П Р О Т О К О Л

 

22.12.2009 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д , V І    състав

На двадесет и втори декември две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

       Съдебни заседатели: 1. ……………………..

                               2. ……………………..

 

Секретар ……………………В.Х.….........................................

Прокурор.................................Г.Д...…..........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ..ГРЪНЧЕВ.......…………..

Наказателно общ характер дело номер 508 по описа за 2009 година ………….

На именното повикване в ...................13.45…………….................часа се явиха:

         Обвиняемият А.А.П. редовно призован се явява лично и с адв. Л.Т., служебен защитник.

За Районна Прокуратура се явява прокурорът Д.

         ПРОКУРОРЪТ  Д.- Да се даде ход на делото.

         АДВ. Т. - Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А.П.-желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Л.Т.. Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на обвиняемия:

А.А.П., с ЕГН **********, ***

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Т.- няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ П. - няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ Д.- Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ.Т. -  Г-н председател на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         ОБВИНЯЕМИЯТ А.А.П. - Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: Г.Д.– Прокурор  при Районна прокуратура гр. Карнобат;

ОБВИНЯЕМ:  А.А.П., с ЕГН **********, ***

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ Л.Т., вписана в Адвокатска колегия – гр.Бургас, със служебен адрес–***.

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 – чл. 384 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият А.А.П. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, а именно:

През периода 05.08.2009 година – 17.09.2009 година в град Карнобат, Бургаска област, без надлежно разрешително придобил и държал в дома си в град Карнобат, на улица Гоце Делчев 58, високо рискови наркотични вещества – 35, 713 грама хашиш / коноп, марихуана / със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 40 %.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на обвиняемия  А.А.П. се определя на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ДЕВЕТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

4. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното в т.3 наказание се отлага за срок от ТРИ  ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.

5. На основание чл. 67, ал. 1 от НК възпитателната работа с обвиняемия А.А.П. ***.

6. Разноските по делото –54. 00 лева, които ще бъдат изплатени от обвиняемия в 14 дневен срок от подписване на споразумението.

7. Веществени доказателства – 35,113 грама хашиш /коноп, марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 40 % останали след извършване на експертизата на основание чл.354а, ал.6 от НК се отнемат в полза на държавата.

8. Имуществени вреди  - няма.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1.     ПРОКУРОР  Г.Д.–___________________________

 

 

 

2. СЛ.ЗАЩИТНИК на обвиняемия –

                                 адв. Л.Т. - ____________________

 

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ А.А.П. -___________________

                          

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият А.А.П. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, а именно:

През периода 05.08.2009 година – 17.09.2009 година в град Карнобат, Бургаска област, без надлежно разрешително придобил и държал в дома си в град Карнобат, на улица Гоце Делчев 58, високо рискови наркотични вещества – 35, 713 грама хашиш /коноп, марихуана/ със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 40 %.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на обвиняемия  А.А.П. се определя на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ДЕВЕТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

4. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното в т.3 наказание се отлага за срок от ТРИ  ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.

5. На основание чл. 67, ал. 1 от НК възпитателната работа с обвиняемия А.А.П. ***.

6. Разноските по делото –54. 00 лева, които ще бъдат изплатени от обвиняемия в 14 дневен срок от подписване на споразумението.

7. Веществени доказателства – 35,113 грама хашиш / коноп, марихуана /, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 40 % останали след извършване на експертизата на основание чл.354а, ал.6 от НК се отнемат в полза на държавата.

8. Имуществени вреди  - няма.

         НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОСЪЖДА обвиняемия А.А.П., ЕГН **********,***, настоящ адрес *** да заплати направените по делото разноски в размер на 54.00 лева, която сума да се приведе по сметка *** ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка***.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 508/2009 година по описа на КРС в частта, с която се одобрява споразумението между обвиняемия А.А.П. ***.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.00 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се

произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото –35,113 грама хашиш /коноп, марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол–2, 40 %,  принадлежащи на обвиняемия и предмет на умишленото престъпление, притежаването на които е забранено, поради което

         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

На основание чл.53, ал.2, б.“а” от НК отнема в полза на държавата вещите принадлежащи на обвиняемия и предмет на умишленото престъпление, притежаването на които е забранено, а именно–35,113 грама хашиш /коноп, марихуана/, със съдържание на тетрахидроканабинол – 2,40 %.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

         След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници”.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

След като постанови определенията си, с които се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство и въпроса за веществените доказателства съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия А.А.П., ЕГН **********,***, и настоящ адрес *** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

        

СЕКРЕТАР:                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: