ЗАПОВЕД № 251 / 11.6.2009г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ

по чл. 417 от ГПК

гр. Карнобат на 11.06.2009 г.

Районен съд - Карнобат, в проведеното на 11.06.2009  г.,  в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 367/2009 г., по описа на съда, докладвано от ДИМИТЪР МАРИНОВ. - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно  изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът Д.Ж.Ж., ЕГН ********** *** А

да заплати  на

кредитора „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от С.П.В. – главен изпълнителен директор и Р.И.Т. – изпълнителен директор, със съдебен адрес: гр. ***, адв. С.М., чрез пълномощника им С.М.М.,***, тел. ***, факс:  ***, по банкова сметка: ***

общата сумата от 2054,86 лева /две хиляди и петдесет и четири лева и 86 стотинки/, представляваща дължими се суми по предоставен банков кредит по Договор за кредитна линия от 04.04.2008 г., поради настъпване на автоматична предсрочна изискуемост на дълга по кредита – чл. 16 от договора за кредит /пълно или частично неплащане на две поредни погасителни вноски/, от която: главница в размер на 1927,42 лв. /хиляда деветстотин двадесет и седем лева и 42 ст./, договорна лихва в размер на 125,25 лв. /сто двадесет и пет лева и 25 ст./ за периода от 19.12.2008 г. до 08.06.2009 г. по чл. 13.1 от договора за кредитна линия, наказателна лихва в размер на 2,19 лв. /два лева и 19 ст./ за периода от 19.12.2008 г. до 08.06.2009 г. по чл. 13.2 от договора за кредитна линия, ведно със законната лихва върху главницата от 1927,42 лв., начиная от 09.06.2009 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 242,75 лв./двеста четиридесет и два лева и 75 ст./ разноски по делото.       

            Вземането произтича от следните обстоятелства:

            Извлечение по чл. 417 т. 2 от ГПК от счетоводните книги на “ОББ” АД гр. *** към ***.2009 г., въз основа на договор за кредитна линия от ***.2008 г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.

4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.

6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.

7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

8. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ДИМИТЪР МАРИНОВ /