от 02.05.2006г. и удостоверение  изх. №117 от 26.09.2007г. издадено от „Х. Милениум„ ООД  е, че съпругът М., общ. Х. с месечно трудово възнаграждение в размер на 400- 500 лв. С оглед на това страните  по делото следва да бъдат осъдени да заплатят на Държавата и съответните държавни такси, като те не претендират една спрямо друга за направените от тях съдебни разноски по настоящото дело.

   Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

 

Р    Е    Ш    И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА гражданския между Л.А.М. с ЕГН ********** *** и С.Д.М. с ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между Л.А.М. и С.Д.М. споразумение, както следва:

1.Относно упражняването на родителските права и задължения: Упражняването на родителските права и задължения спрямо малолетното дете А.Л. М. ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката на детето С.Д.М..

2.Личните отношения спрямо същото малолетно дете ще се осъществяват както следва: Бащата Л.А.М. има право на лични контакти с детето А.Л. М. ЕГН ********** всяка първа събота и неделя от месеца от 09 часа в събота до 18 часа в неделя, както и един месец през лятната ваканция- месец юли на всяка календарна година

3.Относно дължимата издръжка на малолетното дете: Бащата Л.А.М. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето А.Л. М. ЕГН ********** в размер на 80 /осемдесет/ лева, платими до 25- то число на месеца, за който се отнася, начиная от 01 април 2010г. до възникване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, чрез майката на малолетното дете С.Д.М..

         Бащата Л.А.М. с ЕГН ********** се задължава да изплати на детето А.Л. М. ЕГН ********** издръжка за минало време за периода от 01.12.2009г. до 31.03.2010г. в размер на 320 /триста и двадесет/ лева платими на равни месечни вноски от по 32 лева на месец за период от 01.04.2010г. до 31.01.2011г., ведно с текущата издръжка дължима за същите месеци по начина указан по- горе.

4.Относно ползуването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в с.К., общ. Х., обл. Пловдив, ул. „11- та” №6, представляващо едноетажна жилищна сграда, състояща се от три стаи, баня- тоалетна, ще се ползва от Л.А.М., тъй като е собственост на неговите родители.

По време на брака С.Д.М. е вложила лични парични средства за ремонт и подобрения на семейното жилище в с.К., общ. Х., обл. П., Л.А.М. с ЕГН ********** се задължава да изплати на С.Д.М. с ЕГН ********** парична сума в размер на 3000 /три хиляди/ лева, представляващи обезщетение за направени от нея ремонти и подобрения, в срок до 18.03.2012г., ведно със законната лихва върху горепосочената сума за периода от 18.03.2010г. до 18.03.2012г. възлизаща на 624 /шестстотин двадесет и четири/ лева, или общо 3624 /три хиляди шестстотин двадесет и четири/ лева, платими по банкова сметка *** С.Д.М. на равни 12 /дванадесет/ броя месечни вноски, всяка в размер на 302 /триста и два/ лева, при падежни дати както следва: 30 април 2010г. /1 вноска/, 30 юни 2010г. /2 вноска/, 31 август 2010г. /3 вноска/, 31 октомври 2010г. /4 вноска/, 31 декември 2010г. /5 вноска/, 28 февруари 2011г. /6 вноска/, 30 април 2011г. /7 вноска/, 30 юни 2011г. /8 вноска/, 31 август 2011г. /9 вноска/, 31 октомври 2011г. /10 вноска/, 31 декември 2011г. /11 вноска/, 28 февруари 2012г. /12 вноска/. При неплащане в срок на дължима вноска на съответна падежна дата, остатъка от главницата става предсрочно изискуем заедно със законната лихва върху този остатък до окончателното изплащане на дълга. В този   случай Л.А.М. се задължава да изплати на С.Д.М. и неустойка за неизпълнение в размер на 1000 /хиляда/ лева.

5.Относно имуществените отношения между съпрузите: Страните не притежават недвижими имоти, както и други движими вещи и влогове, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, поради което нямат каквито и да било взаимни претенции в тази връзка от същия имуществен характер.

     6.Относно дължимата издръжка между съпрузите: Такава не се определя, тъй като те двамата са здрави и трудоспособни и нямат претенции за издръжки един към друг.

     7.Разноските направени от съпрузите по настоящото дело: Ще се поемат от всяка една от страните по делото, така както са ги направили, като по този начин те са уредили всички свои лични и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им и нямат каквито и да било претенции един към друг в бъдеще.

     8.Относно фамилното име на съпругата след прекратяването на гражданския брак между съпрузите: След прекратяването на брака между страните по делото съпругата С.Д.М. ще възстанови предбрачното си фамилно име „Д.” и за в бъдеще ще се именува С.Д.Д..

     ОСЪЖДА Л.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 252, 68 лв., както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаването на всеки изпълнителен лист за горепосочените суми, които суми следва да се преведат по сметка***.

     ОСЪЖДА С.Д.Д.  /М. /   с ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 30 лв., както и държавна такса в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума, които суми следва да се преведат по сметка***.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: