О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н   И  Е 

№ 170 / 17.3.2010 г.

17.03-2010 г., град Карнобат

       

           КАРНОБАТСКИЯТ  районен съд ,                                   ІІ състав

На   седемнадесети  март    две хиляди и  десета  година

В закрито заседание  в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                                                      

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА………………………….

гражданско дело №  910 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е  по реда  на чл. 232 ГПК.

         Производството по делото е образувано по повод молбата  от образувано по повод исковата молба от ******************,,  представляван от Изпълнителен директор  и Председател  на УС на ГФ Б. И.М., със съдебен адрес  *******************, адвокат П.Ч. против С.Р.Д. *** , с която желае съдът да постанови решение, с което да  заплати на *********  сумата от******* лв. , от които  *****  лв.  представляваща  изплатеното от *******  обезщетение , ликвидационни разходи на основание чл.  27, ал.3 ПУДГФ в размер на **** лв. , изчислена върху  изплатеното обезщетение , съгласно счетоводна  справка , и  мораторна лихва  в размер на ***** лв. , изчислена върху изплатеното  обезщетение  за периода  от *****г. – датата на изплащане на обезщетението  - до завеждане на исковата  молба , ведно със  законната лихва  до окончателното изплащане на сумата , с правно основание чл. 45 ЗЗДи чл. 91 от Закона за застраховането / отм./ , сега чл. 288, ал.1 от Кодекса  за застраховането.Представят доказателства.

 

С писмена молба  депозирана в деловодството на Карнобатски районен съд под вх.№ *******г. ищцовата страна- ***** ****,,  представляван от Изпълнителен директор  и Председател  на УС на ГФ Б. И. М. / изх.№ *******г./заявява, че оттегля  исковата молба срещу  ответника С.Р.Д. с ЕГН  ********** , тъй  като лицето  изцяло изплати  задължението  си на *****г..

 

Съдът счита,  че съгласно чл.232 ГПК ищецът   може   да оттегли  молба си    до приключване  разглеждане на делото в съдебно  заседание  на 16.04-10г..

    Съдът  счита, че  след като  писменото изявление  от ищцовата страна , последен десезира съда  от разглеждане на  същата искова молба , което  е направено преди съдебно    заседание    , същото  изявление има  правна валидност  без да е необходимо съгласие на ответника    за това. Предвид горното , поради оттегляне на  исковата молба  , същата  молба  следва да бъде оставена без разглеждане , а производството по делото следва да бъде  прекратено.

Съдът счита, че  след като  ищцовата страна      изразява волята си , в случая на съда не остава друго, освен да констатира наличието на  законовата предпоставка  по чл. 232 ГПК и да прекрати  производството по делото.

        Мотивиран от горното, съдът

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

       ОСТАВЯ без разглеждане искова молба от ******,,  представляван от Изпълнителен директор  и Председател  на УС на ГФ Б. И. М., със съдебен адрес ************** адвокат П.Ч. против С.Р.Д. *** , с която желае съдът да постанови решение, с което да  заплати на ******* сумата от ***** лв. , от които  *****  лв.  представляваща  изплатеното от ******  обезщетение , ликвидационни разходи на основание чл.  27, ал.3 ПУДГФ в размер на ***** лв. , изчислена върху  изплатеното обезщетение , съгласно счетоводна  справка , и  мораторна лихва  в размер на ***** лв. , изчислена върху изплатеното  обезщетение  за периода  от*****г. – датата на изплащане на обезщетението  - до завеждане на исковата  молба , ведно със  законната лихва  до окончателното изплащане на сумата , с правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 91 от Закона за застраховането / отм./ , сега чл. 288, ал.1 от Кодекса  за застраховането, по повод на която образувано   гр.дело № ****/ *****г. на КРС, поради оттеглянето й.

 

         ПРЕКРАТЯВА  производство по  гр.дело № *** /*****г. по описа на Карнобатски районен съд , на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на иска .

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба  пред Бургаския окръжен съд в  седмодневен срок от получаване на съобщението от  молителя , че е изготвено.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: