О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 17 / 12.1.2010 г.

                                                 12.01-2010г.                        гр.Карнобат

 

    КАРНОБАТСКИЯТ районен съд,                                                    ІІ състав

На  дванадесети януари    две хиляди и десета година

В закрито заседание в следния състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА ………………………

гражданско дело № 735 по описа за 2009г. за да се произнесе, установи  следното:

     Производството е по реда на чл. 119, ал.3 ГПК.

     Производството по делото е образувано по повод исковата молба от  Н.Х.М. *** против  1.Р.А.К. *** , действащ  като  едноличен  търговец  “Р.К. “ , със седалище и адрес на управление  гр.С. З. и 2. Р.А.К.  , действащ за себе си  , от гр.К. , с която желае съдът да постанови решение, с което да осъди Р.А.К. ***, действащ  катоЕТ “Р.К. “ със седалище и адрес на управление гр.С..З.  сумата от  2207,00 лв. , представляваща  неплатеното му  овче мляко , което предал на него през 2006г.  в пункта в с.С. , ведно с лихва  за закъснение , начинаяот  01.09-2006г. до подаването на исковата молба  в съда, в размер на 975,85 лв.  и законната лихва от датата на подаване на исковата молба  в  съда до окончателното изплащане на сумата.Претендира на разноски по делото.

При условията на евентуалност  , ако  съдът  не уважи  този иск против  ЕТ “Р.К. “  моли съдът да осъди Р.А.К. *** да  му заплати  сумата от 2207 лв. , представляваща неплатеното му овче мляко , което предал през 2006г.  в пунктав с.С. , ведно с лихвата за закъснение , начиная от 01.09-2009г.  до подаването на исковата молба в съда в размер на 975, 85  лв. и законната лихва  от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата .Претендира на разноски по делото.

 

 Видно по делото,  че в законния срок  ответникът  Р.А.К. с ЕГН  ********** ***  **** ****  ***  ****** лично и като собственик на ЕТ “Р.К.  със седалище и адрес на управление ****************** , рег. с решение по ф. Дело № 1565 / 1993г. , рег. 3, том 16, стр. 122 , парт. 61 по описа на Окръжен съд – С. З. с ЕИК  *****  представя писмен отговор на исковата молба , с който отговор  ответникът прави възражение  за неподсъдност , като твърди, че  искът допустим .Представя удостоверение за актуално състояние , издадено от С.  окръжен съд  ,   че  едноличен  търговец Р.К.  е регистриран  със седалище и адрес на управление гр.с. З. , ***, ****, както и представя и копие от личната карта  на  същият ответник Р.А.К.  който е с постоянен адрес *** ***********  и предвид  представените с отговора  писмени доказателства за  постоянния адрес на физическото лице и седалището на  едноличен търговец ,  прави възражение  за липса на местна  подсъдност на делото на Карнобатски районен съд.Представя писмени доказателства и становище по иска.

 

Съдът счита, че след като в срока за отговор  на исковата молба  ответникът  като физическо лице и в качеството си на едноличен търговец прави  възражение за неподсъдност на настоящото дело , съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 119, ал. 3 ГПК , на съда не остава друго , освен да констатира наличието на законовата предпоставка и да прекрати производствата по настоящото дело и да изпрати същото по подсъдност – на районен съд – гр.С. З. .

       Мотивиран от горното, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

       НА ОСНОВАНИЕ  чл. 119, ал.3 ГПК ПРЕКРАТЯВА  производство по гр. дело №  735 по описа за 2009 година на Карнобатски районен съд.

       Определението  може да се обжалва  с частна жалба в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

       След влизане в  законна сила на настоящото определение , делото да се изпрати  на районен съд – гр.С. З. , по подсъдност.

 

        

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: