Р Е Ш Е Н И Е

№ 72 / 15.06.2009 г.                                       

                                  15.06.2009 година               град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Карнобатски районен съд                                                          ІІ състав

На  двадесет и девети май  две хиляди и девета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар    Г. М.

Прокурор   Х. К.

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 23 по описа за 2009 година, и за да се произнесе взе предвид :

        Предявената молба е  за промяна на  име и е с правно основание чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, вр. чл. 530  и сл. ГПК.

         Производството по делото е образувано по повод  молбата от  Е. А. К. от с.Т., община А. със съдебен адрес адвокат С. Ц. БАК, от гр.Б. , ул.*** , в качеството й на майка и законна представителка на малолетно дете  М. С. М., роден на ***г., с ЕГН  ****. Твърди, че  по време на брака с бащата на детето С. М. М., с който понастоящем разведена, имат родено дете, което  първоначално кръстили, докато били съпрузи, с името М. Твърди, че  докато  бившият й съпруг упражняваше родителските права  върху детето, той промени без  нейно знание, името на детето от М. на М., като по този начин  засили  *** звучене на името. Твърди, че упражнява родителските права върху детето от месец март 2007г. и  от тогава  близки и познати наричат детето с името А. Твърди, че  към настоящия момент детето посещава детско заведение, където го записала с имената А. С. М. Моли съдът да посдтанови решение, с което да промени собственото име  на детето от М. на А., като за в бъдеще то да се нарича А. С. М. В подкрепа на молба си представя доказателства.

      В съдебно заседание молбата се поддържа от молителката Е.А. К. Сочи доказателства.

       Представител на заинтерисованата страна - Община  Б.  не се явява, въпреки редовно призоваване. Представят доказателства.

        Заинтерисованата страна - баща и законен представител на  малолетния  М. С. М. – С. М. М.  чрез пълномощника си адв.Т. С. БАК, от гр.А., изразява становище в смисъл, че молбата неоснователна и моли  да бъде  отхвърлена като неоснователна и недоказана.

        Заинтерисованата страна - Дирекция  „ Социално подпомагане „ гр.Б.  представят социален доклад  № ЗД- *** от 12.05-2009г. в смисъл, че  предвид констатираните  обстоятелства, произтичащи  от това затруднения, породени от негативното отношение на връстниците към собственото име на детето, Д”СП”  гр.Б.  предоставя на съда  на базата на събраните  доказателства да защити правата на  малолетното дете М..

        Районен прокурор гр.К. – зам.административен ръководител  при Районна прокуратура  -  Х. К.   изразява становище в смисъл, че  по делото са налице  важни обстоятелства  за да се промени  само собственото име на детето от М. на А.

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното : По делото се установява, че  при раждането  малолетният М. С. М.  в акт за раждане № *** от 16.05-2003г.  бил записан  с имена М.С. М., роден на ***. в гр.Б.  от родители : Е. А. М. с ЕГН  *** и баща – С. М.М. с ЕГН *** от родители : Е. А. М. с ЕГН  *** и баща – С.М. М. с ЕГН  7801030608.Видно по делото от прието като доказателство заверено ксеро-копие от същият акт за раждане  , че впоследствие  въз основа на решение № ***  по гр.дело № ***/ 2004г. на  Районен съд гр.А.  допусната промяна на собственото име на  детето от М. на М. и затова  в  представеният с молбата  от 23.10-08г.   дубликат  от удостоверение за раждане от 01.06-2007г. на  Община Б. ,  детето и  записано с имена М. С. М., роден на 15.05-2003г.От приет като доказателство социален доклад на Дирекция „Социално подпомаганегр.Бургас №ЗД- *** от 12.05-2009г.  се установява, че  към настоящия момент  малолетно дете М. М.  живее в гр.Б. , к.с.***** заедно с майка си г-жа Е. А.К. Директор на „ Дирекция „Социално подпомагане „ гр.Б. – В. И. В.  твърди ,, че детето посещава  Целодневна детска градина № ** „Д.  гр.Б. .Както и  твърди , че  при посещението в Отдел „Закрила на детето „   гр.Б.  детето М. видимо в добро  здравословно състояние , облечено с дрехи съобразно  възрастта и сезона. Твърди , че прави впечатление на будно , любознателно  и общително дете, което с лекота общува с непознати и отговаря на зададените въпроси. Пред социален работник  детето  заявява, че  познава  азбуката и може да брои  до 1000 в прав и обратен ред . И същото с гордост заявява, че има атлас на света и знае местообитаването на животните  в световен план. Директор на Дирекция „Социално подпомагане„ гр.Б.- В.И.В.  твърди, че при  представянето си  детето се  представи с името „А.„ , като подчерта, че не  харесва името М.  и не желае да го наричат така. Твърди, че същото дете заявява, че и в детската градина всички  го знаят с името А., а той много щастлив от това. Твърди, че за детето има  личен лекар  д-р М., която следи здравословното му състояние. Твърди, че няма данни  за отклонения от нормалното му нервно – психично развитие. Директор на Дирекция „Социално подпомагане „ гр.Б. - В. И. В.  твърди, че г-жа К.  заявява, че повече от две години семейството и приятелите го наричат  с името А. и споделя, че  детето се срамува  от името си М., поради **** му звучене, както и твърди, че  г-жа Ка.  заявява, че  се е случвало да прибира детето разплакано от детската  градина, защото  децата го наричат  М.. Директор на Дирекция „Социално подпомагане „ гр.Б. – В. И. В. твърди, че детето  не успява да посочи  как запълват дните, прекарани заедно  при посещението му  в дома на баща му  -г-н М. Заявява единствено,  че играе на лаптопа, че баща му купува играчки  и му прави сандвичи.

          От събраните по делото доказателства,  съдът приема, че  към настоящия момент  малолетно дете М. С. М. е на  * годинки, същият  при посещението  в отдел  „Закрила на детето„ в Дирекция „Социално подпомагане„ гр.Б. пред социални работници се представя с името си А., като на същите им подчерта, че „Не харесва  името М. и не желае да го наричат така и заявява, че и в детската градина всички го  знаят с името А., а той е много  щастлив от това.

          Съдът счита, че след като малолетния М.С.М.  сменил и социална среда – посещава Целодневна детска градина  №  ** в гр.Б.,  в която  към  него с името Анри, където  няма  и онова негативно  отношение на неговите връстници като със собственото  му  име – М., което има  към настоящия момент,  следва  да се  приеме, че  налице са важни обстоятелствата по смисъла на  чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, поради което и следва да  бъде споделено становището на районен прокурор гр.К. – Х. К.  и следва да бъде допусната исканата промяна на собственото име на детето на молителката  от М. на А.  и същият да носи имена  А. С. М., като уважи молбата.

       Мотивиран от горното, съдът

                                           Р  Е  Ш  И   :

      ДОПУСКА  по реда на чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация  промяна на собствено име на  малолетно дете М. С. М. , роден на ***. в гр.Б. с ЕГН ***, от родители : Е. А. М. с ЕГН  *** и баща – С. М. М. с ЕГН  *** от М.  на А.  КАТО ПОСТАНОВЯВА  да носи   трите имена – А. С. М., като уважава молбата на  молителката Е. А. К. от с.Тополица, община Айтос, в качеството й на майка и законна представителка на  малолетно дете М. С. М.

      Делото е разгледано и решението – постановено , при участие на заинтерисованата страна- Община Б.

       След влизане в сила на решението , заверен препис от него да се изпрати на Община Б., служба „ Гражданско състояние”, за вписване на новите  трите имена по актовете за гражданско състояние , както и на Бюро съдимост при Районен съд – гр.Б.

       Решението може да се обжалва или протестира пред Б. окръжен съд в 14 дневен срок от  получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ  :