РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 24.02.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 74/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Х.К.К.
А.И.Х. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ  Споразумение от 24.02.2010г.
А.И.Х.
За престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК на обвиняемия А.И.Х. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ с периодичност 2 /два/ пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; безвъзмезден труд полза на обществото 250 часа за 1 /една/ година.
На основание чл.343г от НК се постановява и лишаване от правоуправление за срок от една година, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред със заповед №1402/07.12.2009г. на Началника на РПУ Карнобат от възможността да упражнява това си право, считано от 06. 12. 2009 година.