Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 157 / 22.12.2009г.

21.12.2009 година                     град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На  деветнадесети ноември две хиляди и девета година.

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ………………Г.М. …………...................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.......346.........по описа за............2009..................година

Производството по настоящото дело е с правно основание чл. 318 във връзка с чл. 286 във връзка с чл. 288 от Търговския закон във връзка с чл.   във връзка с чл. 86 от ЗЗД.        

 С първоначалната си искова  молба ищецът “ФОРМУЛА - 2 “ ЕООД  гр. К.   е предявила обективно съединени искове с горепосоченото правно основание  против ”ФОРМУЛА  2 “ ЕООД   от гр. Г.Т. за осъждането на последното дружество да му заплати сумата от  10 000 лв.главница представляваща стойността на извършена, но незаплатена транспортна    услуга посочена във фактура    под № 0000003434  от 20.11.2006 година  и мораторна лихва  върху същата главница , считано от датата на фактурирането – 20.11.2006 година до завеждането на иска в Районен съд К. в размер на 1 250 лв. , както и обезщетение за забава в размер на законната лихва  върху горната главница , начиная от завеждането на делото до окончателното й изплащане , както и направените от него съдебни разноски по делото , които искове са с правно основание чл. 367 и сл. от Търговския закон и чл. 86 от ЗЗД.Впоследствие с нарочна молба подадена преди първото по делото съдебно заседание  ищцовата страна е поискала от съда да приеме за разглеждане изменение на първоначалната главна претенция от чл.367 и сл. от ТЗ на чл. 318 във връзка с чл. 286 от Търговския закон и увеличение на акцесорната претенция за мораторна лихва от първоначално предявения размер от 1250 лв. на увеличен такъв размер от 3683, 91 лв. , като съдът с нарочно определение е уважил така подадената молба на ищцовата страна и на основание чл. 214 ал.1 от ГПК  е приел за разглеждане така изменените претенции на ищцовата страна .  

В съдебно заседание ищецът редовно  призоваван  не се явява неговия законен представител , като в съдебно заседание се явява неговия процесуален представител ,  който заявява , че поддържа  исковете    и иска тяхното уважаване изцяло, така както са предявени .

Ответната страна редовно призована , в съдебно заседание не се явява неин законен или процесуален представител , като    същата  не е подала надлежен писмен отговор по исковата молба по повод на предявените срещу нея искове ., като с отделна молба не  изразява становище дали оспорва така предявените искове като неоснователни и недоказани респективно  какво желае от съда да постанови с решението си по настоящото дело по повод на предявените срещу нея искове   респективно дали признава и или оспорва така предявените срещу нея искове .

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното :

Видно от приетата като доказателство по настоящото дело писмено доказателство , а именно : фактура № 0000003434 от 20.11.2006 година  , която е представени по делото и като официално заверени преписи по смисъла на  ГПК и приета като такава от съда – съставени и подписани от ищцовата  страна , се установява по един безспорен и несъмнен начин , че страните по настоящото дело “ФОРМУЛА - 2 “ ЕООД  гр. К.   и ”ФОРМУЛА  2 “ ЕООД   от гр. Г.Т. са сключили  договор за търговска продажба  по силата на който “ФОРМУЛА - 2 “ ЕООД  гр. К. е  прехвърлила на    ответната страна  ”ФОРМУЛА  2 “ ЕООД    гр. Г.Т. правото на собственост върху товарен автомобил – самосвал  марка ДАФ ФТ 95360 с рег. № А 61 66 ВА срещу продажната цена от 13924 лева , а ответната страна е получило същата стока и се е задължило да заплати уговорената между страните цена .  Съдът намира , че   по този начин ищцовото дружество е изпълнило изцяло задължението си по този договор за продажба  , а ответното дружество не е изпълнило задълженията си по него , като  не е заплатило възникналото задължение за него по силата на същия договор   и в уговорените срокове между страните, въпреки знанието й за същите негови задължения задължения обективирани в горепосочената издадена от ищцовата страна  фактура първата № 0000003434 от 20.11.2006 година на стойност  13924 лв.  Ищецът извлича правата си по тази приложена и приета по настоящото дело  фактура ,  като същата е редовен първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството с всички произтичащи от него задължения за двете страни , като затова иска осъждането на ответната страна да му заплати част от посочената в този  редовен първичен счетоводен документ сума в размер на 10 000 лв.  ,  с приспадането на заплатената сума от 3 924  лв. с която ответната страна  е извършила частично погасяване на задълженията си към горепосоченото дружество , като моли съда да постанови решението си по настоящото дело в този смисъл, ведно с претендираната мораторна лихва в размер на 3683, 91 лв. , ведно със законната лихва за забава .

Ответното дружество не е оспорило така предявените срещу него искове като неоснователни и недоказани, нито е посочило каквито и да е доказателства в тази насока въпреки правото му да стори същото .

Както бе посочено по- горе  от настоящия съд е , че страните по настоящото дело са сключили настоящия договор за продажба по силата на който ищцовата страна е предоставила правото на собственост върху горепосоченото МПС на ответната страна  по делото , която го е приела в собственост  и затова и ищцовата страна  е отчела горепосочената извършена от нея продажба  и е издала за същата  процесната фактура – посочена по- горе , която са напълно редовен първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството тъй като е надлежно оформени и са попълнени всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството . Същите факти се твърдят от ищцовата страна и не се оспорват от ответната такава , тъй като последната е и извършила частично погасяване на задължението си за заплащане на продажната цена по договора за покупко- продажба обективиран в горепосочената   фактура , като е внесла сумата респективно заплатила на ищцовата страна общата сума от 3 924 лв., която сума ответната страна е внесла в брой   което признава и твърди ищцовата страна , като същото твърдение на ищцовата страна се подкрепя и от заключението на вещото лице В.  Т. Г. по назначената по делото съдебно – счетоводна експертиза , което заключение като неоспорено от страните по делото съдът е приел като абсолютно доказателство и в което вещото лице категорично посочва, че ответната страна е заплатила в брой на ищцовата страна частично сумата в размер на 3924 лв. от общата дължимата се продажна цена на процесното горепосочено МПС която е в размер на 13 924 лв. , като е внесла същата частична сума на съответните дати както следва : 1. на дата  13.12.2007 година е внесла сумата от 3693, 85 лв. и 2. на дата 17.02.2009 година е внесла сумата от 230, 15 лв. , като същото вещо лице в същото си заключение посочва, че въпреки горепосоченото частично плащане , ответната страна дължи на ищцовата страна плащане по извършената покупко- продажба в размер на 10 000 лв. , като същата ответна страна дължи  и мораторна лихва върху главницата от 10 000 лв. за периода от 20.11.2006 година до 02.06.2009 година в размер на 3683, 91 лв.   По този начин настоящия съд приема , че горепосочената процесна фактура  е редовен първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството с всички произтичащи от този документ  задължения и за двете страни по настоящото дело.     

По отношение на това дали има  и други плащания от страна на ответната страна освен горепосочените такива от вещото лице , съдът намира, че няма такива извършени , освен горепосоченото частично плащане от страна на ответната страна , тъй като ако тя бе извършила други подобни плащания , то същата  при дадената й възможност затова , би представила доказателства в тази смисъл , че е погасила изцяло или частично задълженията си към ищцовата страна по сключения между тях договор за продажба , а и се явява нелогично и изпращането на съответната покана от страна на ищцовото дружество до ответното такова от дата 10.04.2009 година , с която последното е било поканено  да изплати дължимата се от него продажна цена за закупения товарен автомобил.        

По този начин въз основа на тези си съображения съдът намира , че ответната страна дължи на ищцовата страна цялостно и в пълен обем плащане на продажната цена на сключения между тях договор за продажба на МПС , което задължение е обективирано и в горепосочената фактура и по този начин така предявения от ищеца иск като напълно основателен и доказан следва да бъде уважен изцяло , като същата ответна страна следва да бъде осъдена да заплати на ищцовата такава претендираната сума от  10 000  лв.- главница  , както и мораторна лихва върху същата главница , считано от датата когато ответната страна е изпаднала в забава – 20.11.2006 година до датата на завеждането на иска в Районен съд К. – 02.06.2009 г. в размер на 3683, 91 лв. , ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от 02.06.2009 година до окончателното й изплащане , както и сумата от 2712, 36 лв. представляваща направените от ищцовата страна съдебни разноски по настоящото дело , , на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК .

Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

                                   Р     Е     Ш     И:

        

ОСЪЖДА   “ ФОРМУЛА 2 “ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Г.Т.  , обл. Добрич  ул. “ И.В. “ № 71 ЕИК 124651643 представлявано от Я.  М.А. с ЕГН ********** да заплати на “ФОРМУЛА – 2 “ ЕООД със седалище и адрес на управление  гр. К. , обл. Бургаска ул. Р. Д. № 27  ЕИК 102613145 представлявано от К.Б.Б.  с ЕГН **********    сумата от 10 000 лв. – главница  представляваща дължима се и неплатена продажна цена  на товарен  автомобил  - самосвал  марка ДАФ ФТ 95360 с рег. № А 61 66 ВА  , обективирана и по фактура №  0000003434 от 20.11.2006  година ,заедно и с мораторната лихва върху горепосочената главница , начиная  от 20.11.2006 година до 02.06.2009 година в размер на 3683, 91 лв. , ведно със законната лихва върху същата горепосочена главница , начиная от 02.06.2009 година до окончателното й изплащане , както и сумата от 2712, 36 лв. представляваща направените от нейна страна съдебни разноски по настоящото дело.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

 

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: