Р Е Ш Е Н И Е

№ 157 / 22.12.2009г.              град Карнобат

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На  шестнадесети декември 2009 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

АНХД № 449 по описа за 2009 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по повод жалба на Т.К.Т., ЕГН-**********,*** гора 12 против наказателно постановление № 1159/19.10.2009 година на Началника на РУ на МВР Карнобат за нарушения, както следва: на чл.25, ал.2-предложение „първо” от ЗДвП; на чл.100, ал.1, т.1- предложение „второ” от ЗДвП. На основание чл.180, ал.1, т.1- предложение „девето” от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева; на основание чл.183, ал.1, т.1 –предложение „второ” от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева и на основание Наредба І-1959 на МВР са отнети 9 контролни точки. Със същата жалба жалбоподателят обжалва и наказателно постановление № 1160/19.10.2009 година на Началника на РУ на МВР Карнобат за нарушение на чл.259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането. На основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането му е наложена глоба в размер на 400.00 лева.

Жалбоподателят редовно призован не се явява в съдебно заседание.

Защитата на жалбоподателя пледира наказателните постановления да бъдат отменени, алтернативно изменени, като бъде намален размера на глобата.

РУ на МВР Карнобат редовно уведомени не изпращат представител.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът установи от фактическа и правна страна следното:

На 26.09.2009 година жалбоподателят управлявал лек автомобил марка „ВАЗ 2105” с ДК № А 82 48 ВМ в град Карнобат. Същият предприема маневра за преминаване в съседна пътна лента, като не пропуска движещия се направо в същата пътна лента лек автомобил марка „Рено” с рег. № А 09 77 КР и го блъска странично. Причинени са материални щети. Жалбоподателят не представя контролен талон, за което е издаден акт № 1159/26.09.2009 година. На основание акта е издадено и обжалваното наказателно постановление № 1159/19.10.2009 година.

За изясняване на фактическата обстановка по делото бяха разпитани свидетелят Н.-актосъставител и свидетелите З. и Д., които са потърпевши от ПТП. Свидетелят Н. заявява, че жалбоподателят е допуснал нарушение на разпоредбите на ЗДвП, тъй като е причинил ПТП и не е управлявал автомобила със скорост, съобразена с пътната настилка. С показанията си свид.З. и свид. Д. по-скоро целят да оневинят жалбоподателя, като показанията им не водят до изясняване на фактическата обстановка по делото.

Съдът като взема предвид и съобрази разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, като се съобрази със здравословното състояние на жалбоподателя и размера на получаваната от него пенсия намира, че наказателното постановление № 1159/19.10.2009 година следва да бъде изменено, като бъде намален размера на глобата по чл.180, ал.1, т.1- предложение „девето” от ЗДвП от 100 лева на 50 лева, а в останалата му част наказателното постановление да бъде потвърдено.

По отношение на наказателно постановление № 1160/19.10.2009 година съдът намира, че същото следва да бъде отменено изцяло, поради нарушение на процесуалните правила, поради следните съображения: На жалбоподателя е съставен акт № 1160/26.09.2009 г., за това, че не е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2009 година, с което е нарушил разпоредбата на чл.249, т.1 от КЗ. А в издаденото на основание акта наказателно постановление е описано, че същият е нарушил разпоредбата на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ. По този начин се нарушава правото на защита на жалбоподателя като същият не знае по кое нарушение да организира защитата си. Нарушението е съществено по смисъла на ЗАНН и не може да бъде санирано в настоящия процес, поради което наказателно постановление № 1160/19.10.2009 година следва да бъде отменено изцяло.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :     

 

 ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1159/19.10.2009 година на Началника на РУ на МВР Карнобат, с което на Т.К.Т., ЕГН-**********,*** гора 12 за нарушения, както следва: на чл.25, ал.2-предложение „първо” от ЗДвП и на основание чл.180, ал.1, т.1- предложение „девето” от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева, като намаля размера на глобата от 100 на 50 лева, като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част за нарушението по чл.100, ал.1, т.1- предложение „второ” от ЗДвП, с което на основание чл.183, ал.1, т.1 –предложение „второ” от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 10 лева и на основание Наредба І-1959 на МВР са отнети 9 контролни точки.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1160/19.10.2009 година на Началника на РУ на МВР Карнобат, с което на Т.К.Т., ЕГН-**********,*** гора 12 за нарушение на чл.259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането и на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането му е наложена глоба в размер на 400.00 лева.

ОСЪЖДА Т.К.Т., ЕГН-**********,*** гора 12 да заплати сумата от 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка***.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: