Р Е Ш Е Н И Е

  23 / 5.3.2010г.                  град Карнобат

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       VІ състав

На двадесет и пети януари                                          2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Грънчев

АНХ дело № 371 по описа за 2009 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.С.Н., ЕГН-**********-ликвидатор на ЗКПУ „Житница” с.Драгово против наказателно постановление № 19235-О-0200213/26.05.2009 г. на директора на дирекция “Обслужване” при ТД на НАП - Бургас, с което на ЗКПУ “Житница”, ЕИК 812160045, със седалище и адрес на управление с.Драгово, общ.Карнобат, представлявана от Д.С.Н. на основание разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Във въззивната жалба се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна. 

Процесуалният представител на административнонаказващия орган, оспорва жалбата, счита, че наказателното постановление е законосъобразно и издадено при спазване разпоредбите на ЗАНН и следва да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима и разгледана по същество е основателна.

        Съдът след преценка на доказателствата по делото намира, че е допуснато съществено процесуално нарушение при съставяне на акта за административно нарушение и издаването на наказателното постановление, изразяващо се в следното: Актът за установяване на административно нарушение серия АА № 0200213/23.07.2007 г. е връчен на 22.04.2009 година на лицето К.Е. Н., бивш председател на ЗКПУ „Житница” с.Драгово. по делото е представено решение № 1/13.02.2007 г. по ф.д. № 6800/1993 г. на Бургаския окръжен съд, от което е видно, че К. Е. Н. е освободен като председател на кооперацията от същата дата и от този момент кооперацията няма избрано лице, което да я представлява. В тази насока са и представените писмени доказателства: удостоверение за актуално състояние на кооперацията, издадено на 16.05.2009 година и удостоверение – регистър Булстат на Агенцията по вписванията, издадено на 08.05.2009 година. Към датата на издаване на акта и към датата на връчването му лицето К. Е. Н. не е имал качеството на председател на кооперацията. Същият няма представителна власт да приема документи и с подписа си да ангажира по какъвто и да е било начин ЗКПУ „Житница” с. Драгово. Допуснатото нарушение е съществено по смисъла на ЗАНН, тъй като актът не е връчен на оправомощен представител на юридическото лице. Този порок в хода на административнонаказателното производство ограничава правото на защита на кооперацията. Процесуалното нарушение не може да бъде санирано в настоящия процес, поради което и съдът намира, че не следва да разглежда спора по същество, а наказателното постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно, поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на ЗАНН.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление 19235-О-0200213/26.05.2009 г. на директора на дирекция “Обслужване” при ТД на НАП - Бургас, с което на ЗКПУ “Житница”, ЕИК 812160045, със седалище и адрес на управление с.Драгово, общ.Карнобат, представлявана от Д.С.Н. на основание разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

НАСТОЯЩОТО решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: