Р Е Ш Е Н И Е

№73 / 15.06.2009 г.

                                15.06 - 2009 година               град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      Карнобатски районен съд                                                         ІІ състав

На  двадесет и пети  май  две хиляди и девета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Г. М.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 515  по описа за 1998 година, и за да се произнесе взе предвид :

        Предявената жалба е  с правно основание чл. 14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

        Производството по делото е образувано по повод жалба  на А.  М. А.  от гр.Б.  против решение № **  от 27.05-1998г. по преписка вх.№ *** от 03.09-1991г.  на ОПК-гр.С., а към настоящия момент Общинска служба по „Земеделие и гори „ гр.С., с което на наследниците на М. А. Ч., б.ж. на гр.С., починал на ***. отказано възстановяване собствеността във възстановими  граници върху  земеделска земя – имот с площ от 6,500 дка ,  в местността „ И. „ , в землището на гр.С. , попадащ  понастоящем  в строителните граници на населено място  на гр.Сунгурларе , в парцел  І , квартал 17. Желае  съдът да отмени отказа на ОПК гр.С. и да постанови решение, с което  да им възстанови горепосочената земя.Представят и сочат доказателства.

С протоколно определение от  13.01-2000г. по гр.д.№ 515/ 98г. по описа на КРС спряно  на основание чл. 182, ал.1, б.” Г” ГПК/ отм./.

       За процесният имот с площ от 6,500 дка ,в местността „*** „  в землището на  гр.С. , е налице влязло в сила съдебно решение № *** от 07.06-2007г.  по гр.дело № *** /2005г. по описа на Б. окръжен съд  по  чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ,  вр. чл. 97, ал.1 ГПК / отм./,  поради което с разпореждане № *** от 29.04-2009г.  производството по  гр.дело № 515/ 1998г. по описа на Карнобатски районен съд  производството по делото  възобновено.

   В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуален представител адв.С.Г.-Т. от гр.К.

   Представител на Общинска служба по „Земеделие и гори „ гр.С., въпреки редовно призоваване, не се явява, не взема становище.

   След  преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното : Със заявление вх.№ *** от 03.09-1991г.  до Общинска Поземлена комисия гр.С.  жалбоподателят  А. М. А., в качеството си на наследник на М. А. Ч. , б.ж. на гр.С. , починал на  ***., е поискал възстановяване собствеността върху  земеделски земи, общо 125,700 дка, включително и нива  с площ от 6,500 дка в м.” *** „  , в землището на гр.С. Видно, че  с протоколно решение № ***от 25.08-1992г. ОбПК гр.С.  по преписка вх.№ *** от 03.09-1991г.  признава  на наследниците на покойния М. А. Ч.  правото на възстановяване собствеността върху земеделски земи с план за земеразделяне, върху 125,700 дка, включително и върху нивас площ от 6,500 дка в местността „ *** „ в землището на гр.С..

          Видно по делото, че впоследствие, във връзка с решение № *** от 06.10-1994г. на ОПК гр.С. , с което на наследниците на Й. И. М. възстановено правото на собственост  върху земеделска земя- нива с площ  от 7 дка в м.И.   в землището на гр.С. , жалбоподателят А. М. А. представи  две жалби до ОПК гр.С. - №№ ***, *** / 28.ХІ- 1997г. по преписка вх.№***.

ОПК гр.Сунгурларе с решение № ** от 27.05-1998г. по преписка вх.№ ***  отказа да възстанови правото на собственост , с мотиви : „ Жалбите не се уважават. По двата имота има извършено разпореждане : нот.акт№ **/1995г. с признато право  на собственост по чл. 18ж, ал.1 на наследниците на Й. И. М. Решение на КРС по гр.дело № ***/1991г.  и нот.акт на наследниците на Б. Г.Б. , по-точно , С. С. Б. По същество  искането на жалбоподателя е имуществен  спор, който следва да бъде решен по съдебен ред”.

    Видно , че с  решение № *** от 07.06-2007г.  по гр.дело № ***/2005г. по описа на Б. окръжен съд  по  чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ, вр. чл. 97, ал.1 ГПК/отм./, потвърдено  с решение №*** от 29.ХІІ – 2008г.  по гр.дело №***/ 2007г. по описа на Върховният  касационен съд , БОС  отмени решение № *** от 28.10-2002г. , постановено по гр.дело № 300/ 1999г. на Карнобатски районен съд  в частта, с която е отхвърлена претенцията на А. М.  А. и В. М. А. за приемане за установено по отношение на ответниците, че наследодателят  им М. Ч.  е бил собственик към момента на обобществяването на нива  от 6,500 дка в м.” И. „ , от която 3,5 дка понастоящем попадатв имот  пл.№ 1196 в кв. 17 по плана на гр.С. и вместо това постанови : Приема за  установено по отношение на К. Л. М. , В. Г.Б. , Б. С. Д. , С. С. Ив. , А. Р. И. , И. Р. Р. , Р. И. Р. , Б.С. Б. и С. С. Б., в качеството им на наследници на Б. Г. Б. , че към  момента на обобществяването на земеделските земи  наследодателят  на ищците А. М.А.  и М.В. Р.- М. А. Ч. , починал на ***г. е бил собственик  на нива от 6,5 дка в м.”И.„ в землището на гр.С., от която 3,3 дка  понастоящем попадат в южната част на имот  пл.№ 1196 в кв.17  по плана на гр.С. , целият с площ от 12 540  кв.м. , записан на  наследници Б. Б. и остави в сила решение № *** от 28.10-2002г. по гр.дело № ***/ 1999г. по описа на Карнобатски районен съд в останалата  обжалвана част. Същото горепосоченото решение  е влязло в законна сила  и задължително за  настоящият съд.

        Съдът счита, че  решение № *** от 27.05-1998г.на  ОС”ЗГ” гр.С. / ОПК гр.С. /  , постановено по преписка вх.№ *** от 03.09-1991г.  следва да бъде отменено , а на наследниците  на М. А. Ч. , б.ж. на гр.С., починал на ***г. да бъде възстановено правото на собственост  на земеделска земя, находяща се в землището на гр.Сунгурларе , във възстановими граници  върху нива от 6,5 дка в местността „И. „  , в землището на гр.С., от която 3,3 дка  понастоящем  попадат в южната част на имот №1196 в квартал 17 по плана на гр.Су. , целият имот  с площ от 12 540  кв.м., записан на наследници на Б. Б. , тъй като  при наличие на влязло в законна сила  решение в производство  по реда на чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ   по гр.дело № ***/1999г. по описа на КРС , жалбоподателят  А. М. А.  има право да  поиска от  Общинска служба по „Земеделие и гори „ гр.С. / ОПК гр.С. /  да промени лицата, в чиято полза има  издадено решение за процесната земеделска земя , на основание чл. 14, ал.7 от ЗСПЗЗ.

    Мотивиран от горното, съдът

                                                Р   Е  Ш  И   :

    ОТМЕНЯ  решение № ** от  27.05-1998г. на ОС”ЗГ” гр.С. /ОПК гр.С. /  по преписка вх.№*** от 03.09-1991г. , с която на  наследниците М. А. Ч., б.ж. на гр.С., починал на ***г. отказано възстановяване правото  на собственост  на земеделска земя, находяща се в землището на гр.Су. , във възстановими граници  върху нива от 6,5 дка в местността „И. „  , в землището на гр.С., от която 3,3 дка  понастоящем  попадат в южната част на имот №1196 в квартал 17 по плана на гр.С. , целият имот  с площ от 12 540  кв.м., записан на наследници на Б. Б. , и вместо  него постановява :

    ВЪЗСТАНОВЯВА   правото на собственост  на наследниците М. А. Ч. , б.ж. на гр.С., починал на 27.07-1954г., върху земеделска земя, находяща се в землището на гр.С., във възстановими граници  върху нива от 6,5 дка в местността „И.„  , от която 3,3 дка  понастоящем  попадат в южната част на имот №1196 в квартал 17 по плана на гр.С. , целият имот  с площ от 12 540  кв.м., записан на наследници на Б. Б. , на основание чл. 14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

      Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Бургаския административен съд  в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ  :