ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 114 / 16.6.2009г.                  град Карнобат

 

 Карнобатският районен съд                                                                                               VІ състав

На шестнадесети юни  2009 година

В закрито заседание в следния  състав :

                                         Председател :  ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар ....................................................................................................

прокурор ……….......................................................................................

като разгледа докладваното от съдията ГРЪНЧЕВ

ЧНДело № 244 по описа за 2009 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.244, ал.5 от НПК и  е образувано жалба на адв.С.К., повереник на пострадалите И.С., К.Б., Л.С.и И.В.против постановление от 26.05.2009 г. на Карнобатската районна прокуратура, с което на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК е спряно наказателното производство по сл.дело № 302/2001 г. по описа ОСлС, образувано против Я.Я.Я.от *** и А.Д.Н. *** за престъпление по чл.129 от НК. В постановлението е прието, че поради отсъствието на свид. Г. Т.Г. извън пределите на страната производството по делото следва да бъде спряно, тъй като неговите показания са от изключителна важност за проверка твърденията на свидетелите С., Б., С.и В., дали язовира е бил безстопанствен, както и за установяване на лицата нанесли побой на свид. С.

Срещу това постановление е подадена жалба от повереника на пострадалите с молба то да бъде отменено. Постановлението е издадено на 26 май 2009 година. Жалбата е постъпила в РП Карнобат на 04 юни 2009 година. По делото няма данни за връчване на постановлението, поради което съдът счита, че седмодневен срок за обжалване е спазен. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на постановлението и за непълно и всестранно разследване на деянията. Твърди се в жалбата, че наказателното производство вече веднъж е спирано на същото основание –отсъствие от страната на свид. Г. Сочи се също така, че освен този свидетел по делото са установени и други лица, които имат същото процесуално качество, поради което спирането на делото на това процесуално основание е незаконосъобразно.

Със жалбата се прави искане за отмяна на постановлението и връщане делото на прокурора със задължителни указания относно приложението на закона.

Карнобатският районен съд, като взе предвид изложените доводи в жалбата и след проверка на атакуваното постановление намира същото за незаконосъобразно, поради следните съображения:

Наблюдаващият прокурор по делото е спрял наказателното производство, като се е позовал на процесуалната норма на чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Приел е, че свид. Г.Т.Г. е свидетел-очевидец, чрез който ще се проверят показанията на свидетелите С., Б., С.и В. и чрез него ще се установят извършителите на престъпните деяния.

Правните изводи на наблюдаващия прокурор са незаконосъобразни. Законът допуска спиране на наказателното производство на това основание само в случаи, когато свидетелят е единствен и той се намира извън пределите на страната. Необходимо освен това е свидетелят да бъде очевидец и неговият разпит да е от изключително значение за разкриване на истината. Кумулативната даденост на тези предпоставки е процесуално основание за спиране на наказателното производство и то за не повече от една година, според разпоредбата на чл.244, ал.8 от НПК. Свидетелят Г. Тодоров Георгиев, който по данни на разследващите органи е бил пазач на язовира към момента на извършване на деянието не е единственият свидетел-очевидец. Качеството на свидетели-очевидци по делото имат И.С., К.Б., Л.С.и И.В., както и други лица, установени от свидетелите чрез проведените разпознавания по снимки. Освен това наказателното производство е било спирано на същото основание за период по-дълъг от една година от 17.04.2007 г. до 09.03.2009 година. Според съда процесуално недопустимо е разследването по делото да се спира повече от веднъж на това основание.

Поради горните съображения постановлението на Карнобатската районна прокуратура е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Предвид на това и на основание чл.244, ал.5 от НПК Карнобатският районен съд

О П Р Е Д Е Л И   :

 

         ОТМЕНЯ постановление от 26.05.2009 г.  на Карнобатската районна прокуратура, с което на основание на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК е спряно наказателното производство по сл.дело № 302/2001 г. по описа ОСлС Бургас, водено против Я.Я.Я.от *** и А.Д.Н. *** за престъпление по чл.129 от НК, като незаконосъобразно и връща делото на прокурора.

         Препис от настоящото определение да се изпрати на адв. С.К.- повереник на пострадалите.

         Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

 

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: