Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 17 / 19.2.2010г.

19.02.2010 година                        град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На осемнадесети февруари две хиляди и десета  година....................................

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.……...........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.......643........по описа за............2008..................година

Ищецът по настоящото дело Р.М.А. *** с настоящата си искова молба е предявило срещу ответната страна  О.А. *** иск с правно основание чл. 240 от ЗЗД с който моли съда да постанови решение с което  да осъди ответника О.А.А.  да му заплати сумата от 200 лв.  представляваща получен от последния паричен заем в началото на месец януари 2009 година , ведно със законната лихва върху същата сума . Същият ищец  Р.М.А. претендира да му бъдат присъдени и направените от него съдебни разноски по настоящото дело .

В исковата си молба ищецът по настоящото дело Р.М.А. *** твърди чрез процесуалният си представител  , че  през месец януари 2009 година  при него дошъл ответника по делото О.А.А. и му поискал да му даде в заем пари защото му трябвали , като ищецът Р.А. му дал сумата от  200 лв. в заем на ответника А. , като същият се задължил като обещал да му я върне  през месец февруари 2009 година , но въпреки, че горепосочения срок изтекъл отдавна и въпреки многократните поисквания от ищеца ответника да му върне горепосочената процесна сума последният започнал да го избягва и до настоящия момент не е заплатил процесната горепосочена сума . Затова ищцовата страна моли с настоящата искова молба съдът да постанови решение с което ответната страна да бъде осъдена да  й заплати сумата от 200 лв. ,  представляваща предадени му парични средства  съгласно сключен между тях договор за заем , ведно с законната лихва върху горепосочената главница от 200 лв., начиная от 11.09.2009 година до окончателното й изплащане , както и ответната страна да бъде осъдена да й заплати направените от нея съдебни разноски по настоящото дело.        

В съдебно заседание ищцовата страна чрез процесуалният си представител поддържа така предявения от нея иск , като моли съда да го уважи изцяло така както е предявен , като моли съда понеже твърди, че в случая са налице предпоставките визирани в хипотезата на чл. 238 и чл. 239 от ГПК , настоящия съд да постанови неприсъствено съдебно решение по настоящия правен спор . Съдът в съдебно заседание  е разгледал това искане на ищцовата страна за постановяване на исканото от нея неприсъствено решение  , като е счел , че наистина са налице предпоставките за постановяването на такова съдебно решение по смисъла на чл. 238 и чл. 239 от ГПК за което е изложил и своите мотиви , като е постановил , че ще се произнесе с неприсъствено съдебно решение по настоящото дело.

Ответната страна , редовно призована , не се явява в съдебно заседание  неин законен или процесуален представител , като същата по този начин не взема становище по така предявения срещу нея иск нито в срока за отговор по исковата молба , нито в съдебно заседание. 

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено  от фактическа и правна страна следното : Производството по настоящото дело е образувано по повод подадената искова молба от Р.М.А. *** с  която същият е предявил срещу ответната страна  О.А. *** иск с правно основание чл. 240 от ЗЗД с който моли съда да постанови решение с което  да осъди ответника О.А.А.  да му заплати сумата от 200 лв.  представляваща получен от последния паричен заем в началото на месец януари 2009 година , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от датата на предявяването на настоящия иск в КРС – 11.09.2009 година , до окончателното й изплащане , както и претендира осъждането на ответната страна да му заплати всички направени по делото съдебни разноски.

В случая съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответната страна по чл. 238 ал.1 от ГПК и чл. 239 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК , тъй като ответната страна О.А. *** не е представила в указания й 1- месечен преклузивен срок отговор на исковата молба въпреки, че съдът й е указал последиците от неподаването на същия отговор , не се е явил неин представител в първото съдебно заседание и същата не е направила изрично искане  за разглеждането на делото в нейно отсъствие , като ищцовата страна е поискала чрез упълномощения от нея процесуален представител постановяване на неприсъствено решение по настоящото дело срещу ответната страна  и настоящия съд е указал на страните по делото  последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа  и от неявяването им в съдебно заседание , като съдът освен това  е счел , че предявеният от ищцовата страна иск  е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените с нея доказателства. Затова и на основание чл. 238 ал.1 и  чл. 239 ал.1 от ГПК  съдът намира , че следва да се произнесе въз основа на направеното искане на ищцовата страна чрез нейният процесуален представител с неприсъствена решение по настоящото дело , което на основание чл. 239 ал.2 от ГПК не следва да се мотивира  по същество  , а е достатъчно както бе посочено по- горе от настоящия съд да се посочи  , че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено съдебно решение по настоящото дело.

От представените по делото с исковата молба писмени доказателства преписка вх. № М- 313 / 2009 година по описа на РУ на МВР гр. К. , както и от ангажираните от ищцовата страна гласни доказателства чрез разпита на разпитания в съдебно заседание свидетел  О. Р. Чауш  , съдът намира , че така предявения иск се явява напълно основателен и доказан изцяло по основание и размер и като такъв следва да бъде уважен изцяло , като на основание чл. 78 ал.1 от ГПК ответната страна   О.А. *** следва да бъде осъдена да заплати на  ищцовата такава – Р.М.А. сумата от 100 лв. представляваща направените от нея съдебни разноски по настоящото дело.

 

Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

                          

Р     Е     Ш     И:

 

 

ОСЪЖДА О.А. *** да заплати на   Р.М.А. с ЕГН ********** *** , същия със съдебен адрес и пълномощник  адв. Д.В.  БАК с адрес на адвокатската й кантора – гр. К., , сумата от 200 лв. представляваща дадени му в заем парични средства въз основа на сключен между тях договор за заем през месец януари 2009 година , ведно със законната лихва  върху главницата от 200 лв. посочена по- горе , начиная от 11.09.2009 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 100 лв. представляваща направените от    Р.М.А. съдебни разноски по настоящото дело.

Настоящото съдебно решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: