Р Е Ш Е Н И Е

 

 № 1 / 12.1.2010г.                                                                  град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,          състав

На дванадесети януари две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар …………………В.Х...…….........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ….……….ГРЪНЧЕВ…….…….……

А Н Х дело номер................8.........по описа .............2010…................година

Производството е образувано по реда на чл. 4-7 УБДХ по внесения в съда акт за констатиране проява на дребно хулиганство от 11.01.2010г., съставен от И.П.П. *** срещу Я.Й.Н..

         В съдебно заседание нарушителят Я.Н. заявява, че не е извършил действията, описани в акта за констатиране проява на дребно хулиганство. Признава, че е употребил алкохол, влизал е в пререкание със свидетелката С... Заявява, че не си спомня всичко от случая. Твърди, че не е оказвал съпротива на полицейските служители.

Карнобатският районен съд като взе предвид обясненията на нарушителя, показанията на свидетелките И. и С., писмените сведения на свидетелите, приложените към делото докладни записки, намира за установено следното:

На 11.01.2010 година около 16.30 часа нарушителят Я.Н. ***. Влязъл в помещението на заведението. Седнал до една от масите и си поръчал уиски и безалкохолно. Повторил поръчката си няколко пъти. Вследствие на изпития алкохол нарушителят започнал да се държи предизвикателно и грубо към свидетелката И.-сервитьор в заведението. Опитал се да я хване за крака и за ръката. Настоявал да седне до него на масата. Свидетелката отказала и поискала да и бъде заплатена сметка***. Н. заявил, че ще плати, когато той пожелае, след което напсувал няколко пъти на майка свид. И.. Обидил я с думите „…курва, мастия, проститутка”. Заплашил я, че ще я качи в колата си и ще я изнасили. Отправил заплахи, че ще обърне всичко в заведението и ще изпочупи инвентара. В защита на своята приятелка свид. И. се застъпила, намиращата се в заведението свид. Д.С., която също казала на Н. да си плати сметка***. Нарушителят Н. напсувал свид.С. на майка и казал, че не е никаква за да му прави забележки.

Свидетелката И. преценила, че не може да се справи сама със ситуацията и уведомила дежурния на РУ на МВР Карнобат, който изпратил в заведението полицейските служители И.П. и Ж. Г.. При пристигането на полицаите, около 17.15 часа, нарушителят се държал грубо и непристойно с тях. Отказал да предаде документите си за проверка. Отказал да последва полицаите в полицейското управление, което наложило спрямо него да се употреби физическа сила и същият принудително да бъде изведен от заведението. При извеждането оказвал съпротива, като се дърпал и не желаел да напусне доброволно. Заедно с това той нарекъл полицаите „…пръдльовци, мухльовци, педерасти”. Псувал ги на майка, наричал ги „мръсни ченгета”. В присъствие на полицаите продължил да псува свид. И., да я нарича „курва”, блъскал по масите и крещял.

Нарушителят Н. бил изведен от заведението и отведен в МБАЛ Карнобат за преглед, където продължил да се държи непристойно. Ритал вратата на болничното заведение и оказвал съпротива, което отново наложило използване на физическа сила от страна на полицейските служители.

         Описаната фактическа обстановка се установява от обясненията на нарушителя, показанията на свидетелките И. и С., техните писмени сведения и обстоятелствата, изложени от полицейските служители Ж. Г.и И.П. в докладните записки, които са приложени към делото, като писмени доказателства.

Карнобатският районен съд счита, че с деянието си нарушителят Я.Н. е осъществил състава на чл. 1, ал. 2 УБДХ,  като на 11.01.2010 г. около 17.00 – 17.30 часа в заведение „Зодиак” гр. Карнобат, на публично място, в присъствието на други хора, извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на ругатни, псувни, неприлични изрази по отношение на свидетелките С.И. и Д.С.. Държал се оскърбително към свидетелките И. и С., както и към органи на властта – полицейски служители И.П. и Ж.Г.. Действията на Н. нарушили общественият ред и спокойствие и предизвикали намесата на органите на полицията. Извършеното от Н. не съставлява престъпление по чл. 325 от НК, поради своята по-ниска степен на обществена опасност.

         Мотивиран от горното и като взе предвид личността на нарушителя, който е осъждан за кражба на две години лишаване от свобода, което наказание е изтърпял два месеца преди настоящото деяние, обстоятелството, че хулиганските действия са били насочени към две от свидетелките, като са използвани особено цинични думи и изрази, както и обстоятелството, че вулгарното и цинично държание било насочено и към полицейски служители, изпълняващи функциите по охрана на обществения ред, съдът намира, че на нарушителя Н. следва да бъде наложено административно наказание по първата алтернатива, предвидена чл. 1, ал.1 от УБДХ, а именно – задържане в поделенията на МВР. Съдът счита, че срокът на задържане следва да бъде 10 дни предвид личността на нарушителя, оскърбителното отношение към четири лица, две от които служители на МВР, изпълняващи функции по охрана на обществения ред. Това наказание ще е съответно на извършеното нарушение и ще отговаря на целите на закона. 

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б.”а”, във връзка с чл. 1, ал. 1 от УБДХ, Карнобатският районен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

НАЛАГА на Я.Й.Н., ЕГН-**********,***  административно наказание – ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от ДЕСЕТ ДЕНОНОЩИЯ.

         РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

 

 

        

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: