ЗАПОВЕД № 252 / 11.6.2009г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ

по чл. 417 от ГПК

гр. Карнобат на 11.06.2009 г.

Районен съд - Карнобат, в проведеното на 11.06.2009  г.,  в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 368/2009 г., по описа на съда, докладвано от ДИМИТЪР МАРИНОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно  изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът Т.М.Б., ЕГН ********** ***, телефон: ***

да заплати  на

кредитора „ЕЛСИД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от С.Д.Б., чрез пълномощника адв. С.Х.Г.-Т., тел. ***, факс:  ***,

сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева, представляваща парично задължение по запис на заповед, издаден на 29.11.2008 г., ведно със законната лихва върху същата главница, начиная от 09.06.2009 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 330 лв. /триста и тридесет лева/ разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства:

Редовен от външна страна запис на заповед, издаден от длъжника в полза на кредитора на 29.11.2008 г. и с падеж на задължението – 25.02.2009 г., предявен на длъжника на 26.02.2009 г., удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане на кредитора срещу длъжника за сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева.    


ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.

4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.

6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.

7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

8. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ДИМИТЪР МАРИНОВ /