П Р О Т О К О Л

 

17.03.2010 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На седемнадесети март две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                             2........................................

 

Секретар ……………………М.П.……................................................

Прокурор................................Г.Д........................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…107........по описа за… 2010…година

На именното повикване в ..........................13.30................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИТЕ С.В.К., С.К.К. и И.Х.Й. редовно призовани, се явяват лично, заедно с адв. Л.Т., назначена служебно.

         За Районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Д..

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОБВ.С.В.К.: да се даде ход на делото, желая да ме защитава назначения ми служебен защитник адв. Т..

ОБВ. С.К.К.: да се даде ход на делото, желая да ме защитава назначения ми служебен защитник адв. Т..

ОБВ. И.Х.Й.: да се гледа делото, желая да ме защитава назначения ми служебен защитник адв. Т..

         АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемите:

    С.В.К., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***,

      С.К.К., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***,

     И.Х.Й., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***,

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Т.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВ.С.В.К.: няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВ. С.К.К.: няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВ. И.Х.Й.: няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

 Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемите и техният сл. защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото са приложени и декларации, подписани от обвиняемите по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларират, че се отказват от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Т.: Ваша чест, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемите постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларации подписани от обвиняемите по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказват от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ С.В.К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

     ОБВИНЯЕМИЯТ С.К.К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

    ОБВИНЯЕМИЯТ И.Х.Й.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

·           ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: Г.Д. – Прокурор  при Районна прокуратура гр. Карнобат;

·        ОБВИНЯЕМ: С.В.К., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***,

·        ОБВИНЯЕМ: С.К.К., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***,

·        ОБВИНЯЕМ: И.Х.Й., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българско гражданство, националност – българска, с основно образование, женен, осъждан, безработен.

·         СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК и на тримата обвиняеми – АДВОКАТ Л.Т., вписана в Адвокатска колегия – град Бургас, със служебен адрес ***.

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 – чл. 384 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият С.В.К. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.197, т.3, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно:

На неустановена дата в началото на месец май 2009 година в село Д., община К., след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.К.К., И.Х.Й. и И. Т. И., и тримата от село Р., Б. област, чрез използване на МПС – лек автомобил „ Ланчия ”, с рег. № ***, отнели чужди движими вещи – един брой агне на стойност 120. 00 лева и два броя ярета на обща стойност 72. 50 лева, всички вещи на обща стойност 192. 50 / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки / от владението на Я. И. Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били заместени.

2. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1, престъпление, на обвиняемия С.В.К. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „ б ” от НК се определя наказание  ПРОБАЦИЯ  при следните пробационни мерки:

·       задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от една година, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност не по малка от два пъти седмично;

·      задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

·       двеста часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

4. Обвиняемият С.К.К. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.197, т.3, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно:

На неустановена дата в началото на месец май 2009 година в село Д., община К., след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с И.Х.Й., С.В.К. и И. Т. И., и тримата от село Р., Б. област, чрез използване на МПС – лек автомобил „ Ланчия ”, с рег. № ***, отнели чужди движими вещи – един брой агне на стойност 120. 00 лева и два броя ярета на обща стойност 72. 50 лева, всички вещи на обща стойност 192. 50 / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки / от владението на Я. И. Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били заместени.

5. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

6. За посоченото в т. 4, престъпление, на обвиняемия С.К.К. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „ б ” от НК се определя наказание  ПРОБАЦИЯ  при следните пробационни мерки:

·       задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от една година, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност не по малка от два пъти седмично;

·       задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

·        двеста часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

7. Обвиняемият И.Х.Й. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „ а ” и „ б ” от НК, а именно:

На неустановена дата в началото на месец май 2009 година в село Д., община К., при условията на опасен рецидив, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.К.К., С.В.К. и И. Т. И., и тримата от село Р., Б. област, чрез използване на МПС – лек автомобил „ Ланчия ”, с рег. № ***, отнели чужди движими вещи – един брой агне на стойност 120. 00 лева и два броя ярета на обща стойност 72. 50 лева, всички вещи на обща стойност 192. 50 / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки / от владението на Я. И. Г, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят.

8. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

9. За посоченото в т. 7, престъпление, на обвиняемия И.Х.Й. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 60, ал. 1 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип – затвор град Бургас, като на основание чл. 61, т. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража се определя първоначален режим на изтърпяване на така наложеното наказание - СТРОГ.

На основание чл. 381, ал. 8 от НПК, във вр. чл. 25, връзка чл. 23 от НК на И.Х.Й. се определя едно общо наказание по настоящото споразумение и по Споразумение по НОХД № 2125 / 2009 година по описа на Районен съд - Бургас, с което същия е осъден на четири месеца лишаване от свобода за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „ а ” и б. „ б ” от НК, по Споразумение по НОХД № 3802 / 2009 година по описа на Районен съд - Бургас, с което същия е осъден на четири месеца лишаване от свобода за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „ а ” и б. „ б ” от НК в размер на най тежкото от тях, а именно  ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 60, ал. 1 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, така определеното общо, най тежко наказание  да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип – затвор град Бургас, като на основание чл. 61, т. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража се определя първоначален режим на изтърпяване на така наложеното общо, най тежко наказание - СТРОГ.

На основание чл. 25, ал.2 от НК се приспада от така определеното общо, най-тежко наказание  изтърпяното наказание „лишаване от свобода”  по НОХД № 2125 / 2009 година по описа на Районен съд – Бургас в размер  на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

10. Имуществени вреди  в размер на 192. 50 лв.са възстановени изцяло.

11. Веществените доказателства – няма

12. Разноските по делото в размер на 30. 00 / тридесет / лева ще бъдат изплатени от обвиняемите в 14 - дневен срок от подписване на настоящото споразумение.                    

                   

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Д.:________________________________

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемите -

адв. Т.:________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ С.В.К.:____________________

 

 

 

 

4. ОБВИНЯЕМ С.К.К.:___________________

 

 

 

 

5. ОБВИНЯЕМ:И.Х.Й.:____________________

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемият С.В.К. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.197, т.3, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно:

На неустановена дата в началото на месец май 2009 година в село Д., община К., след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.К.К., И.Х.Й. и И. Т. И., и тримата от село Р., Б. област, чрез използване на МПС – лек автомобил „ Ланчия ”, с рег. № ***, отнели чужди движими вещи – един брой агне на стойност 120. 00 лева и два броя ярета на обща стойност 72. 50 лева, всички вещи на обща стойност 192. 50 / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки / от владението на Я. И. Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били заместени.

2. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1, престъпление, на обвиняемия С.В.К. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „ б ” от НК се определя наказание  ПРОБАЦИЯ  при следните пробационни мерки:

·       задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от една година, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност не по малка от два пъти седмично;

·      задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

·       двеста часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

4. Обвиняемият С.К.К. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.197, т.3, вр.чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно:

На неустановена дата в началото на месец май 2009 година в село Д., община К., след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с И.Х.Й., С.В.К. и И. Т. И., и тримата от село Р., Б. област, чрез използване на МПС – лек автомобил „ Ланчия ”, с рег. № ***, отнели чужди движими вещи – един брой агне на стойност 120. 00 лева и два броя ярета на обща стойност 72. 50 лева, всички вещи на обща стойност 192. 50 / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки / от владението на Я. И. Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били заместени.

5. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

6. За посоченото в т. 4, престъпление, на обвиняемия С.К.К. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „ б ” от НК се определя наказание  ПРОБАЦИЯ  при следните пробационни мерки:

·       задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от една година, която ще се изпълни, чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност не по малка от два пъти седмично;

·       задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;

·        двеста часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

7. Обвиняемият И.Х.Й. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „ а ” и „ б ” от НК, а именно:

На неустановена дата в началото на месец май 2009 година в село Д., община К., при условията на опасен рецидив, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.К.К., С.В.К. и И. Т. И., и тримата от село Р., Б. област, чрез използване на МПС – лек автомобил „ Ланчия ”, с рег. № ***, отнели чужди движими вещи – един брой агне на стойност 120. 00 лева и два броя ярета на обща стойност 72. 50 лева, всички вещи на обща стойност 192. 50 / сто деветдесет и два лева и петдесет стотинки / от владението на Я. И. Г, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят.

8. Деянието е извършено при форма на вината –  пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

9. За посоченото в т. 7, престъпление, на обвиняемия И.Х.Й. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 60, ал. 1 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип – затвор град Бургас, като на основание чл. 61, т. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража се определя първоначален режим на изтърпяване на така наложеното наказание - СТРОГ.

На основание чл. 381, ал. 8 от НПК, във вр. чл. 25, връзка чл. 23 от НК на И.Х.Й. се определя едно общо наказание по настоящото споразумение и по Споразумение по НОХД № 2125 / 2009 година по описа на Районен съд - Бургас, с което същия е осъден на четири месеца лишаване от свобода за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „ а ” и б. „ б ” от НК, по Споразумение по НОХД № 3802 / 2009 година по описа на Районен съд - Бургас, с което същия е осъден на четири месеца лишаване от свобода за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „ а ” и б. „ б ” от НК в размер на най тежкото от тях, а именно  ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 60, ал. 1 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, така определеното общо, най тежко наказание  да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип – затвор град Бургас, като на основание чл. 61, т. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража се определя първоначален режим на изтърпяване на така наложеното общо, най тежко наказание - СТРОГ.

На основание чл. 25, ал.2 от НК се приспада от така определеното общо, най-тежко наказание  изтърпяното наказание „лишаване от свобода”  по НОХД № 2125 / 2009 година по описа на Районен съд – Бургас в размер  на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

10. Имуществени вреди  в размер на 192. 50 лв.са възстановени изцяло.

11. Веществените доказателства – няма

12. Разноските по делото в размер на 30. 00 / тридесет / лева ще бъдат изплатени от обвиняемите в 14 - дневен срок от подписване на настоящото споразумение.                    

                   

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемите С.В.К., с ЕГН ********** ***, С.К.К., с ЕГН **********,*** и И.Х.Й., с ЕГН **********,*** да заплатят на Държавата направените по делото съдебни разноски в размер всеки по на 10.00 лв., както и сумата по на 5,00 лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи за горепосочените суми, които суми да се приведат по сметка***. Карнобат.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

        

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 107/2010 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.05 часа.

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемите мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на С.В.К., с ЕГН ********** ***, С.К.К., с ЕГН **********,*** и И.Х.Й., с ЕГН **********,***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                         

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: