РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.03.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 14/2009 Други дела Я.Х.Я.,
А.Я.Я.,
Я.Я.Я.,
Б.Я.З.
Н.Я.Я. Докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА  Определение от 18.03.2010г.
 
2 Гражданско дело No 275/2009 Други дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БУРГАС А.Я.Я.,
Я.Я.Я.,
Б.Я.З.,
Н.Я.Я.
Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Определение от 18.03.2010г.
ОТМЕНЯ извършените съдопроизводствени действия с определение № 1198 от 01.10.2009 г. и разпореждане № 22 от 07.01.2010 г. по настоящото гражданско дело № 275 / 2009 г. по описа на КРС поради тяхната порочност
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 275/2009 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 129 ал.3 във вр. с чл. 127 ал.1 т.2 от ГПК .

 
3 Гражданско дело No 872/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ Л.А.З. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СУНГУРЛАРЕ Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Определение от 18.03.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 872/2009 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 159 ал.5 от АПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 
4 Гражданско дело No 888/2009 Облигационни искове Б.Н.О.,
Е.Н.Д.
ОБЩИНСКИ ИМОТИ -КАРНОБАТ ЕООД Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Определение от 18.03.2010г.
 
5 НАХД No 455/2009 Административни дела З.И.П. АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД ГР.БУРГАС,
Д.С.Т.
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ  Решение от 18.03.2010г.
НП-изменено
 
6 НАХД No 489/2009 Административни дела Н.Г.Г. РУ НА МВР ГР.КАРНОБАТ,
С.С.Д.
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ  Решение от 18.03.2010г.
НП-отменено
 
7 НАХД No 43/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.А.А. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ  Решение от 18.03.2010г.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия А.А.А., ЕГН-********** *** наказателна отговорност по чл. 343 в, ал.2 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка ***.
А.А.А.