Р Е Ш Е Н И Е

            № 72 / 12.6.2009г.       град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       І състав

На десети юни                                                         2009 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор Х.К.

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

АНХ дело № 184 по описа за 2009 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият С.Т.Я., ЕГН-**********,***  за извършено престъпление по чл.168, ал.1 от НК и налагане на административно наказание на основание чл. 78 а от НК.

Представителят на Карнобатската районна прокуратура пледира  за налагане на административно наказание глоба на обвиняемия в минимален размер.

Обвиняемият Я. се явява лично в съдебно заседание, не признава вината си и моли да бъде оправдан.

Защитата на обвиняемия пледира същият да бъде призната за невинен.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното.

При провеждане на първия тур местните избори на 28.10.2007 година обв. Я.  бил член на секционната избирателна комисия в избирателна секция № 48 в с.Козаре общ.Карнобат. Той поискал да гласува, тъй като бил регистриран с настоящ адрес в с.Козаре, общ.Карнобат от 5.04.2007г.. Председателката на секционната избирателна комисия свид. Д.А. проверила личните документи на обвиняемия Я. и видяла, че той има регистрация в гр.Бургас и няма право да гласува в Община Карнобат. Тогава обвиняемият Я. представил документ, че представлява партия НДСВ, в който също фигурирал адрес в с.Козаре. Освен това бил записан в документите на секционната избирателна комисия с адрес и телефон в с.Козаре. Поради това свид. А. допуснала името на С.Т.Я.  да бъде вписано в допълнителния избирателен списък. След това обв. Я.  гласувал в избирателна секция №48 в с.Козаре общ.Карнобат, без да има такова право, в нарушение на чл.3, ал.1 от Закона за местните избори.Не се установи по делото а и липсва  писмен документ, че обвиняемият Я. е представил такъв от който да е видно, че същият има право да гласува в с.Козаре.

Обвиняемият Я. бил адресно регистриран с постоянен и настоящ адрес в гр.*** към 28.12.2006 година и 04.012007 година.

На 05.04.2007г. обвиняемият Я.  променил настоящият си адрес ***.

Разпитан в съдебно заседание същият дава обяснения,че е гласувал тъй като това му е било разрешено и бил поканен да гласува.Съдът прочете показанията на св.Р. и Савова след като взема съгласието на страните за това.

 Това, че Я. е гласувала не може да му се вмени във вина за извършено от него престъпление по чл.168, ал.1 от НК. Този текст от закона има предвид лице, което не е притежава избирателно право да го упражни. Я. е имал такова право, гарантирано от Конституцията. В конкретния случай той е следвало да гласува в друго населено място –гр.***, но е гласувал в с.***след разрешение от комисията, поради това поведението му се явява несъставомерно, като престъпление по чл.168, ал.1 от НК. Комисията са ония упълномощени от закона органи, които следят за законосъобразното упражняване на вота. В конкретния случай не може да се вмени във вина на  Я.  чуждо противозаконно решение в резултат, на което той е упражнил своето избирателно право.

Мотивиран от горното и на основание чл. 378, ал.4, т.2 от НПК, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

         ОПРАВДАВА С.Т.Я., ЕГН-**********,*** по повдигнатото обвинение по  чл. 168, ал.1 от НК, като не  налага наказание по чл.78а от НК.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: