Р Е Ш Е Н И Е

№ 38 / 17.3.2010 г.                         

                                17. 03 - 2010 година,град Карнобат

 

                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                      ІІ състав

На   двадесет и шести  февруари две хиляди  и  десета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА К.

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.   

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията К. ***  по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :

       Предявената молба е за развод  и е с правно основание чл. 50 от СК.

       Производството по делото е образувано по повод молбата  от молбата от Д.С.К. със съдебен адрес  за призоваване ******* , с постоянен адрес  *****  и  Г.К.К. ***  за развод  по взаимно  съгласие и желанието им е сериозно и непоколебимо , като последиците от развода са уредили  с  писмено споразумение , по реда на чл. 50 и  сл. от СК.Твърдят , че децата им  са навършили пълноление – К. Г. К. , роден на ****г. , Т. Г. К. , роден на  ****г. и М. Г. К., родена на *****г..Молят съдът да прекрати брака им чрез развод   по взаимно съгласие , като утвърди постигнатото между тях споразумение.

        В съдебно заседание молбата се поддържа   от молителите лично и чрез пълномощника  на  първата молителка  - адвокат С.М. Д.  Адвокатска колегия ********* *.

          След преценка на събраните по делото  доказателства, съдът от фактическата страна , намира за установено следното : Молителите Д.С.К. с ЕГН  **********  със съдебен адрес  за призоваване *******************, с постоянен адрес ********************  и Г.К.К. с ЕГН ********** *** са съпрузи, сключили  граждански брак  на *******г. с акт №****  на *****г. в Община ******* , който е  първи и за двамата. От брака си съпрузите имат родени деца : К. Г. К. , роден на *****г. , Т. Г. К. , роден на  *****г. и М. Г. К., родена на ****г.-дубликати от удостоверения за раждане от *****г.  на Община***** –три броя , приети по делото.Молителите твърдят, че  са постигнали сериозно и непоколебимо  взаимно съгласие за прекратяването на брака, което подробно изложили в представеното с молбата споразумение от ****г. , по смисъла на чл.51 от СК.

Съпрузите Д.С.К. и  Г.К.К.  представят споразумение от  ****г., допълнено в съдебно заседание на  ****г. ,  с което твърдят, че  уреждат последиците от  развода, както следва :

1.С настоящото споразумение , страните при сериозно и непоколебимо взаимно  съгласие уреждат отношенията си във връзка с прекратяване чрез развод  на сключения между тях граждански брак на *******г. в гр.Карнобат , без съдът да издирва  мотивите им за прекратяване на брака.

2.През време на брака има родени три деца , но те са навършили пълнолетие и не  живеят при родителите си.Поради това не е предмет  на настоящото споразумение  уреждането на местоживеенето на децата , упражняването на родителските права , личните отношения  и издръжката на децата.

3.Относно ползването на семейното жилище , придобито по време на брака , съпрузите  заявяват , че до  момента на фактическата си раздяла са живеели в общата им къща  с дворно място  с адрес – ******** , която е служила за тяхно  семейно жилище.То ще се ползува  от съпруга- Г.К.К..

4.След прекратяване на граждански брак  чрез развод , съпрузите не си дължат  един на друг  издръжка.

5.Съпрузите заявяват, че  извън съдебно са си поделили  притежаваните от тях  движими вещи , придобити през време на граждански брак  и не притежават  други недвижими имоти  и МПС , които да  представляват  съпружеска имуществена общност, както и  притежават банкови влогове .

6.Относно фамилното име на съпругата-След  прекратяване на граждански брак  съпругата ще продължи да носи фамилното име вписано  след брака- К..

 

      С оглед  гореизложеното ,съдът  приема, че представеното споразумение от*****г., допълнено в съдебно заседание на *****г.   не противоречи на закона и морала и следва да бъде  утвърдено, а бракът между молителите следва да бъде прекратен на основание чл. 50 от Семеен кодекс.

     Мотивиран от горното, съдът

 

                                    Р   Е  Ш  И  :

 

     ПРЕКРАТЯВА граждански брак , сключен  на *****г. с акт № *****  на ****г. в Община ***********  между Д.С.К. с ЕГН  ********** със съдебен адрес  за призоваване ***********, с постоянен адрес ************   и Г.К.К. с ЕГН ********** ***  като ДОПУСКА  развода поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да издирва  мотивите им за прекратяване на брака  – на основание чл. 50 от Семеен кодекс.

     УТВЪРЖДАВА постигнатото  на ******г. допълнено в съдебно заседание на  ******г.  между молителите Д.С.К. и Г.К.К. споразумение , а именно :  с което твърдят, че  уреждат последиците от  развода, както следва :

1.С настоящото споразумение , страните при сериозно и непоколебимо взаимно  съгласие уреждат отношенията си във връзка с прекратяване чрез развод  на сключения между тях граждански брак на *****г. в***** , без съдът да издирва  мотивите им за прекратяване на брака.

2.През време на брака има родени три деца , но те са навършили пълнолетие и не  живеят при родителите си.Поради това не е предмет  на настоящото споразумение  уреждането на местоживеенето на децата , упражняването на родителските права , личните отношения  и издръжката на децата.

3.Относно ползването на семейното жилище , придобито по време на брака , съпрузите  заявяват , че до  момента на фактическата си раздяла са живеели в общата им къща  с дворно място  с адрес – ******** , която е служила за тяхно  семейно жилище.То ще се ползува  от съпруга- Г.К.К..

4.След прекратяване на граждански брак  чрез развод , съпрузите не си дължат  един на друг  издръжка.

5.Съпрузите заявяват, че  извънсъдебно са си поделили  притежаваните от тях  движими вещи , придобити през време на граждански брак  и не притежават  други недвижими имоти  и МПС , които да  представляват  съпружеска имуществена общност, както и  притежават банкови влогове .

6.Относно фамилното име на съпругата-След  прекратяване на граждански брак  съпругата ще продължи да носи фамилното име вписано  след брака- К..

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ  :