РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за периода от 19.12.2009г. до 19.12.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 192/2008 Други дела М.Д.Р.,
Г.Д.К.,
Ж.Д.И.
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА - МИНИСТЪРА НА РРБ СОФИЯ Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Решение от 19.12.2009г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Българската Държава представлявана от Министъра на Регионалното развитие и благоустройството гр. София , че М.Д. *** , Г.Д.К. *** и Ж.Д. *** - трите горепосочени представлявани от процесуалният им представител адв. С.Х.Г. - Т. , в качеството им на наследници на Д.М.С. , б.ж. на село Огнен , Община Карнобат, обл. Бургаска , починал на 18.05.1996 година , са собственици на следния недвижим имот , актуван като държавен с Акт за Държавна собственост № 161 / 26.06.1957 година , находящ се в село Огнен , Община Карнобат, обл. Бургаска , а именно : дворно място с площ от 2000 кв.м. , представляващо част от УПИ II - 48 от квартал 15 по ЗР / ПУП / план на село Огнен , одобрен със Заповед № 3314 от 28.10.1930 година при граници на същия : улици , М.Н. Т. и Д.С..
 
2 НОХД No 505/2009 Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ С.А.Б.,
Р.Д.Б.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ  Споразумение от 19.12.2009г., в законна сила от 19.12.2009г.
С.А.Б.
На осн. чл.172а, ал.1, вр.чл.20 от НК вр.чл.54 от НК се определя наказание 3 месеца ЛОС и глоба в размер на 150 лева. На осн. чл.66 от НК наказанието ЛОС се отлага за изпитателен срок от 3 години.
Р.Д.Б.
На осн.чл.172а, ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, вр.чл.55, ал.1 т.2 буква "б" от НК се определя наказание пробация, включващо задължителни пробационни мерки.