О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н   И  Е 

№ 124 / 5.3.2010 г.

05.03-2010 г., град Карнобат

       

           КАРНОБАТСКИЯТ  районен съд ,                                   ІІ състав

На   пети  март    две хиляди и  десета  година

В закрито заседание  в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                                                      

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА………………………….

гражданско дело №  130 по описа за 2010 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е  по реда  на чл. 232 ГПК.

         Производството по делото е образувано по повод молбата  от Г.Б.А. с ЕГН **********, действащ със съгласието на  своята майка и законна представителка Ж.П.Д. –М. ***, с която моли  съдът да му разреши да изтегли  сумата в размер  на *********** евро   от  влог в  *** ****** ****  клон  ******* и да закрие същата   влоговата си сметка.***, че  сумата  му е необходима  за заплащане на  разходи по подготовката за  кандидат-студентски изпити , вкл. и заплащане на възнаграждения на преподаватели, посещение на специализирани курсове и др..В подкрепа на молбата представя доказателства.

 С писмена молба вх.№ *** ******г. ,  подадена разгреждане на делото в закрито заседание на  **********г. молителят Г.Б.А. с ЕГН **********, действащ със съгласието на  своята майка и законна представителка Ж.П.Д. –М. ***, че оттеглят  направеното искане за даване  разрешение за теглене на парични средства от собствена сметка ***о по настоящото дело.

Съдът счита,  че съгласно чл.232 ГПК молителят  може   да оттегли  молба си    до приключване  разглеждане на делото в закрито  заседание  на  *******г..Ако  молителят  предяви отново  същата молба , той ще може  да  използва събрраните доказателства в новото дело само,  ако за тяхното  повторно  събиране  има трудно преодолима пречка.

    Съдът  счита, че  след като  писменото изявление  от молителят , действащ със съгласието на своята майка , последен десезира съда  от разглеждане на  същата молба , което  е направено преди закрито   заседание  , а в случая в срока за становище на заитерисованата страна  , същото  изявление има  правна валидност  без да е необходимо съгласие  и становище на  Д”****” ******   за това. Предвид горното , поради оттегляне на молбата  , същата  молба  следва да бъде оставена без разглеждане , а производството по делото следва да бъде  прекратено.

Съдът счита, че  след като  молителят     изразява волята си , в случая на съда не остава друго, освен да констатира наличието на  законовата предпоставка  по чл. 232 ГПК и да прекрати  производството по делото.

        Мотивиран от горното, съдът

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

       ОСТАВЯ без разглеждане  молба вх.№ *** ********г.  от Г.Б.А. с ЕГН **********, действащ със съгласието на  своята майка и законна представителка Ж.П.Д. –М. ***, с която моли  съдът да му разреши да изтегли  сумата в размер  на  ****** евро /*** *********/    от  влог в “**** ******** клон  ******* и да закрие същата   влоговата си сметка ***.дело № ****/ *****г. на КРС, поради оттеглянето й.

 

         ПРЕКРАТЯВА  производство по Частно гр.дело № **** /****г. по описа на Карнобатски районен съд , на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на молбата .

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба  пред Бургаския окръжен съд в  седмодневен срок от получаване на съобщението от  молителя , че е изготвено.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: