Р Е Ш Е Н И Е

 

  39 / 17.3.2010г. година                        град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На десети март две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер..........736....по описа за............2009…...............година

         Производството по настоящото дело е образувано по повод подадената искова молба  от Б.П. П. Ф. ЕАД гр. С. с която същото търговско дружество е предявило срещу А.Т.К. *** установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК във връзка с чл. 240 от ЗЗД и акцесорен иск за лихви по чл. 86 от ЗЗД .Със същият иск ищцовото горепосочено търговско дружество моли съда да приеме за установено по отношение на ответника А.Т.К. , че същият му дължи парична сума в размер на 310, 20 лв. дължими се по договор за кредит за покупка на стоки , както и съответно обезщетение за забава  върху същата главница в размер на 62, 58 лв. дължимо се за периода от 15.11.2007 година до 21май 2009 година , както и законната лихва върху горепосочената главница от 310, 20 лв. начиная от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на горепосочените суми , като ищцовото дружество претендира и да му бъдат присъдени и направените от него съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК. 

В съдебно заседание въпреки редовното му призоваване ищцовото търговско дружество не изпраща негов законен или процесуален представител за да го представлява , но същото изплаща молба в която то заявява, че поддържа исковата молба и съответно предявените с нея претенции и моли съда да ги уважи изцяло като напълно основателни . Със същата молба ищцовото дружество моли съда да постанови неприсъствено решение по смисъла на чл. 238 от ГПК срещу ответника А.Т.К. , но съдът е отхвърлил това искане като неоснователно тъй като не са налице основанията за постановяването му , поради факта , че същият ответник се явява в съдебно заседание . 

Ответника А.Т.К. в преклузивния срок по чл. 131 ал.1 от ГПК не е подал отговор по исковата молба с която са предявени горепосочените установителни искове / главен и акцесорен за мораторни лихви / срещу него , но същият редовно призован се явява в съдебно заседание и заявява категорично , че признава като основателни предявените срещу него искове и моли съда да ги уважи като такива изцяло.

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното :

Видно от приложените като доказателства по настоящото дело писмени доказателства , а именно : договор за покупка на стоки или услуги с номер CREX – 01425641 от дата 16.2.2007 година , декларация от А.Т.К. , ксерокопие от личната карта на ответника А.Т.К., протокол за продажба CRED – 01425641, становище за попълнен договор , регистър относно сключеният трудов договор от ответника А.К. и удостоверение за актуално състояние на ищцовото дружество е че ищцовото търговско дружество Б.П. П. Ф. ЕАД гр. С. на 16.2.2007 година е сключило договор за покупка на стоки или услуги с номер CREX – 01425641 с ответника А.Т.К. по силата на който в качеството на Кредитор е отпуснала на кредитополучателя Андонов кредит в размер на 600 лв. за покупката на избрана от кредитополучателя стока- компютър марка ALTEC  модел 25614, като кредитополучателя А.К. по силата на същия този договор се е съгласил кредитора посочен по- горе да изплати отпуснатия му кредит пряко на продавача на стоката – ЕТ Зена – Евгени Митев , като е приел , че това извършено плащане съставлява цялостно изпълнение на задълженията на кредитора  Б.П. П. Ф. ЕАД гр. С. по същия договор , а кредитополучателя К.  като е приел , че горното извършено от кредитора му плащане на горепосочения ЕТ за негова сметка *** горепосочената сума на 12 броя месечни погасителни вноски всяка една от които е в размер на 62,04 лв. по посочения погасителен план в същия договор , като същите месечни вноски  съставляват изплащане на главницата от 600 лв. по кредита, както и покриване на разноските на кредитора  по подготовка и обслужване на кредита и също изплащане на   надбавка съставляваща печалбата на кредитора , като плащанията на същите ответникът е следвало да извършва до 15- то число на съответния месец.Тука следва да се спомене , че кредитора Б.П. П. Ф. ЕАД гр. С. е изпълнил горепосоченото си задължение по процесния горепосочен договор, като е изплатил горепосочената сума на горепосочения ЕТ , а последният  е предал на ответника закупената от него стока , като по този начин ищцовото търговско дружество е станало напълно изправна страна по договора . Затова в тежест на ответника К. е възникнало задължението да погаси кредита си като плаща същия по горепосочения начин, но последният е заплатил няколко месечни вноски като е преустановил плащането на същите на 15.10.2007 година , когато е настъпил падежът на първата неплатена вноска . По този начин ответникът А.К. към горепосочената дата е изплатил общата сума по кредита в размер на 434, 28 лв.. По силата на чл. 3 от същия договор кредитополучателя А.К. се е задължил, че при забава на плащането на една или повече месечни вноски , вземането на кредитора става предсрочно изискуемо в пълния му размер , като това е станало с просрочването на първата месечна вноска – в случая на 15.10.2007 година и от тогава въпреки предсрочната изискуемост на кредита в пълния му размер , ответникът продължава виновно и до днес да не изпълнява задълженията си по горепосочения договор за кредит.Ответникът признава задълженията си към ищцовото търговско дружество тъй като за него е останало задължението да погаси остатъка от кредита си в размер на общата сума от 310, 20 лв. представляваща главница в размер на 280, 22 лв. и печалба в размер на 29, 98 лв. , като същият дължи и обезщетение за забава / мораторна лихва / върху непогасената главница посочена по-горе  в размер на 62, 58 лв. дължима се за периода от 15.11.2007 година до 21.05.2009 година , както и законната лихва . Затова и ищцовото търговско дружество с подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за горепосочените суми  е инициирало нарочно заповедно производство , като по този начин по това заявление  е образувано ч.гр.д. № 459 / 2009 г. по описа на КРС по което последният съд е издал заповед № 311 от 14.7.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК . С нея КРС е разпоредил  ответникът А.Т.К.  да заплати на кредитора Б.П. П. Ф.  ЕАД гр. С. дължимите се от същия суми посочени по- горе , както и сумата от 125 лв. представляваща направени по делото съдебни разноски. Възползвайки се от правата си ответникът е възразил против така издадената срещу него горепосочена заповед за изпълнение на парично задължение и съдът с нарочно разпореждане № 2587 от 3.9.2009 г. по същото ч.гр.д. № 459 / 2009 г. по описа на КРС е указал на кредитора на основание чл. 415 ал.1 от ГПК , че може да предяви настоящия установителен иск срещу ответника , което с настоящата си искова молба ищецът Б.П. П. Ф.  ЕАД гр. С. е сторил. Тъй като ответника признава изцяло горепосоченият главен и акцесорни искове , то те следва да бъдат уважени изцяло така както са предявени , като ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца и сумата от 25 лв. представляваща направените от него съдебни разноски по настоящото дело.

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

 

Р    Е    Ш    И  :

 

          ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Т.К.  с ЕГН ********** *** , че същият дължи на Б.П. П. Ф.  ЕАД със седалище и адрес на управление  град С. община Младост ж.к. Младост 4 , Бизнес парк С. , сграда 14 , със съдебен адрес на същото дружество – адв. Г.Д.К. *** сумите както следва : общата сума от 310, 20 лв. включваща сумите от 280, 22 лв. главница и сумата от 29, 98 лв. представляваща печалбата на дружеството, както и обезщетение за забава / мораторна лихва / в размер на сумата от 62, 58 лв. дължима се за периода от 15.11.2007 г. до 21.5.2009 година , както и законната лихва върху главницата от 280, 22 лв. начиная от 10.7.2009 г. до окончателното изплащане на горепосочените суми.

         ОСЪЖДА   А.Т.К.  с ЕГН ********** *** да заплати на Б.П. П. Ф.  ЕАД със седалище и адрес на управление  град С. община Младост ж.к. Младост 4 , Бизнес парк С. , сграда 14 , със съдебен адрес на същото дружество – адв. Г.Д.К. *** сумата от 25 лв. представляваща направените по делото съдебни разноски .

РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА пред Бургаския окръжен съд в 14- дневен срок, считано от съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: